Rahankeräystoiminnan kehittäminen


Rahankeräystoiminnan kehittäminen
Hankenumero

SM029:00/2016

Asettaja

Sisäministeriö
Poliisiosasto

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

Thu Aug 18 00:00:01 EEST 2016

Toimikausi/aikataulu

Thu Aug 18 00:00:01 EEST 2016 - Wed May 31 00:00:01 EEST 2017

Yhteyshenkilö

Sini Lahdenperä, ylitarkastaja, 0295 488 312

Organisointitapa

Työryhmä

Tehtävä

Lainsäädäntöhanke

Tehtäväkuvaus

Tehtävänä on valmistella virkatyönä esiselvitys rahankeräyslain uudistamiseksi.
Esiselvityksen tehtävänä on kartoittaa rahankeräystoiminnan nykytila ja
kehittämiskohteet sekä selvittää vaihtoehtoiset toteuttamisvaihtoehdot
rahankeräystoiminnan sujuvoittamiseksi pitäen kiinni voimassa olevan
rahankeräyslain tavoitteesta estää epärehellinen toiminta rahankeräysten
yhteydessä. Esiselvityksessä arvioidaan myös nykyistä sääntelyä laajemmin
julkisyhteisöjen asemaa rahan keräysten toimeenpan ijoina.
Hankkeessa arvioidaan erilaisten toteuttamisvaihtoehtojen yhteiskunnallisia
vaikutuksia sekä vaikutuksia yleishyödyllisten kansalaisjärjestöjen rahoitukseen ja
niiden toimintaedellytyksiin. Myös vaikutukset julkisiin toimijoihin tulevat arvioitaviksi.
Arvioitaviksi tulevat myös toteuttamisvaihtoehtojen aiheuttamat taloudelliset
vaikutukset viranomaistoimintaan sekä rahankeräyksin kerättävien varojen
kohdistumiseen yhteiskunnassa. Esiselvityksen perusteella arvioidaan myös tarve
jatkovalmistelun käynnistämiselle.

Tavoitteet

Tavoitteena on valmistella virkatyönä esiselvitys rahankeräyslain uudistamiseksi.

Tausta

Rahankeräysten toimeenpanosta säädetään rahankeräyslaissa (25512006) ja
valtioneuvoston asetuksessa rahankeräyksistä (503/2006). Rahankeräyslain
tarkoituksena on mahdollistaa yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiseksijärjestettävät
rahankeräykset ja estää epärehellinen toiminta rahankeräysten yhteydessä.
Rahankeräyksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa yleisöön vetoamalla kerätään
vastikkeetta rahaa. Rahankeräys saadaan toimeenpanna viranomaisen antamalla
luvalla. Laissa säädetään lain soveltamisalaan kuulumattomista toiminnoista sekä
poikkeuksista rahankeräysten luvanvaraisu uteen.
Toimivaltaiset viranomaiset rahankeräysluvan myöntämisessä ovat paikalliset
poliisilaitokset ja Poliisihallitus. Rahankeräyslupa voidaan antaa Suomessa
rekisteröidylle yhteisÖlle tai säätiölle, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus.
Rahankeräysluvan myöntäminen rekisteröimättömälle yhteisölle on mahdollista
ainoastaan tietyin laissa säädetyin edellytyksin. Rahankeräyslupa voidaan myöntää
myös Kansallisgallerialle, yliopistolle sekä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja
ortodoksisen kirkon hiippakunnalle laissa erikseen mainittuihin yleishyödyllisiin
tarkoituksiin.
Katso asettamispäätös.

