Yrittäjien ja erityisosaajien oleskeluluvat


Yrittäjien ja erityisosaajien oleskeluluvat
Hankenumero

SM017:00/2016

Asettaja

Sisäministeriö
Maahanmuutto-osasto

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

Mon Apr 25 00:00:01 EEST 2016

Toimikausi/aikataulu

Mon Apr 25 00:00:01 EEST 2016 - Fri Dec 01 00:00:01 EET 2017

Yhteyshenkilö

Elina Immonen, johtava asiantuntija

Organisointitapa

Ilman asettamista tehtävä

Tehtävä

Lainsäädäntöhanke

Tehtäväkuvaus

Hanke on osa kokonaisuutta, jonka avulla hallitus tähtää siihen, että yritysten säädösympäristö olisi nykyistä virtaviivaisempi ja yritysten toimintaympäristö tarjoaisi mahdollisuuksia yritysten kestävään kasvuun ja kilpailukyvyn parantamiseen Tavoitteena on luoda edellytyksiä yritysten uusiutumiselle, kasvulle ja kansainvälistymiselle sekä siten edistää työllistymistä ja investointeja.

Hankkeen tavoitteena on tukea Suomen talouskasvua ja kilpailukykyä edesauttamalla yritysten toimintaedellytyksiä ulkomaalaislainsäädännön keinoin. Edistämällä ulkomaalaisten kasvuyrittäjien, sijoittajien ja huippuosaajien maahanmuuttoa varmistetaan osaltaan Suomen mahdollisuudet kilpailla kansainvälisesti niin taloudellisesta kuin osaamiseen liittyvästä pääomasta. Tavoitteena on, että oleskelulupajärjestelmä olisi tältä osin mahdollisimman sujuva ja selkeä. Samalla kuitenkin kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että mahdolliset väärinkäytökset pystytään torjumaan ja hakijoiden taustat selvitetään riittävässä laajuudessaan.

Hankkeen tehtävänä on selvittää parhaat toteuttamisvaihtoehdot ulkomaalaisten kasvuyrittäjien maahanmuuton helpottamiseksi, oleskeluluvan myöntämiseksi Suomessa toimiviin yrityksiin kohdistuvien sijoitusten perusteella sekä yritysten tarvitsemien huippuosaajien oleskelulupajärjestelmän sujuvoittamiseksi. Selvitys laaditaan suoraan hallituksen esityksen muotoon.

Tausta

Hankkeen taustalla ovat havainnot suomalaisen yrityskentän muutoksesta ja kansainvälisestä kehityksestä.

Suomalainen yrityskenttä on läpikäymässä historiallisesti merkittävää muutosta, jossa ollaan siirtymässä harvojen suurten yritysten muodostamasta liiketoimintakentästä kohti lukuisten pienten yritysten muodostamaa dynaamista liiketoimintaekosysteemiä. Työpaikat syntyvät tällä hetkellä suurelta osin pieniin ja keskisuuriin teknologia- ja innovaatioperustaisiin kasvuyrityksiin, joissa syntyy myös valtaosa tuottavuuden lisäyksestä. Uuden ajan kasvuyritykset toimivat nopeatahtisessa ympäristössä, jossa käydään kovaa kansainvälistä kilpailua niin pääomasta kuin huippuosaajista. Kilpailukyvyn parantamiseksi, ulkomaisen huippuosaamisen saamiseksi sekä ulkomaisten kasvuyritysten ja sijoitusten houkuttelemiseksi on tarpeen kehittää oleskelulupajärjestelmää vastaamaan uutta toimintaympäristöä.

Monissa maissa on kehitetty oleskelulupalainsäädäntöä ulkomaalaisten sijoittajien, kasvuyrittäjien ja huippuosaajien houkuttelemiseksi maahan. Suomen ulkomaalaislainsäädäntö ei tällä hetkellä mahdollista oleskeluluvan myöntämistä Suomeen kohdistuvien sijoitusten perustella. Myöskään yrittäjien maahanmuuttoa koskeva lainsäädäntö ei vastaa tämän päivän toimintaympäristön tarpeisiin. Erityisesti teknologia- ja innovaatioperustaisten kasvuyrittäjien maahanmuuton edellytyksiä olisi syytä helpottaa. Myöskään oleskelulupalainsäädäntö ja -käytäntö ulkomaalaisten huippuosaajien osalta ei vastaa kaikilta osin tämän päivän vaatimuksia erityisesti silloin kun kyse on nopeatahtisesti toimivista kasvuyrityksestä.

