Vuodenvaihteen muutoksia sisäministeriön hallinnonalalla

Sisäministeriö 23.12.2016 9.56
Tiedote
 

Tiedotteeseen tarkennettu henkilökortin sähköistä hakemista koskevaa kohtaa 27.12.2016 klo 13.10.

Vuoden 2017 alussa tulee voimaan poliisia, pelastustointa ja maahanmuuttoa koskevia laki- ja asetusmuutoksia, joista tärkeimmät on koottu tähän tiedotteeseen.

Uusi rahapeliyhtiö aloittaa toimintansa 1.1.2017

Nykyiset kolme rahapeliyhteisöä (Veikkaus, Raha-automaattiyhdistys ja Fintoto) yhdistyvät ensi vuoden alusta uudeksi valtion kokonaan omistamaksi rahapeliyhtiöksi. Uudella yhtiöllä on yksinoikeus toimeenpanna rahapelejä Suomessa. Uuden yhtiön nimi on Veikkaus Oy.

Uuden rahapeliyhtiön aloitus 1.1.2017 vahvistettiin lailla (Tiedote 21.12.2016):
www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/1/1/uuden_rahapeliyhtion_aloitus_1_1_2017_vahvistettiin_lailla_71395


Henkilökortin hakuprosessi passin tavoin sähköiseksi

Henkilökortin hakuprosessia joustavoitetaan vastaavalla tavalla kuin passin osalta on jo tehty. Kokonaan sähköisessä menettelyssä henkilökorttia voi hakea huhtikuusta 2017 alkaen. Valmiin henkilökortin voi noutaa yksityisen palveluntuottajan toimipisteestä. Ulkomaalaisen henkilökortti voidaan jatkossa myöntää kaikille oleskeluluvan ja kotikunnan saaneille. Suomen ulkomaan edustustot voivat jatkossa myöntää henkilökortteja. Poliisihallitus tiedottaa tarkemmin uudesta henkilökorttilaista yhdessä ulkoasiainministeriön ja Väestörekisterikeskuksen kanssa.

Henkilökortin hakuprosessi passin tavoin sähköiseksi (Tiedote 25.8.2016):
www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/1/1/henkilokortin_hakuprosessi_passin_tavoin_sahkoiseksi_69429


Yksityisen turvallisuusalan lupaprosessit muuttuvat sujuvammiksi

Jatkossa vartija-, järjestyksenvalvoja- ja turvasuojaajahakemuksen voi hyväksyä mikä tahansa poliisilaitos. Aiemmin hyväksymisen on voinut tehdä vain hakijan kotikunnan poliisilaitos. Hakemus tulee jättää poliisilaitokselle mutta sen voi panna vireille myös sähköisesti. Muun muassa näillä toimenpiteillä lupaprosesseja sujuvoitetaan ja nopeutetaan.

Yksityisen turvallisuusalan lupaprosesseja sujuvoitetaan (Tiedote 11.8.2016)
www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/1/1/yksityisen_turvallisuusalan_lupaprosesseja_sujuvoitetaan_69158


Yksityisen turvallisuusalan säännökset keskitetään jatkossa yhteen lakiin

Yksityisiä turvallisuuspalveluita koskevat säännökset keskitetään pääosin yhteen lakiin. Laissa säädetään vartioimisliike-, järjestyksenvalvoja- ja turvasuojaustoiminnasta. Samassa yhteydessä muuttuu myös laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta. Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltija voi jatkossa tilapäisesti suorittaa vartijan tehtäviä poliisin säilytystiloissa laissa tarkoin rajattujen edellytysten täyttyessä.

Yksityisen turvallisuusalan lakiuudistus voimaan 1.1.2017 (Tiedote 20.8.2015)
www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/1/1/yksityisen_turvallisuusalan_lakiuudistus_voimaan_1_1_2017_61765


Maahanmuuttovirastolle siirtyy ulkomaalaisasioita poliisilta ja Rajavartiolaitokselta

Maahanmuuttovirastolle siirtyy turvapaikka- ja oleskeluoikeusasioita poliisilta ja Rajavartiolaitokselta. Muutoksen myötä kaikki oleskelulupa-asiat siirtyvät Maahanmuuttoviraston vastuulle. Poliisilta siirtyvät muun muassa ensimmäiset oleskeluluvat, jatkoluvat ja EU-kansalaisten rekisteröinti.

