Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM007:00/2016

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 15.3.2016 – 31.12.2018

Asettamispäivä 15.3.2016

nuohoojat tulisijat nuohous pelastustoimi paloturvallisuus rakennukset

Lainvalmistelu

Hallituksen esitykset -

Eduskunnan vastaukset -

Hyväksytty säädös -

Yhteyshenkilö
Jaana Rajakko, yli-insinööri
puh. 0295 488 435

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa uudistetaan pelastuslain (379/2011) säännökset nuohouspalveluiden
järjestämisestä. Sääntelyä on tarkoitus uudistaa niin, että alueen pelastustoimen velvoite huolehtia nuohouspalveluiden asianmukaisesta järjestämisestä poistetaan. Käytännössä tämä tarkoittaa luopumista nuohouspalveluiden kilpailua rajoittavasta piirinuohousjärjestelmästä. Samalla poistetaan alueen pelastustoimelta mahdollisuus tuottaa nuohouspalveluita omana työnä. Nuohouspalveluiden tuottaminen jäisi
vapaan kilpailun periaatteen mukaiseksi yritystoiminnaksi, jossa kiinteistön omistaja tai haltija sopii nuohouksesta suoraan haluamansa ammattitaitoisen palveluntuottajan kanssa. Uudistuksessa otetaan huomioon haja-asutusalueiden erityispiirteet.
Uudistus liittyy hallitusohjelman tavoitteisiin karsia kuntien tehtäviä ja velvoitteita sekä parantaa yritystoiminnan edellytyksiä muun muassa purkamalla kilpailua estävää toimialakohtaista sääntelyä.

Tiivistelmä

Hankkeessa laaditaan ehdotus hallituksen esitykseksi sekä tarvittavaksi
alemmantasoiseksi sääntelyksi.

Lähtökohdat

Esiselvitys nuohousta koskevan lainsäädännön muutostarpeista valmistui sisäministeriössä vuonna 2014 (SM028:00/2012). Esiselvityksessä kartoitettiin nykytilanne nuohouspalveluiden järjestämisessä ja arvioitiin voimassa olevan sääntelyn toimivuutta ja muutostarpeita. Arvioinnissa näkökulmina olivat erityisesti vaikutukset nuohouspalveluiden tarjontaan ja saatavuuteen, valvontaan, sisältöön, hintaan ja laatuun.
Esiselvityshankkeen loppuraportti oli laajalla lausuntokierroksella vuonna 2015. Lausuntokierroksen lisäksi järjestettiin kaikille avoin Otakantaa-kysely. Saaduissa lausunnoissa ei kannatettu nykyisen nuohouspalvelujen sääntelyn säilyttämistä. Lausunnoissa ja kyselyvastauksissa kannatettiin nuohouspalveluiden järjestämisvaihtoehtojen vähentämistä ja sääntelyn kehittämistä selkeämmäksi.