Hybridiuhkiin varautuminen


Hybridiuhkiin varautuminen
Hankenumero

SM013:00/2016

Asettaja

Sisäministeriö
Rajavartio-osasto

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

Thu Apr 28 00:00:01 EEST 2016

Toimikausi/aikataulu

Thu Apr 28 00:00:01 EEST 2016 - Sun Dec 31 00:00:01 EET 2017

Yhteyshenkilö

Anne Ihanus, ylitarkastaja, 0295 421608

Organisointitapa

Ilman asettamista tehtävä

Tehtävä

Lainsäädäntöhanke

Tehtäväkuvaus

Hankkeen tehtävänä on valmistella hallituksen esitys rajavartiolainsäädännön muutoksista, jotka ovat tarpeen hybridiuhkiin varautumiseksi ja niiden torjumiseksi. Hankkeessa voidaan esittää muutoksia myös Rajavartiolaitoksen toimintaan kiinteästi liittyvään muuhun lainsäädäntöön. Lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018.

Hankkeessa arvioidaan lainsäädännön muutostarpeet, jotka koskevat erityisesti Rajavartiolaitoksen tukena toimivien asevelvollisten toimivaltuuksia, rajavalvonnan ja terrorismin torjunnan toimivaltuuksia, liikenteenharjoittajien velvollisuuksia sisärajaliikenteessä sekä virka-apusäännöksiä. Lisäksi selvitetään muut Rajavartiolaitoksen toimivaltuuksien muutostarpeet hybridiuhkatilanteiden hallitsemiseksi. Hankkeessa otetaan huomioon pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukainen selonteko sisäisen turvallisuuden tilasta.

Tausta

Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut nopeasti lähialueiden kriisien, terrorismin ja laajan laittoman maahantulon takia. Hybridiuhat ja hybridivaikuttamisen keinot ovat lisääntyneet ja nousseet osaksi turvallisuuspoliittista keskustelua. Hybridiuhan käsite ei ole vielä vakiintunut, mutta yleisesti hybridiuhilla tarkoitetaan tarkoituksellisia tapoja aiheuttaa kohdemaassa tai kansainvälisessä toimijassa painetta, vahinkoa, epävarmuutta ja epävakautta. Keinovalikoima voi olla laaja ja haasteellisesti tunnistettava. Se voi sisältää esimerkiksi informaatiovaikuttamista, erilaista painostusta, manipulointia, verkkoon kohdistuvia operaatioita, terroristista ja rikollista toimintaa, elintärkeisiin infrastruktuureihin kohdistuvia tuhotöitä sekä sotilaallisia toimia. Vaikutukset voivat näkyä tai jäädä piiloon. Hybridiuhkien taustalla voivat olla valtiolliset toimijat taikka ulkomailla tai Suomessa toimivat ryhmät. Hybridiuhilla pyritään vaikuttamaan valtion johtamis-, päätöksenteko- ja tilanteenseurantajärjestelmien toimivuuteen.

Hybridiuhat ovat käytännön toiminnaksi konkretisoituessaan sellaisia sisäisen tai ulkoisen turvallisuuden häiriötilanteita, joiden torjunta edellyttää usean viranomaisen yhteistyötä. Turvallisuusviranomaisilla tulee olla sekä kyky havaita uhat että riittävät voimavarat pitkäkestoisenkin tilanteen hallitsemiseksi. Hybridiuhkiin tulee pystyä vastaamaan pääsääntöisesti viranomaisten normaaliolojen toimivaltuuksilla.

Rajavartiolaitos on keskeinen toimija Suomen sisäisen turvallisuuden ylläpitämisessä. Rajavartiolaitoksella on aluevalvonta- ja sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäviensä vuoksi osaaminen ja toimivalta vastata myös ulkoisen turvallisuuden uhkiin. Valtakunnan rajalla toimivana turvallisuusviranomaisena Rajavartiolaitos varautuu toimimaan sekä normaaliolojen häiriötilanteissa että poikkeusoloissa, sotilaallinen maanpuolustustilanne mukaan lukien. Rajavartiolaitos varautuu hybridiuhkiin osana rajaturvallisuus-, aluevalvonta- ja meripelastustehtäviään, muuta varautumista sekä henkilökunnan ja asevelvollisten koulutusta. Toimintaympäristön muutoksen myötä vaatimukset myös muiden viranomaisten tukemiseksi ovat lisääntyneet. Hybridiuhkatilanteita varten olisi varmistettava virka-apusäännösten lisäksi myös tarkoituksenmukaiset viranomaisten päällekkäiset toimivaltuudet, jotta uhkaan voidaan vastata nopeasti ja tehokkaasti myös tilanteissa, joissa viranomaisia kuormitetaan useilla samanaikaisilla tehtävillä. Päällekkäisten toimivaltuuksien tarkoituksena ei ole muuttaa tehtävän ensisijaista johtovastuuta, vaan varmistaa tilanteen nopea haltuunotto.

