Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM029:00/2016

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 18.8.2016 – 31.12.2017

Asettamispäivä 18.8.2016

yleishyödylliset yhteisöt kansalaisjärjestöt poliisitoimi kolmas sektori rahankeräys lainsäädäntö

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Sini Lahdenperä, ylitarkastaja
puh. 0295 488 312

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on valmistella virkatyönä esiselvitys rahankeräyslain uudistamiseksi.

Tiivistelmä

Tehtävänä on valmistella virkatyönä esiselvitys rahankeräyslain uudistamiseksi.
Esiselvityksen tehtävänä on kartoittaa rahankeräystoiminnan nykytila ja
kehittämiskohteet sekä selvittää vaihtoehtoiset toteuttamisvaihtoehdot
rahankeräystoiminnan sujuvoittamiseksi pitäen kiinni voimassa olevan
rahankeräyslain tavoitteesta estää epärehellinen toiminta rahankeräysten
yhteydessä. Esiselvityksessä arvioidaan myös nykyistä sääntelyä laajemmin
julkisyhteisöjen asemaa rahan keräysten toimeenpan ijoina.
Hankkeessa arvioidaan erilaisten toteuttamisvaihtoehtojen yhteiskunnallisia
vaikutuksia sekä vaikutuksia yleishyödyllisten kansalaisjärjestöjen rahoitukseen ja
niiden toimintaedellytyksiin. Myös vaikutukset julkisiin toimijoihin tulevat arvioitaviksi.
Arvioitaviksi tulevat myös toteuttamisvaihtoehtojen aiheuttamat taloudelliset
vaikutukset viranomaistoimintaan sekä rahankeräyksin kerättävien varojen
kohdistumiseen yhteiskunnassa. Esiselvityksen perusteella arvioidaan myös tarve
jatkovalmistelun käynnistämiselle.

Lähtökohdat

Rahankeräysten toimeenpanosta säädetään rahankeräyslaissa (25512006) ja
valtioneuvoston asetuksessa rahankeräyksistä (503/2006). Rahankeräyslain
tarkoituksena on mahdollistaa yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiseksijärjestettävät
rahankeräykset ja estää epärehellinen toiminta rahankeräysten yhteydessä.
Rahankeräyksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa yleisöön vetoamalla kerätään
vastikkeetta rahaa. Rahankeräys saadaan toimeenpanna viranomaisen antamalla
luvalla. Laissa säädetään lain soveltamisalaan kuulumattomista toiminnoista sekä
poikkeuksista rahankeräysten luvanvaraisu uteen.
Toimivaltaiset viranomaiset rahankeräysluvan myöntämisessä ovat paikalliset
poliisilaitokset ja Poliisihallitus. Rahankeräyslupa voidaan antaa Suomessa
rekisteröidylle yhteisÖlle tai säätiölle, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus.
Rahankeräysluvan myöntäminen rekisteröimättömälle yhteisölle on mahdollista
ainoastaan tietyin laissa säädetyin edellytyksin. Rahankeräyslupa voidaan myöntää
myös Kansallisgallerialle, yliopistolle sekä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja
ortodoksisen kirkon hiippakunnalle laissa erikseen mainittuihin yleishyödyllisiin
tarkoituksiin.
Katso asettamispäätös.