Nuohousta koskeva uudistus


Nuohousta koskeva uudistus
Hankenumero

SM007:00/2016

Asettaja

Sisäministeriö
Pelastusosasto

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

Tue Mar 15 00:00:00 EET 2016

Toimikausi/aikataulu

Tue Mar 15 00:00:00 EET 2016 - Mon Dec 31 00:00:00 EET 2018

Yhteyshenkilö

Jaana Rajakko, yli-insinööri, 0295 488 435

Organisointitapa

Ilman asettamista tehtävä

Tehtävä

Lainsäädäntöhanke

Tehtäväkuvaus

Hankkeessa laaditaan ehdotus hallituksen esitykseksi sekä tarvittavaksi
alemmantasoiseksi sääntelyksi.

Tavoitteet

Hankkeessa uudistetaan pelastuslain (379/2011) säännökset nuohouspalveluiden
järjestämisestä. Sääntelyä on tarkoitus uudistaa niin, että alueen pelastustoimen velvoite huolehtia nuohouspalveluiden asianmukaisesta järjestämisestä poistetaan. Käytännössä tämä tarkoittaa luopumista nuohouspalveluiden kilpailua rajoittavasta piirinuohousjärjestelmästä. Samalla poistetaan alueen pelastustoimelta mahdollisuus tuottaa nuohouspalveluita omana työnä. Nuohouspalveluiden tuottaminen jäisi
vapaan kilpailun periaatteen mukaiseksi yritystoiminnaksi, jossa kiinteistön omistaja tai haltija sopii nuohouksesta suoraan haluamansa ammattitaitoisen palveluntuottajan kanssa. Uudistuksessa otetaan huomioon haja-asutusalueiden erityispiirteet.
Uudistus liittyy hallitusohjelman tavoitteisiin karsia kuntien tehtäviä ja velvoitteita sekä parantaa yritystoiminnan edellytyksiä muun muassa purkamalla kilpailua estävää toimialakohtaista sääntelyä.

Tausta

Esiselvitys nuohousta koskevan lainsäädännön muutostarpeista valmistui sisäministeriössä vuonna 2014 (SM028:00/2012). Esiselvityksessä kartoitettiin nykytilanne nuohouspalveluiden järjestämisessä ja arvioitiin voimassa olevan sääntelyn toimivuutta ja muutostarpeita. Arvioinnissa näkökulmina olivat erityisesti vaikutukset nuohouspalveluiden tarjontaan ja saatavuuteen, valvontaan, sisältöön, hintaan ja laatuun.
Esiselvityshankkeen loppuraportti oli laajalla lausuntokierroksella vuonna 2015. Lausuntokierroksen lisäksi järjestettiin kaikille avoin Otakantaa-kysely. Saaduissa lausunnoissa ei kannatettu nykyisen nuohouspalvelujen sääntelyn säilyttämistä. Lausunnoissa ja kyselyvastauksissa kannatettiin nuohouspalveluiden järjestämisvaihtoehtojen vähentämistä ja sääntelyn kehittämistä selkeämmäksi.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Asiasanat

Nuohoojat, Nuohous, Paloturvallisuus, Pelastustoimi, Rakennukset, Tulisijat

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Pelastusylijohtaja, Valmiusjohtaja

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Hautamäki Veli-Pekka pelastusylitarkastaja sisäministeriö Valmistelija
Rajakko Jaana yli-insinööri sisäasiainministeriö Valmistelija
Rajakko Jaana yli-insinööri sisäasiainministeriö Hankkeen yhteyshenkilö
Rajaniemi Kirsi neuvotteleva virkamies sisäministeriö Vastuuhenkilö
Rajaniemi Kirsi neuvotteleva virkamies sisäministeriö Valmistelija
Tilannekuvaus

Luonnos hallituksen esitykseksi oli lausunnolla 20.4.–13.6.2017, ja lausuntoja saatiin reilu sata kappaletta.

Valmistelutyön peruslinjaukset saivat lausunnoissa vahvaa tukea ja valmistelua jatketaan lausunnolla olleen ehdotuksen pohjalta. Lausunnoissa nousi kuitenkin esiin myös seikkoja, joiden jatkovalmistelu vaatii hieman suunniteltua enemmän aikaa.

Useimmat lausunnonantajat katsoivat, että nuohoojan ammattitutkintovaatimuksen säilyttäminen riittää varmistamaan nuohouspalvelujen laadun myös jatkossa. Useassa lausunnossa kuitenkin esitettiin, että nuohoojien rekisteröinti olisi tarpeellista, jotta asiakkaat voivat varmistua nuohoojan pätevyydestä. Tätä asiaa selvitetään jatkovalmistelussa.

Nuohousalan Keskusliitto ja osa nuohousalan toimijoista esitti, että nykyinen piirinuohousjärjestelmä korvattaisiin maakunnallisilla nuohoojien toimiluvilla. Toimilupajärjestelmä kuitenkin rajoittaisi yritystoimintaa ja alalle tuloa nykyistä tiukemmin ja olisi hallinnollisesti raskas menettely, siksi tällaista vaihtoehtoa ei jatkovalmistelussa selvitetä.

