Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM007:00/2016

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 15.3.2016 – 31.12.2018

Asettamispäivä 15.3.2016

nuohoojat tulisijat nuohous pelastustoimi pelastustoimi paloturvallisuus rakennukset

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Kärkihankkeet Sujuvoitetaan säädöksiä

Toimenpiteet Perataan säädökset, puretaan turhaa sääntelyä ja uudistetaan tarvittavat säädökset

Lainvalmistelu

HE laiksi pelastuslain muuttamisesta
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 24/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 19/2018 Annettu eduskunnalle 9.5.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys HE 64/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Uudistetaan pelastuslain säännökset nuohouspalvelujen järjestämisestä ja kiinteistöjen velvoitteista.

VastuuministeriSisäministeri Mykkänen

Lisätietoa

  • Käsittely: Lainsäädännön arviointineuvosto

Kevätistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Jaana Rajakko, yli-insinööri
puh. 0295 488 435

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa uudistetaan pelastuslain (379/2011) säännökset nuohouspalveluiden
järjestämisestä. Sääntelyä on tarkoitus uudistaa niin, että alueen pelastustoimen velvoite huolehtia nuohouspalveluiden asianmukaisesta järjestämisestä poistetaan. Käytännössä tämä tarkoittaa luopumista nuohouspalveluiden kilpailua rajoittavasta piirinuohousjärjestelmästä. Samalla poistetaan alueen pelastustoimelta mahdollisuus tuottaa nuohouspalveluita omana työnä. Nuohouspalveluiden tuottaminen jäisi
vapaan kilpailun periaatteen mukaiseksi yritystoiminnaksi, jossa kiinteistön omistaja tai haltija sopii nuohouksesta suoraan haluamansa ammattitaitoisen palveluntuottajan kanssa. Uudistuksessa otetaan huomioon haja-asutusalueiden erityispiirteet.
Uudistus liittyy hallitusohjelman tavoitteisiin karsia kuntien tehtäviä ja velvoitteita sekä parantaa yritystoiminnan edellytyksiä muun muassa purkamalla kilpailua estävää toimialakohtaista sääntelyä.

Tiivistelmä

Hankkeessa laaditaan ehdotus hallituksen esitykseksi sekä tarvittavaksi
alemmantasoiseksi sääntelyksi.

Lähtökohdat

Esiselvitys nuohousta koskevan lainsäädännön muutostarpeista valmistui sisäministeriössä vuonna 2014 (SM028:00/2012). Esiselvityksessä kartoitettiin nykytilanne nuohouspalveluiden järjestämisessä ja arvioitiin voimassa olevan sääntelyn toimivuutta ja muutostarpeita. Arvioinnissa näkökulmina olivat erityisesti vaikutukset nuohouspalveluiden tarjontaan ja saatavuuteen, valvontaan, sisältöön, hintaan ja laatuun.
Esiselvityshankkeen loppuraportti oli laajalla lausuntokierroksella vuonna 2015. Lausuntokierroksen lisäksi järjestettiin kaikille avoin Otakantaa-kysely. Saaduissa lausunnoissa ei kannatettu nykyisen nuohouspalvelujen sääntelyn säilyttämistä. Lausunnoissa ja kyselyvastauksissa kannatettiin nuohouspalveluiden järjestämisvaihtoehtojen vähentämistä ja sääntelyn kehittämistä selkeämmäksi.