Kustannukset ja rahoitus

Työ tehdään virkatyönä. Kukin organisaatio vastaa osallistujansa kustannuksista. Muut mahdolliset kustannukset maksetaan RVLE:n toimintamenomomentilta 26.20.01.Hankkeeseen käytettävä työaika sisäministeriön rajavartio-osaston osalta kirjataan toimintaseurantakohteelle 9999 520 000.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Hankkeen vastuuvalmistelijana toimii ylitarkastaja Anne Ihanus sisäministeriön rajavartio-osastolta. Säädösvalmisteluavustajana toimii Sari Mustila.

Lainvalmistelun tueksi perustetaan työryhmä sisäministeriön rajavartio-osastolta. Työryhmän puheenjohtajana toimii ylitarkastaja Anne Ihanus. Työryhmän muut jäsenet ovat rajavartioylitarkastaja Pertti Normia, rikostarkastaja Jari Nyström, yksikönpäällikkö, everstiluutnantti Jarkko Alén ja rajaturvallisuusasiantuntija, majuri Tero Hirvonen.

Hankkeen toteutumista seuraamaan ja ohjaamaan asetetaan ohjausryhmä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, kenraalimajuri Ilkka Laitinen.

Ohjausryhmän jäseniksi nimitetään suostumuksensa perusteella:

Poliisijohtaja Sanna Heikinheimo, varajäsenenään lainsäädäntöneuvos Tiina Ferm, sisäministeriön poliisiosasto
Neuvotteleva virkamies Harri Sivula, sisäministeriön maahanmuutto-osasto
Neuvotteleva virkamies Ilpo Helismaa, sisäministeriön pelastusosasto
Erityisasiantuntija Tapio Puurunen, sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö
Vanhempi osastoesiupseeri, yksikön johtaja Heikki Välivehmas, puolustusministeriö
Poliisijohtaja Tomi Vuori, varajäsenenään poliisitarkastaja Niina Koiviston viranhoitaja, Poliisihallitus
Apulaispäällikkö Petri Knape, varajäsenenään apulaispäällikkö Olli Kolstela, suojelupoliisi
Johtaja Sami Rakshit, varajäsenenään valvontajohtaja Samy Gardemeister, Tulli
Sektorijohtaja Mika Lundelin, Pääesikunta
Upseeriliiton rajaupseeriosaston puheenjohtaja ja JUKO ry:n luottamusmies, komentaja Matti Kropsu, Rajavartiolaitoksen henkilöstöjärjestöjen yhteinen edustaja

Ohjausryhmään määrätään Rajavartiolaitoksen esikunnan raja- ja meriosaston osastopäällikkö, prikaatikenraali Pasi Kostamovaara, oikeudellisen osaston osastopäällikkö, hallitusneuvos Ari-Pekka Koivisto sekä ohjausryhmän sihteeriksi ylitarkastaja Anne Ihanus.

Ohjausryhmä kutsuu tarpeen mukaan kuultavaksi asiantuntijoita ja sidosryhmäedustajia.

Ohjausryhmän kokoonpanossa on pyritty ottamaan huomioon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n mukainen vaatimus siitä, että jäseninä on kumpaakin sukupuolta vähintään 40 %. Ohjausryhmässä vaaditun asiantuntemuksen vuoksi tätä vaatimusta ei ole voitu täysin täyttää.

Hankkeelle laaditaan erillinen viestintäsuunnitelma.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Kyllä

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Ajankohta, jolloin HE tullee VN:oon

3/2017

Istuntokausi, jolloin HE annetaan eduskunnalle

Kevät 2017

Aihealueet

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Kans. väl. suht.