Kustannukset ja rahoitus

Työ tehdään virkatyönä. Kukin organisaatio vastaa omista kustannuksistaan. Muutmahdolliset kustannukset maksetaan sisäministeriön toimintamenomomentilta26.01.01.1. Hankkeeseen käytettävä työaika ja muut kulut kirjataan sisäministeriönosalta toimintokohteelle 20005201 00.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Hanke valmistellaan virkatyönä sisäministeriön poli isiosastolla. Hanketta varten
perustetaan työryhmä.
Puheenjohtaja:
Katriina Laitinen, lainsäädäntöjohtaja, sisäministeriö
Jäsenet:
Niklas Wilhelmsson, neuvotteleva virkamies, oikeusministeriö
varajäsenenään erityisasiantuntija Maria Wakeham-Hartonen, oikeusministeriö
Ilkka Harju, lainsäädäntöneuvos, valtiovarainministeriö
varajäsenenään neuvotteleva virkamies Aki Kallio, valtiovarainministeriö
Henna Salmi, ylitarkastaja, Poliisihallitus
varajäsenenään arpajaishallintopäällikkö Saaramia Varvio, Poliisihallitus
Jukka Tukia, neuvotteleva virkamies, sisäministeriön poliisiosasto
Elina Rydman, neuvotteleva virkamies, sisäministeriön poliisiosasto
Minna Gråsten, neuvotteleva virkamies, sisäministeriön poliisiosasto
Työryhmän vastuuvalmistelijana toimii ylitarkastaja Sini Lahdenperä sisäministeriön
poliisiosastolta.
Pysyvät asiantuntijat:
Eero Rämö, neuvottelukunnan puheenjohtaja, kansalaisyhteiskuntapolitiikan
neuvottelukunta, KANE
Pia Tornikoski, VaLa:n pääsihteeri, Vastuullinen lahjoittaminen ry, VaLa
Työryhmän tulee valmistelutyössään toimia yhteistyössä eri intressitahojen kanssa ja
huolehtia riittäväin laaja-alaisesta ja monipuolisesta intressitahojen kuulemisesta

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Aihealueet

Oikeus. Lainsäädäntö. Lainvalmistelu

Asiasanat

Lainsäädäntö, Rahankeräys

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Paula Risikko, Kauko Aaltomaa

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Wakeham-Hartonen Maria erityisasiantuntija oikeusministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Kallio Aki neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Varvio Saaramia arpajaishallintopäällikkö Poliisihallitus Henkilökohtainen varajäsen
Saarinen Timo poliisijohtaja Poliisihallitus Henkilökohtainen varajäsen

Ohjausryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Nerg Päivi kansliapäällikkö sisämininisteriö Puheenjohtaja
Kolehmainen Seppo poliisiylijohtaja Poliisihallitus Jäsen
Tukia Jukka neuvotteleva virkamies sisäministeriö Asiantuntija
Aaltomaa Kauko osastopäällikkö sisäministeriö Varapuheenjohtaja
Laitinen Katriina lainsäädäntöjohtaja sisäministeriö Asiantuntija
Rydman Elina neuvotteleva virkamies sisäministeriö Asiantuntija
Lahdenperä Sini ylitarkastaja sisäministeriö Hankkeen yhteyshenkilö

Työryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Laitinen Katriina lainsäädäntöjohtaja sisäministeriö Puheenjohtaja
Wilhelmsson Niklas neuvotteleva virkamies oikeusministeriö Jäsen
Kallio Aki neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Jäsen
Harju Ilkka lainsäädäntöneuvos valtiovarainministeriö Jäsen
Salmi Henna ylitarkastaja Poliisihallitus Jäsen
Tukia Jukka neuvotteleva virkamies sisäministeriö Jäsen
Rydman Elina neuvotteleva virkamies sisäministeriö Jäsen
Gråsten Minna neuvotteleva virkamies sisäministeriö Jäsen
Gråsten Minna neuvottelva virkamies sisäministeriö Jäsen
Rämö Eero puheenjohtaja kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE Asiantuntija
Tornikoski Pia VaLa:n pääsihteeri Vastuullinen lahjoittaminen ry, VaLa Asiantuntija
Lahdenperä Sini ylitarkastaja sisäministeriö Valmistelija
Arkisto luovutettu

Ei

Arkistotiedot

Hankkeen asiakirjat arkistoidaan sisäministeriön asianhallintajärjestelmässä numerolla SMDno-2016-995.

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei


  1. Rahankeräyslain uudistamista koskevan esiselvityksen käynnistäminen

    Thu Aug 18 00:00:01 EEST 2016  Sisäministeriö
    Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
    http://www.hare.vn.fi/Uploads/21895/255953/ASETTAMISPAATOS_20160819084759_255953.pdf

Ei julkaisuja