Lausunnoissa tuli paljon palautetta nuohouksen määräväleistä ja nuohoojan havaitsemien vikojen ilmoittamisesta. Jatkovalmistelussa nuohousvälien pituus ja nuohoojien vioista ilmoittaminen muutetaan vastaamaan kutakuinkin nykyistä sääntelyä. Jatkovalmistelussa tarkennetaan myös muutosten vaikutusten arviointia nuohoojien koulutuksen ja pelastuslaitosten valvontatehtävän osalta.

Jatkovalmistelun jälkeen hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2018. Uudistus on tarkoitus saada voimaan vuoden 2019 alusta.

Arkisto luovutettu

Ei

Arkistotiedot

Hankkeen asiakirjat arkistoidaan Sisäministeriön asianhallintajärjestelmään numerolla SMDno-2016-297.

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

20 asiakirjaa


 1. Lausuntotiivistelmä

  Thu Jun 29 00:00:00 EEST 2017  Sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21691/414709/YHTEENVETO_20170630141904_414709.pdf


 2. Lausuntoyhteenveto

  Mon Jun 26 00:00:00 EEST 2017  Sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21691/414271/YHTEENVETO_20170626120815_414271.pdf


 3. Kuulemistilaisuus 14.6.2017 lausuntopalautteesta

  Wed Jun 14 00:00:00 EEST 2017  Sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21691/414278/YHTEENVETO_20170626121540_414278.pdf


 4. Lausunto

  Tue Jun 13 00:00:00 EEST 2017  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21691/414732/LAUSUNTO_20170703064827_414732.PDF


 5. Lausunto, ÅLR/2017/3002

  Mon Jun 12 00:00:00 EEST 2017  Ålands landskapsregering
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21691/413020/LAUSUNTO_20170615070251_413020.pdf


 6. Lausunto

  Mon Jun 12 00:00:00 EEST 2017  Jokilaaksojen pelastuslaitos
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21691/414731/LAUSUNTO_20170703064656_414731.docx


 7. Lausunto, PeODno-2017-273

  Thu Jun 08 00:00:00 EEST 2017  Pelastusopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21691/412907/LAUSUNTO_20170614064229_412907.pdf


 8. Lausunto, 848/04.01.03/2017

  Wed Jun 07 00:00:00 EEST 2017  Maa- ja metsätalousministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21691/412910/LAUSUNTO_20170614064937_412910.pdf


 9. Lausunto, TEM/865/03.01.08/2017

  Mon Jun 05 00:00:00 EEST 2017  Työ- ja elinkeinoministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21691/413017/LAUSUNTO_20170615070034_413017.pdf


 10. Nuohousuudistuksen esittelykalvot

  Tue May 09 00:00:00 EEST 2017  Sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21691/410625/YHTEENVETO_20170510051335_410625.pdf


 11. Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi pelastuslain muuttamisesta (nuohous)

  Thu Apr 20 00:00:00 EEST 2017  Sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21691/410016/LAUSUNTOPYYNTO_20170420065947_410016.pdf


 12. Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi pelastuslain muuttamisesta

  Thu Apr 20 00:00:00 EEST 2017  Sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21691/410018/LAUSUNTOPYYNTO_20170420070439_410018.pdf


 13. Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till ändring av räddningslagen (sotning)

  Thu Apr 20 00:00:00 EEST 2017  Inrikesministeriet
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21691/410021/LAUSUNTOPYYNTO_20170420073758_410021.pdf


 14. Utkast till regeringens proposition till ändring av räddningslagen

  Thu Apr 20 00:00:00 EEST 2017  Inrikesministeriet
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21691/410023/LAUSUNTOPYYNTO_20170420074508_410023.pdf


 15. Nuohouksen nykytilaa kuvaavia tilastotietoja

  Wed Apr 19 00:00:00 EEST 2017  Sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21691/410012/MUISTIO_20170420053708_410012.pdf


 16. Kuulemistilaisuus 8.12.2016 nuohoussääntelyn uudistamisesta

  Thu Dec 08 00:00:00 EET 2016  Sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21691/406661/YHTEENVETO_20170301124620_406661.pdf


 17. Asettamispäätös

  Fri Oct 21 00:00:00 EEST 2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21691/258992/ASETTAMISPAATOS_20161021135255_258992.pdf


 18. Esitys Suomen uudeksi nuohousjärjestelmäksi

  Fri Oct 07 00:00:00 EEST 2016  Nuohousalan Keskusliitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21691/406662/KANNANOTTO_20170301125155_406662.pdf


 19. Pelastuslaitosten 1.9.2016 työpaja nuohousuudistuksesta

  Thu Sep 01 00:00:00 EEST 2016  Sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21691/406659/MUISTIO_20170301124033_406659.pdf


 20. Nuohoojien 15.6.2016 työpajan aineisto

  Wed Jun 15 00:00:00 EEST 2016  Sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21691/406657/MUISTIO_20170301123736_406657.pdf

Ei julkaisuja