Asiasanat

Rajavartiolaitos, Sisäinen turvallisuus, Terrorismi, Turvallisuus, Virka-apu, Yleinen järjestys

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Pasi Kostamovaara, Ari-Pekka Koivisto

Asettamispäätöksen liitteet

Aikataulusuunnitelma

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Ihanus Anne ylitarkastaja sisäministeriö Vastuuhenkilö
Ihanus Anne ylitarkastaja sisäministeriö Hankkeen yhteyshenkilö
Ferm Tiina lainsäädäntöneuvos sisäministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Eränen Mikko poliisitarkastaja Poliisihallitus Henkilökohtainen varajäsen
Gardemeister Samy valvontajohtaja Tulli Henkilökohtainen varajäsen

Valmisteluryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Normia Pertti rajavartioylitarkastaja sisäministeriö Jäsen
Hirvonen Tero rajaturvallisuusasiantuntija sisäministeriö Jäsen
Alen Jarkko yksikön päällikkö sisäministeriö Jäsen
Nyström Jari rikostarkastaja sisäministeriö Jäsen
Ihanus Anne ylitarkastaja sisäministeriö Puheenjohtaja

Ohjausryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Vuori Tomi poliisijohtaja Poliisihallitus Jäsen
Koivisto Ari-Pekka hallitusneuvos sisäministeriö Jäsen
Ihanus Anne ylitarkastaja sisäministeriö Sihteeri
Kostamovaara Pasi osastopäällikkö, kenraalimajuri sisäministeriö Jäsen
Laitinen Ilkka Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö sisäministeriö Puheenjohtaja
Heikinheimo Sanna poliisijohtaja sisäministeriö Jäsen
Kropsu Matti komentaja Rajavartiolaitos Jäsen
Lundelin Mika sotilaslakimies Pääesikunta Jäsen
Helismaa Ilpo neuvotteleva virkamies sisäministeriö Jäsen
Harri Sivula neuvotteleva virkamies sisäministeriö Jäsen
Puurunen Tapio erityisasiantuntija sisäministeriö Jäsen
Kolstela Olli apulaispäällikkö Suojelupoliisi Jäsen
Välivehmas Heikki yksikön johtaja puolustusministeriö Jäsen
Rakshit Sami johtaja Tulli Jäsen
Tilannekuvaus

Lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018

Arkisto luovutettu

Ei

Arkistotiedot

Hankkeen asiakirjat arkistoidaan sisäministeriön asianhallintajärjestelmässä numerolla SMDno-2016-472.

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

13 asiakirjaa


 1. Asettamispäätös

  Thu Apr 28 00:00:01 EEST 2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/252456/ASETTAMISPAATOS_20160428085905_252456.pdf


 2. Aikataulusuunnitelma

  Thu Apr 28 00:00:01 EEST 2016  Sisäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/252462/KIRJE_20160428101355_252462.pdf


 3. Edustajan nimeäminen; Juko Henkilöstöjärjestöt

  Tue Apr 19 00:00:01 EEST 2016  Sisäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/254299/KIRJE_20160617100213_254299.pdf


 4. Edustajan nimeäminen; Tulli

  Fri Apr 15 00:00:01 EEST 2016  Sisäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/254298/KIRJE_20160617095812_254298.pdf


 5. Edustajan nimeäminen; Sisäministeriö/Poliisiosasto

  Thu Apr 14 00:00:01 EEST 2016  Sisäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/254307/KIRJE_20160617102009_254307.pdf


 6. Edustajan nimeäminen; Poliisihallitus

  Tue Apr 05 00:00:01 EEST 2016  Sisäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/254305/KIRJE_20160617100853_254305.pdf


 7. Edustajan nimeäminen; Sisäministeriö/Kansainvälisten asioiden yksikkö

  Tue Apr 05 00:00:01 EEST 2016  Sisäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/254306/KIRJE_20160617100955_254306.pdf


 8. Edustajan nimeäminen; Sisäministeriö/Maahanmuutto-osasto

  Tue Apr 05 00:00:01 EEST 2016  Sisäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/254310/KIRJE_20160617111140_254310.pdf


 9. Edustajan nimeäminen; Pääesikunta

  Mon Apr 04 00:00:01 EEST 2016  Sisäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/254304/KIRJE_20160617100740_254304.pdf


 10. Edustajan nimeäminen; Puolustusministeriö

  Thu Mar 31 00:00:01 EEST 2016  Sisäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/254303/KIRJE_20160617100641_254303.pdf


 11. Edustajan nimeäminen; Oikeusministeriö

  Wed Mar 30 00:00:01 EEST 2016  Sisäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/254300/KIRJE_20160617100411_254300.pdf


 12. Edustajan nimeäminen; Sisäministeriö/Pelastusosasto

  Wed Mar 30 00:00:01 EEST 2016  Sisäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/254302/KIRJE_20160617100535_254302.pdf


 13. Nimeämispyyntö ohjausryhmään

  Tue Mar 22 00:00:01 EET 2016  Sisäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/254297/KIRJE_20160617095642_254297.pdf

Ei julkaisuja