Aseiden lupaprosessi joustavammaksi aseturvallisuudesta tinkimättä

Sisäministeriö 19.1.2017 14.26
Tiedote

Ampuma-aseiden lupaprosessiin ehdotetaan uudistuksia. Tavoitteena on sujuvoittaa ja nopeuttaa aseiden lupaprosessia aseturvallisuudesta tinkimättä. Valtioneuvosto on tänään antanut eduskunnalle hallituksen muutosesitykset ampuma-aselakiin, rikoslakiin ja poliisilakiin.

Jatkossa lupaa voisi hakea sähköisesti, mikä vähentäisi huomattavasti henkilökohtaisen asioinnin tarvetta. Sähköisen menettelyn rinnalla säilyisi mahdollisuus hakea lupaa asioimalla henkilökohtaisesti poliisilaitoksella. Aseluvan hakeminen ei olisi enää sidottu luvanhaltijan kotikuntaan tai kotipaikkaan, vaan lupahakemuksen voisi jättää haluamalleen poliisilaitokselle.

Perusteet aseluvan myöntämiselle säilyvät samoina

Perusteet aseluvan myöntämiselle eivät ole muuttumassa, eikä luvan saaminen helpotu. Uusi lupaprosessi mahdollistaisi sen, että teknisluontoisen työn, kuten hakemustietojen syöttämisen ja soveltuvuustestin suorittamisen sijaan poliisin työaikaa olisi käytettävissä enemmän hakijan soveltuvuuden arviointiin ja muuhun lupahakemuksen perusteiden selvittämiseen. Aseluvan hakijan soveltuvuuden arviointia tehostettaisiin entistä yksilöllisemmällä haastattelulla sekä hyödyntämällä viranomaisella jo olevia tietoja entistä paremmin.

Soveltuvuustestistä luovuttaisiin, koska testin hyödynnettävyys on huono, eikä se ole käytännössä tuonut lisäarvoa aseturvallisuuteen. Testin tuloksella ei ole ollut merkitystä lupapäätökseen, vaan päätökset ovat perustuneet muuta kautta esiin tulleisiin tietoihin.

Nykyiset aseiden hankkimis- ja hallussapitolupa sekä yksityinen valmistamislupa yhdistettäisiin yhdeksi aseluvaksi. Aselupa olisi ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen ja aseen osan hallussapitoon oikeuttava lupa, johon voitaisiin liittää oikeus aseen ja aseen osan hankkimiseen, valmistamiseen tai muuntamiseen yksityistä tarkoitusta varten.

Asekeräilijät kattavammin lupavalvonnan piiriin

Uudistus toisi asekeräilijät kattavammin lupavalvonnan piiriin, koska keräilijöillä ei olisi enää oikeutta pitää tiedostoa hankkimistaan aseista hallussapitoon oikeuttavan luvan hakemisen sijaan. Jatkossa myös keräilijän tulisi hakea aselupaa hankkimilleen ampuma-aseille, tehokkaille ilma-aseille ja aseen osille. Hänen tulisi tehdä ilmoitus poliisille hankkimistaan aseen osista, joiden hallussapito perustuu siihen, että hänellä on oikeus vastaavista osista kootun ampuma-aseen hallussapitoon.

Jatkossa ase-elinkeinonharjoittajan tulisi ilmoittaa maahantuomansa, siirtämänsä, valmistamansa tai muuntamansa ampuma-aseen ja aseen osan yksilöintitiedot poliisin asetietojärjestelmään. Ilmoitusvelvollisuus koskisi myös ase-elinkeinonharjoittajalla säilytettävänä tai korjattavana olevia ampuma-aseita ja aseen osia sekä ase-elinkeinonharjoittajan patruunavarastoja. Muutos parantaisi aseiden elinkaari- ja sijaintitietojen hallintaa ja mahdollistaisi osaltaan sähköistä lupamenettelyä.

Sähköinen asiointi jo arkea poliisin lupaprosesseissa

Poliisin lupaprosesseja on selkeytetty jo useamman vuoden ajan ottamalla käyttöön sähköinen asiointi, luopumalla kotipaikkasidonnaisuudesta ja vähentämällä käyntiasiointia. Edellä mainitut uudistukset on jo tehty passeihin, henkilökortteihin ja yksityisen turva-alan säädöksiin.

Ehdotettujen lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Sähköistä asiointia vaativien uudistusten osalta muutokset tulisivat kuitenkin voimaan vasta joulukuussa vuonna 2018, jolloin poliisin asetietojärjestelmän uudistaminen mahdollistaisi sähköisen asioinnin käytön aselupa-asioissa.

Lisätietoa hankesivulta:
www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/ampuma-aseluvat

Lisätietoja:
ylitarkastaja Elina Rantakokko, 0295 488 611, elina.hirttio@intermin.fi 24.1. saakka.
poliisitarkastaja Seppo Sivula, 0295 488 591, etunimi.sukunimi@intermin.fi