Yrittäjien ja erityisosaajien oleskeluluvat


Yrittäjien ja erityisosaajien oleskeluluvat
Hankenumero

SM017:00/2016

Asettaja

Sisäministeriö
Maahanmuutto-osasto

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

Mon Apr 25 00:00:01 EEST 2016

Toimikausi/aikataulu

Mon Apr 25 00:00:01 EEST 2016 - Fri Dec 01 00:00:01 EET 2017

Yhteyshenkilö

Elina Immonen, johtava asiantuntija

Organisointitapa

Ilman asettamista tehtävä

Tehtävä

Lainsäädäntöhanke

Tehtäväkuvaus

Hanke on osa kokonaisuutta, jonka avulla hallitus tähtää siihen, että yritysten säädösympäristö olisi nykyistä virtaviivaisempi ja yritysten toimintaympäristö tarjoaisi mahdollisuuksia yritysten kestävään kasvuun ja kilpailukyvyn parantamiseen Tavoitteena on luoda edellytyksiä yritysten uusiutumiselle, kasvulle ja kansainvälistymiselle sekä siten edistää työllistymistä ja investointeja.

Hankkeen tavoitteena on tukea Suomen talouskasvua ja kilpailukykyä edesauttamalla yritysten toimintaedellytyksiä ulkomaalaislainsäädännön keinoin. Edistämällä ulkomaalaisten kasvuyrittäjien, sijoittajien ja huippuosaajien maahanmuuttoa varmistetaan osaltaan Suomen mahdollisuudet kilpailla kansainvälisesti niin taloudellisesta kuin osaamiseen liittyvästä pääomasta. Tavoitteena on, että oleskelulupajärjestelmä olisi tältä osin mahdollisimman sujuva ja selkeä. Samalla kuitenkin kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että mahdolliset väärinkäytökset pystytään torjumaan ja hakijoiden taustat selvitetään riittävässä laajuudessaan.

Hankkeen tehtävänä on selvittää parhaat toteuttamisvaihtoehdot ulkomaalaisten kasvuyrittäjien maahanmuuton helpottamiseksi, oleskeluluvan myöntämiseksi Suomessa toimiviin yrityksiin kohdistuvien sijoitusten perusteella sekä yritysten tarvitsemien huippuosaajien oleskelulupajärjestelmän sujuvoittamiseksi. Selvitys laaditaan suoraan hallituksen esityksen muotoon.

Tausta

Hankkeen taustalla ovat havainnot suomalaisen yrityskentän muutoksesta ja kansainvälisestä kehityksestä.

Suomalainen yrityskenttä on läpikäymässä historiallisesti merkittävää muutosta, jossa ollaan siirtymässä harvojen suurten yritysten muodostamasta liiketoimintakentästä kohti lukuisten pienten yritysten muodostamaa dynaamista liiketoimintaekosysteemiä. Työpaikat syntyvät tällä hetkellä suurelta osin pieniin ja keskisuuriin teknologia- ja innovaatioperustaisiin kasvuyrityksiin, joissa syntyy myös valtaosa tuottavuuden lisäyksestä. Uuden ajan kasvuyritykset toimivat nopeatahtisessa ympäristössä, jossa käydään kovaa kansainvälistä kilpailua niin pääomasta kuin huippuosaajista. Kilpailukyvyn parantamiseksi, ulkomaisen huippuosaamisen saamiseksi sekä ulkomaisten kasvuyritysten ja sijoitusten houkuttelemiseksi on tarpeen kehittää oleskelulupajärjestelmää vastaamaan uutta toimintaympäristöä.

