Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM017:00/2016

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 25.4.2016 – 1.12.2017

Asettamispäivä 25.4.2016

kasvuyritykset maahanmuutto oleskeluluvat maahanmuutto

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys HE 129/2017 vp

Eduskunnan vastaus 159/2017

Hyväksytty säädös 122/2018
Hyväksytty säädös 121/2018

Tiivistelmä

Hanke on osa kokonaisuutta, jonka avulla hallitus tähtää siihen, että yritysten säädösympäristö olisi nykyistä virtaviivaisempi ja yritysten toimintaympäristö tarjoaisi mahdollisuuksia yritysten kestävään kasvuun ja kilpailukyvyn parantamiseen Tavoitteena on luoda edellytyksiä yritysten uusiutumiselle, kasvulle ja kansainvälistymiselle sekä siten edistää työllistymistä ja investointeja.

Hankkeen tavoitteena on tukea Suomen talouskasvua ja kilpailukykyä edesauttamalla yritysten toimintaedellytyksiä ulkomaalaislainsäädännön keinoin. Edistämällä ulkomaalaisten kasvuyrittäjien, sijoittajien ja huippuosaajien maahanmuuttoa varmistetaan osaltaan Suomen mahdollisuudet kilpailla kansainvälisesti niin taloudellisesta kuin osaamiseen liittyvästä pääomasta. Tavoitteena on, että oleskelulupajärjestelmä olisi tältä osin mahdollisimman sujuva ja selkeä. Samalla kuitenkin kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että mahdolliset väärinkäytökset pystytään torjumaan ja hakijoiden taustat selvitetään riittävässä laajuudessaan.

Hankkeen tehtävänä on selvittää parhaat toteuttamisvaihtoehdot ulkomaalaisten kasvuyrittäjien maahanmuuton helpottamiseksi, oleskeluluvan myöntämiseksi Suomessa toimiviin yrityksiin kohdistuvien sijoitusten perusteella sekä yritysten tarvitsemien huippuosaajien oleskelulupajärjestelmän sujuvoittamiseksi. Selvitys laaditaan suoraan hallituksen esityksen muotoon.

Lähtökohdat

Hankkeen taustalla ovat havainnot suomalaisen yrityskentän muutoksesta ja kansainvälisestä kehityksestä.

Suomalainen yrityskenttä on läpikäymässä historiallisesti merkittävää muutosta, jossa ollaan siirtymässä harvojen suurten yritysten muodostamasta liiketoimintakentästä kohti lukuisten pienten yritysten muodostamaa dynaamista liiketoimintaekosysteemiä. Työpaikat syntyvät tällä hetkellä suurelta osin pieniin ja keskisuuriin teknologia- ja innovaatioperustaisiin kasvuyrityksiin, joissa syntyy myös valtaosa tuottavuuden lisäyksestä. Uuden ajan kasvuyritykset toimivat nopeatahtisessa ympäristössä, jossa käydään kovaa kansainvälistä kilpailua niin pääomasta kuin huippuosaajista. Kilpailukyvyn parantamiseksi, ulkomaisen huippuosaamisen saamiseksi sekä ulkomaisten kasvuyritysten ja sijoitusten houkuttelemiseksi on tarpeen kehittää oleskelulupajärjestelmää vastaamaan uutta toimintaympäristöä.

Monissa maissa on kehitetty oleskelulupalainsäädäntöä ulkomaalaisten sijoittajien, kasvuyrittäjien ja huippuosaajien houkuttelemiseksi maahan. Suomen ulkomaalaislainsäädäntö ei tällä hetkellä mahdollista oleskeluluvan myöntämistä Suomeen kohdistuvien sijoitusten perustella. Myöskään yrittäjien maahanmuuttoa koskeva lainsäädäntö ei vastaa tämän päivän toimintaympäristön tarpeisiin. Erityisesti teknologia- ja innovaatioperustaisten kasvuyrittäjien maahanmuuton edellytyksiä olisi syytä helpottaa. Myöskään oleskelulupalainsäädäntö ja -käytäntö ulkomaalaisten huippuosaajien osalta ei vastaa kaikilta osin tämän päivän vaatimuksia erityisesti silloin kun kyse on nopeatahtisesti toimivista kasvuyrityksestä.

Hankkeella on yhtymäkohtansa useisiin pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman tavoitteisiin. Se liittyy hallitukseen tavoitteisiin tukea yrittäjyyttä ja talouskasvua (kohta 3), kestävää kasvua ja julkista taloutta (kohta 4) sekä työllisyyttä ja julkistaloutta vahvistavaa, huoltosuhdetta kohentavaa sekä talouden kansainvälistymistä edistävää työvoiman maahanmuuttoa (kohta 12).