Maahanmuuttoviraston rooli ulkomaalaisasioista vastaavana viranomaisena vahvistuu (Tiedote 29.6.2016): www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/maahanmuutto/1/0/maahanmuuttoviraston_rooli_ulkomaalaisasioista_vastaavana_viranomaisena_vahvistuu_68561


Valtion vastaanottokeskukset yhdistetään Maahanmuuttovirastoon

Valtion vastaanottokeskukset yhdistetään Maahanmuuttovirastoon. Vastaanottokeskukset sijaitsevat Oulussa ja Joutsenossa. Yhdistämisellä tavoitellaan päällekkäisen hallinnon vähentämistä sekä taloudellisia säästöjä pitkällä aikavälillä.

Valtion vastaanottokeskukset yhdistetään Maahanmuuttovirastoon (Tiedote 15.12.2016): www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/1/1/valtion_vastaanottokeskukset_yhdistetaan_maahanmuuttovirastoon_71266


Järjestyksenvalvojat turvaamaan järjestystä vastaanottokeskuksiin

Järjestyksenvalvojia voidaan jatkossa poliisin luvalla asettaa poliisin avuksi myös vastaanotto- ja järjestelykeskuksiin.

Lakimuutos tuo järjestyksenvalvojat turvaamaan järjestystä vastaanottokeskuksiin (Tiedote 21.12.2016):
www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/1/1/lakimuutos_tuo_jarjestyksenvalvojat_turvaamaan_jarjestysta_vastaanottokeskuksiin_71401


Palopäällystökoulutus siirtyy Savoniasta Poliisiammattikorkeakouluun

Vastuu pelastustoimen päällystökoulutuksen järjestämisestä siirtyy Savonia-ammattikorkeakoululta Poliisiammattikorkeakoululle (Polamk). Pelastusopisto toteuttaa edelleen koulutuksen.

Palopäällystökoulutus Savoniasta Poliisiammattikorkeakouluun (Tiedote 15.12.2016):
www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/1/1/palopaallystokoulutus_savoniasta_poliisiammattikorkeakouluun_71268


Pelastusviranomaisten ja Hätäkeskuslaitoksen tiedonsaantioikeudet paranevat

Pelastusviranomaisten ja Hätäkeskuslaitoksen tiedonsaantioikeuksia muiden viranomaisten rekistereistä lisätään operatiiviseen toimintaan liittyvissä asioissa. Samalla selkiytetään Rajavartiolaitoksen asemaa viranomaisyhteistyössä. Rajavartiolaitos saa oikeuden käyttää valtakunnallista hätäkeskustietojärjestelmää.

Pelastusviranomaisten tiedonsaantioikeudet paranevat (Tiedote 15.12.2016):
www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/1/1/pelastusviranomaisten_tiedonsaantioikeudet_paranevat_71265


Poliisin maksuihin tulee muutoksia ensi vuonna

Ensi vuonna osa paikallispoliisin, Poliisihallituksen sekä Poliisiammattikorkeakoulun maksuista nousee. Muutokset johtuvat pääosin yleisten kustannusten noususta ja koulutusten keston pitenemisestä. Passin ja henkilökortin hinnat säilyvät ennallaan.

Poliisin maksuihin tulee muutoksia ensi vuonna (Verkkouutinen 21.12.2016):
www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/1/1/poliisin_maksuihin_tulee_muutoksia_ensi_vuonna_71394


Maahanmuuttoviraston lupamaksuihin muutoksia ensi vuonna

Maahanmuuttoviraston perimiin hakemusten käsittelymaksuihin tulee ensi vuonna sekä korotuksia että alennuksia lupatyypistä riippuen. Tavoitteena on saada maksut maltillisilla korotuksilla vähitellen vastaamaan hakemusten käsittelyn todellisia kustannuksia.

Maahanmuuttoviraston lupamaksuihin muutoksia ensi vuonna (Verkkouutinen 22.12.2016)
www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/1/1/maahanmuuttoviraston_lupamaksuihin_muutoksia_ensi_vuonna_71414