Monissa maissa on kehitetty oleskelulupalainsäädäntöä ulkomaalaisten sijoittajien, kasvuyrittäjien ja huippuosaajien houkuttelemiseksi maahan. Suomen ulkomaalaislainsäädäntö ei tällä hetkellä mahdollista oleskeluluvan myöntämistä Suomeen kohdistuvien sijoitusten perustella. Myöskään yrittäjien maahanmuuttoa koskeva lainsäädäntö ei vastaa tämän päivän toimintaympäristön tarpeisiin. Erityisesti teknologia- ja innovaatioperustaisten kasvuyrittäjien maahanmuuton edellytyksiä olisi syytä helpottaa. Myöskään oleskelulupalainsäädäntö ja -käytäntö ulkomaalaisten huippuosaajien osalta ei vastaa kaikilta osin tämän päivän vaatimuksia erityisesti silloin kun kyse on nopeatahtisesti toimivista kasvuyrityksestä.

Hankkeella on yhtymäkohtansa useisiin pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman tavoitteisiin. Se liittyy hallitukseen tavoitteisiin tukea yrittäjyyttä ja talouskasvua (kohta 3), kestävää kasvua ja julkista taloutta (kohta 4) sekä työllisyyttä ja julkistaloutta vahvistavaa, huoltosuhdetta kohentavaa sekä talouden kansainvälistymistä edistävää työvoiman maahanmuuttoa (kohta 12).

Kustannukset ja rahoitus

Työ tehdään virkatyönä. Sisäministeriössä kustannukset (työaika) kohdennetaan toiminnolle lakien ja asetusten valmistelu 2000 520 100.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Hankkeen valmistelusta vastaa erityisasiantuntija Elina Immonen sisäministeriön maahanmuutto-osastolta. Hankkeen muut valmistelijat ovat ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen ja säädösvalmisteluavustaja Tiina Pelkonen.
Valmistelun tueksi perustetaan poikkihallinnollinen asiantuntijatyöryhmä. Työryhmän puheenjohtajana toimii erityisasiantuntija Elina Immonen ja sihteerinä ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen.
Työryhmän muut jäsenet ovat:
Hallitusneuvos Olli Sorainen, työ- ja elinkeinoministeriö, työllisyys- ja yrittäjyysosasto
Erityisasiantuntija Eija Laineenoja, työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeino- ja innovaatio-osasto
Lakimies Katriina Koivisto Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ylitarkastaja Pekka Lindroos, Maahanmuuttovirasto
Johtaja Jukka Häyrynen, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes

Hankkeessa kuullaan muun muassa työmarkkinaosapuolia.

Valmistelun etenemisestä raportoidaan säännöllisesti kilpailukykyisiin yritystoiminnan edellytyksiin liittyvän valtioneuvoston kärkihankkeen ministeriryhmälle. Lisäksi sitä käsitellään muun muassa ulkomaalaisten työntekijäin työsuhde- ja oleskelulupa-asioiden neuvottelukunnassa.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Lisätiedot

Hankkeen asiakirjat arkistoidaan sisäministeriön asianhallintajärjestelmässä numerolla SMDno-2016-696.

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Jorma Vuorio, Riitta Koponen

Asettamispäätöksen liitteet

Aikataululuonnos

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Immonen Elina johtava asiantuntija sisäministeriö Vastuuhenkilö
Immonen Elina johtava asiantuntija sisäministeriö Hankkeen yhteyshenkilö
Arkisto luovutettu

Ei

Arkistotiedot

Hankkeen asiakirjat arkistoidaan sisäministeriön asianhallintajärjestelmässä numerolla SMDno-2016-696.

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

4 asiakirjaa


 1. Lausuntopyyntö

  Thu Mar 23 00:00:01 EET 2017  Sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21781/407832/LAUSUNTOPYYNTO_20170323084650_407832.pdf


 2. Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta

  Wed Mar 22 00:00:01 EET 2017  Sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21781/407833/LIITE_20170323084650_407833.pdf


 3. Asettamispäätös

  Mon Apr 25 00:00:01 EEST 2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21781/252358/ASETTAMISPAATOS_20160426063136_252358.pdf


 4. Aikataulusuunnitelma

  Mon Apr 25 00:00:01 EEST 2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Suunnitelma
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21781/252384/SUUNNITELMA_20160426090116_252384.docm

Ei julkaisuja