Nuohousta koskeva uudistus


Nuohousta koskeva uudistus
Hankenumero

SM007:00/2016

Asettaja

Sisäministeriö
Pelastusosasto

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

Tue Mar 15 00:00:01 EET 2016

Toimikausi/aikataulu

Tue Mar 15 00:00:01 EET 2016 - Sun Dec 31 00:00:01 EET 2017

Yhteyshenkilö

Jaana Rajakko, yli-insinööri, 0295 488 435

Organisointitapa

Ilman asettamista tehtävä

Tehtävä

Lainsäädäntöhanke

Tehtäväkuvaus

Hankkeessa laaditaan ehdotus hallituksen esitykseksi sekä tarvittavaksi
alemmantasoiseksi sääntelyksi.

Tavoitteet

Hankkeessa uudistetaan pelastuslain (379/2011) säännökset nuohouspalveluiden
järjestämisestä. Sääntelyä on tarkoitus uudistaa niin, että alueen pelastustoimen
velvoite huolehtia nuohouspalveluiden asianmukaisesta järjestämisestä poistetaan.
Käytännössä tämä tarkoittaa luopumista nuohouspalveluiden kilpailua rajoittavasta
piirinuohousjärjestelmästä. Samalla poistetaan alueen pelastustoimelta mahdollisuus
tuottaa nuohouspalveluita omana työnä. Nuohouspalveluiden tuottaminen jäisi
vapaan kilpailun periaatteen mukaiseksi yritystoiminnaksi, jossa kiinteistön omistaja
tai haltija sopii nuohouksesta suoraan haluamansa ammattitaitoisen palveluntuottajan
kanssa. Uudistuksessa otetaan huomioon haja-asutusalueiden erityispiirteet.
Uudistus liittyy hallitusohjelman tavoitteisiin karsia kuntien tehtäviä ja velvoitteita sekä
parantaa yritystoiminnan edellytyksiä muun muassa purkamalla kilpailua estävää
toimialakohtaista sääntely

Tausta

Esiselvitys nuohousta koskevan lainsäädännön muutostarpeista valmistui
sisäministeriössä vuonna 2014 (SM028:00/2012). Esiselvityksessä kartoitettiin
nykytilanne nuohouspalveluiden järjestämisessä ja arvioitiin voimassa olevan
sääntelyn toimivuutta ja muutostarpeita. Arvioinnissa näkökulmina olivat erityisesti
vaikutukset nuohouspalveluiden tarjontaan ja saatavuuteen, valvontaan, sisältöön,
hintaan ja laatuun.
Esiselvityshankkeen loppuraportti oli laajalla lausuntokierroksella vuonna 2015.
Lausuntokierroksen lisäksi järjestettiin kaikille avoin Otakantaa-kysely. Saaduissa
lausunnoissa ei kannatettu nykyisen nuohouspalvelujen sääntelyn säilyttämistä.
Lausunnoissa ja kyselyvastauksissa kannatettiin nuohouspalveluiden
järjestämisvaihtoehtojen vähentämistä ja sääntelyn kehittämistä selkeämmäksi

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Asiasanat

Nuohoojat, Nuohous, Paloturvallisuus, Pelastustoimi, Rakennukset, Tulisijat

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Pelastusylijohtaja, Valmiusjohtaja

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Hautamäki Veli-Pekka pelastusylitarkastaja sisäministeriö Valmistelija
Rajakko Jaana yli-insinööri sisäasiainministeriö Valmistelija
Rajakko Jaana yli-insinööri sisäasiainministeriö Hankkeen yhteyshenkilö
Rajaniemi Kirsi neuvotteleva virkamies sisäministeriö Vastuuhenkilö
Tilannekuvaus

Lausuntokierros 20.4.-13.6.2017. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle elokuussa 2017 ja laki tulisi voimaan 1.1.2018.

Lausuntokierros

Kyllä

Arkisto luovutettu

Ei

Arkistotiedot

Hankkeen asiakirjat arkistoidaan Sisäministeriön asianhallintajärjestelmään numerolla SMDno-2016-297.

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

10 asiakirjaa


 1. Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi pelastuslain muuttamisesta (nuohous)

  Thu Apr 20 00:00:01 EEST 2017  Sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21691/410016/LAUSUNTOPYYNTO_20170420065947_410016.pdf


 2. Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi pelastuslain muuttamisesta

  Thu Apr 20 00:00:01 EEST 2017  Sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21691/410018/MUISTIO_20170420070439_410018.pdf


 3. Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till ändring av räddningslagen (sotning)

  Thu Apr 20 00:00:01 EEST 2017  Inrikesministeriet
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21691/410021/LAUSUNTOPYYNTO_20170420073758_410021.pdf


 4. Utkast till regeringens proposition till ändring av räddningslagen

  Thu Apr 20 00:00:01 EEST 2017  Inrikesministeriet
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21691/410023/MUISTIO_20170420074508_410023.pdf


 5. Nuohouksen nykytilaa kuvaavia tilastotietoja

  Wed Apr 19 00:00:01 EEST 2017  Sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21691/410012/MUISTIO_20170420053708_410012.pdf


 6. Kuulemistilaisuus 8.12.2016 nuohoussääntelyn uudistamisesta

  Thu Dec 08 00:00:01 EET 2016  Sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21691/406661/ESITYS_20170301124620_406661.pdf


 7. Asettamispäätös

  Fri Oct 21 00:00:01 EEST 2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21691/258992/ASETTAMISPAATOS_20161021135255_258992.pdf


 8. Esitys Suomen uudeksi nuohousjärjestelmäksi

  Fri Oct 07 00:00:01 EEST 2016  Nuohousalan Keskusliitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21691/406662/KANNANOTTO_20170301125155_406662.pdf


 9. Pelastuslaitosten 1.9.2016 työpaja nuohousuudistuksesta

  Thu Sep 01 00:00:01 EEST 2016  Sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21691/406659/ESITYS_20170301124033_406659.pdf


 10. Nuohoojien 15.6.2016 työpajan aineisto

  Wed Jun 15 00:00:01 EEST 2016  Sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21691/406657/ESITYS_20170301123736_406657.pdf

Ei julkaisuja