Hankkeella on yhtymäkohtansa useisiin pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman tavoitteisiin. Se liittyy hallitukseen tavoitteisiin tukea yrittäjyyttä ja talouskasvua (kohta 3), kestävää kasvua ja julkista taloutta (kohta 4) sekä työllisyyttä ja julkistaloutta vahvistavaa, huoltosuhdetta kohentavaa sekä talouden kansainvälistymistä edistävää työvoiman maahanmuuttoa (kohta 12).

Kustannukset ja rahoitus

Työ tehdään virkatyönä. Sisäministeriössä kustannukset (työaika) kohdennetaan toiminnolle lakien ja asetusten valmistelu 2000 520 100.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Hankkeen valmistelusta vastaa erityisasiantuntija Elina Immonen sisäministeriön maahanmuutto-osastolta. Hankkeen muut valmistelijat ovat ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen ja säädösvalmisteluavustaja Tiina Pelkonen.
Valmistelun tueksi perustetaan poikkihallinnollinen asiantuntijatyöryhmä. Työryhmän puheenjohtajana toimii erityisasiantuntija Elina Immonen ja sihteerinä ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen.
Työryhmän muut jäsenet ovat:
Hallitusneuvos Olli Sorainen, työ- ja elinkeinoministeriö, työllisyys- ja yrittäjyysosasto
Erityisasiantuntija Eija Laineenoja, työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeino- ja innovaatio-osasto
Lakimies Katriina Koivisto Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ylitarkastaja Pekka Lindroos, Maahanmuuttovirasto
Johtaja Jukka Häyrynen, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes

Hankkeessa kuullaan muun muassa työmarkkinaosapuolia.

Valmistelun etenemisestä raportoidaan säännöllisesti kilpailukykyisiin yritystoiminnan edellytyksiin liittyvän valtioneuvoston kärkihankkeen ministeriryhmälle. Lisäksi sitä käsitellään muun muassa ulkomaalaisten työntekijäin työsuhde- ja oleskelulupa-asioiden neuvottelukunnassa.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Lisätiedot

Hankkeen asiakirjat arkistoidaan sisäministeriön asianhallintajärjestelmässä numerolla SMDno-2016-696.

Asiasanat

Kasvuyritykset, Maahanmuutto, Oleskeluluvat

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Jorma Vuorio, Riitta Koponen

Asettamispäätöksen liitteet

Aikataululuonnos

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Immonen Elina johtava asiantuntija sisäministeriö Vastuuhenkilö
Immonen Elina johtava asiantuntija sisäministeriö Hankkeen yhteyshenkilö
Tiukkanen Jarmo Johtava asiantuntija sisäministeriö Sihteeri
Tiukkanen Jarmo Johtava asiantuntija sisäministeriö Jäsen
Tilannekuvaus

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2017.

Arkisto luovutettu

Ei

Arkistotiedot

Hankkeen asiakirjat arkistoidaan sisäministeriön asianhallintajärjestelmässä numerolla SMDno-2016-696.

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

31 asiakirjaa


 1. Lausunto, HEL 2017-005380

  Fri May 05 00:00:01 EEST 2017  Helsingin kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21781/411272/LAUSUNTO_20170523075414_411272.pdf


 2. Lausunto, STM/1290/2017

  Wed May 03 00:00:01 EEST 2017  Sosiaali- ja terveysministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21781/411269/LAUSUNTO_20170523074854_411269.pdf


 3. Lausunto, 68/43/2017

  Wed May 03 00:00:01 EEST 2017  Oikeusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21781/411270/LAUSUNTO_20170523075041_411270.pdf


 4. Lausunto

  Tue May 02 00:00:01 EEST 2017  Neogames Finland ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21781/411255/LAUSUNTO_20170523072602_411255.pdf


 5. Ei lausuttavaa, VNK/561/03/2017

  Tue May 02 00:00:01 EEST 2017  Valtioneuvoston kanslia
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 6. Lausunto, LSAVl/943/00.02.00/2017

  Tue May 02 00:00:01 EEST 2017  Lounais-Suomen aluehallintovirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21781/411259/LAUSUNTO_20170523073026_411259.pdf


 7. Lausunto, Dnro 052/62/2017

  Tue May 02 00:00:01 EEST 2017  Akava ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21781/411261/LAUSUNTO_20170523073403_411261.pdf


