Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM013:00/2016

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 28.4.2016 – 31.12.2017

Asettamispäivä 28.4.2016

Rajavartiolaitos turvallisuus virka-apu sisäinen turvallisuus terrorismi rajaturvallisuus yleinen järjestys

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Anne Ihanus, lainsäädäntöneuvos
puh. 0295 421608

Yhteyshenkilö
Ari-Pekka Koivisto, hallitusneuvos
puh. 0295 421601

Tiivistelmä

Hankkeen tehtävänä on valmistella hallituksen esitys rajavartiolainsäädännön muutoksista, jotka ovat tarpeen hybridiuhkiin varautumiseksi ja niiden torjumiseksi. Hankkeessa voidaan esittää muutoksia myös Rajavartiolaitoksen toimintaan kiinteästi liittyvään muuhun lainsäädäntöön.
Hankkeessa arvioidaan lainsäädännön muutostarpeet, jotka koskevat erityisesti Rajavartiolaitoksen tukena toimivien asevelvollisten toimivaltuuksia, rajavalvonnan ja terrorismin torjunnan toimivaltuuksia, liikenteenharjoittajien velvollisuuksia sisärajaliikenteessä sekä virka-apusäännöksiä. Lisäksi selvitetään muut Rajavartiolaitoksen toimivaltuuksien muutostarpeet hybridiuhkatilanteiden hallitsemiseksi. Hankkeessa otetaan huomioon pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukainen selonteko sisäisen turvallisuuden tilasta.

Lähtökohdat

Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut nopeasti lähialueiden kriisien, terrorismin ja laajan laittoman maahantulon takia. Hybridiuhat ja hybridivaikuttamisen keinot ovat lisääntyneet ja nousseet osaksi turvallisuuspoliittista keskustelua. Hybridiuhan käsite ei ole vielä vakiintunut, mutta yleisesti hybridiuhilla tarkoitetaan tarkoituksellisia tapoja aiheuttaa kohdemaassa tai kansainvälisessä toimijassa painetta, vahinkoa, epävarmuutta ja epävakautta. Keinovalikoima voi olla laaja ja haasteellisesti tunnistettava. Se voi sisältää esimerkiksi informaatiovaikuttamista, erilaista painostusta, manipulointia, verkkoon kohdistuvia operaatioita, terroristista ja rikollista toimintaa, elintärkeisiin infrastruktuureihin kohdistuvia tuhotöitä sekä sotilaallisia toimia. Vaikutukset voivat näkyä tai jäädä piiloon. Hybridiuhkien taustalla voivat olla valtiolliset toimijat taikka ulkomailla tai Suomessa toimivat ryhmät. Hybridiuhilla pyritään vaikuttamaan valtion johtamis-, päätöksenteko- ja tilanteenseurantajärjestelmien toimivuuteen.

Hybridiuhat ovat käytännön toiminnaksi konkretisoituessaan sellaisia sisäisen tai ulkoisen turvallisuuden häiriötilanteita, joiden torjunta edellyttää usean viranomaisen yhteistyötä. Turvallisuusviranomaisilla tulee olla sekä kyky havaita uhat että riittävät voimavarat pitkäkestoisenkin tilanteen hallitsemiseksi. Hybridiuhkiin tulee pystyä vastaamaan pääsääntöisesti viranomaisten normaaliolojen toimivaltuuksilla.

Rajavartiolaitos on keskeinen toimija Suomen sisäisen turvallisuuden ylläpitämisessä. Rajavartiolaitoksella on aluevalvonta- ja sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäviensä vuoksi osaaminen ja toimivalta vastata myös ulkoisen turvallisuuden uhkiin. Valtakunnan rajalla toimivana turvallisuusviranomaisena Rajavartiolaitos varautuu toimimaan sekä normaaliolojen häiriötilanteissa että poikkeusoloissa, sotilaallinen maanpuolustustilanne mukaan lukien. Rajavartiolaitos varautuu hybridiuhkiin osana rajaturvallisuus-, aluevalvonta- ja meripelastustehtäviään, muuta varautumista sekä henkilökunnan ja asevelvollisten koulutusta. Toimintaympäristön muutoksen myötä vaatimukset myös muiden viranomaisten tukemiseksi ovat lisääntyneet. Hybridiuhkatilanteita varten olisi varmistettava virka-apusäännösten lisäksi myös tarkoituksenmukaiset viranomaisten päällekkäiset toimivaltuudet, jotta uhkaan voidaan vastata nopeasti ja tehokkaasti myös tilanteissa, joissa viranomaisia kuormitetaan useilla samanaikaisilla tehtävillä. Päällekkäisten toimivaltuuksien tarkoituksena ei ole muuttaa tehtävän ensisijaista johtovastuuta, vaan varmistaa tilanteen nopea haltuunotto.