 8. Lausunto, D/260/00.01.08.00/2017

  Tue May 02 00:00:01 EEST 2017  Aalto-yliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21781/411262/LAUSUNTO_20170523073547_411262.pdf


 9. Lausunto, 1045/2017/L

  Tue May 02 00:00:01 EEST 2017  Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21781/411264/LAUSUNTO_20170523073841_411264.pdf


 10. Lausunto

  Tue May 02 00:00:01 EEST 2017  Uudenmaan ELY-keskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21781/411265/LAUSUNTO_20170523074118_411265.pdf


 11. Lausunto

  Tue May 02 00:00:01 EEST 2017  Suomen pääomasijoitusyhdistys ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21781/411266/LAUSUNTO_20170523074304_411266.pdf


 12. Lausunto

  Tue May 02 00:00:01 EEST 2017  Elinkeinoelämän keskusliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21781/411267/LAUSUNTO_20170523074435_411267.pdf


 13. Lausunto, TEM/706/03.01.08/2017

  Tue May 02 00:00:01 EEST 2017  Työ- ja elinkeinoministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21781/411268/LAUSUNTO_20170523074625_411268.pdf


 14. Lausunto

  Tue May 02 00:00:01 EEST 2017  Suomen yrittäjät
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21781/411271/LAUSUNTO_20170523075246_411271.pdf


 15. Lausunto, VM/628/00.00.05/2017

  Fri Apr 28 00:00:01 EEST 2017  Valtiovarainministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21781/410421/LAUSUNTO_20170503114759_410421.pdf


 16. Lausunto, RVLDno-2017-896

  Fri Apr 28 00:00:01 EEST 2017  Rajavartiolaitoksen esikunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21781/411252/LAUSUNTO_20170523072042_411252.pdf


 17. Lausunto, LSSAVI/1805/2017

  Fri Apr 28 00:00:01 EEST 2017  Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21781/411253/LAUSUNTO_20170523072231_411253.pdf


 18. Lausunto, HEL7M1258-8

  Fri Apr 28 00:00:01 EEST 2017  Ulkoasiainministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21781/411254/LAUSUNTO_20170523072411_411254.pdf


 19. Lausunto, 14/060/2017

  Fri Apr 28 00:00:01 EEST 2017  Tekes
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21781/411260/LAUSUNTO_20170523073221_411260.pdf


 20. Lausunto, OKM/67/050/2017

  Thu Apr 27 00:00:01 EEST 2017  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21781/411250/LAUSUNTO_20170523071502_411250.pdf


 21. Lausunto, SAK 12679/2017

  Thu Apr 27 00:00:01 EEST 2017  Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21781/411251/LAUSUNTO_20170523071903_411251.pdf


 22. KHO; lausunto

  Wed Apr 26 00:00:01 EEST 2017  Korkein hallinto-oikeus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21781/410213/LAUSUNTO_20170426132219_410213.pdf


 23. Kauppakamari; lausunto

  Wed Apr 26 00:00:01 EEST 2017  Kauppakamari
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21781/410214/LAUSUNTO_20170426132457_410214.pdf


 24. Lausunto, Dnro 336/03/2017

  Wed Apr 26 00:00:01 EEST 2017  Kuntaliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21781/410423/LAUSUNTO_20170503115704_410423.pdf


 25. Lausunto, MIGDno-2017-424

  Tue Apr 25 00:00:01 EEST 2017  Maahanmuuttovirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21781/410424/LAUSUNTO_20170503115902_410424.pdf


 26. YM; lausunto

  Mon Apr 24 00:00:01 EEST 2017  Ympäristöministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21781/410212/LAUSUNTO_20170426132033_410212.pdf


 27. Ei lausuttavaa, H 00178/17

  Wed Apr 12 00:00:01 EEST 2017  Helsingin hallinto-oikeus
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 28. Lausuntopyyntö

  Thu Mar 23 00:00:01 EET 2017  Sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21781/407832/LAUSUNTOPYYNTO_20170323084650_407832.pdf


 29. Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta

  Wed Mar 22 00:00:01 EET 2017  Sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21781/407833/LIITE_20170323084650_407833.pdf


 30. Asettamispäätös

  Mon Apr 25 00:00:01 EEST 2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21781/252358/ASETTAMISPAATOS_20160426063136_252358.pdf


 31. Aikataulusuunnitelma

  Mon Apr 25 00:00:01 EEST 2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Suunnitelma
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21781/252384/SUUNNITELMA_20160426090116_252384.docm

Ei julkaisuja