Beredskap inför hybridhot


Hybridiuhkiin varautuminen
Hankenumero

SM013:00/2016

Asettaja

Sisäministeriö
Rajavartio-osasto

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

Thu Apr 28 00:00:01 EEST 2016

Toimikausi/aikataulu

Thu Apr 28 00:00:01 EEST 2016 - Sun Dec 31 00:00:01 EET 2017

Yhteyshenkilö

Anne Ihanus, rajavartioylitarkastaja, 0295 421608; Ari-Pekka Koivisto, hallitusneuvos, 0295 421601

Organisointitapa

Ilman asettamista tehtävä

Tehtävä

Lainsäädäntöhanke

Tehtäväkuvaus

Hankkeen tehtävänä on valmistella hallituksen esitys rajavartiolainsäädännön muutoksista, jotka ovat tarpeen hybridiuhkiin varautumiseksi ja niiden torjumiseksi. Hankkeessa voidaan esittää muutoksia myös Rajavartiolaitoksen toimintaan kiinteästi liittyvään muuhun lainsäädäntöön.
Hankkeessa arvioidaan lainsäädännön muutostarpeet, jotka koskevat erityisesti Rajavartiolaitoksen tukena toimivien asevelvollisten toimivaltuuksia, rajavalvonnan ja terrorismin torjunnan toimivaltuuksia, liikenteenharjoittajien velvollisuuksia sisärajaliikenteessä sekä virka-apusäännöksiä. Lisäksi selvitetään muut Rajavartiolaitoksen toimivaltuuksien muutostarpeet hybridiuhkatilanteiden hallitsemiseksi. Hankkeessa otetaan huomioon pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukainen selonteko sisäisen turvallisuuden tilasta.

Tausta

Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut nopeasti lähialueiden kriisien, terrorismin ja laajan laittoman maahantulon takia. Hybridiuhat ja hybridivaikuttamisen keinot ovat lisääntyneet ja nousseet osaksi turvallisuuspoliittista keskustelua. Hybridiuhan käsite ei ole vielä vakiintunut, mutta yleisesti hybridiuhilla tarkoitetaan tarkoituksellisia tapoja aiheuttaa kohdemaassa tai kansainvälisessä toimijassa painetta, vahinkoa, epävarmuutta ja epävakautta. Keinovalikoima voi olla laaja ja haasteellisesti tunnistettava. Se voi sisältää esimerkiksi informaatiovaikuttamista, erilaista painostusta, manipulointia, verkkoon kohdistuvia operaatioita, terroristista ja rikollista toimintaa, elintärkeisiin infrastruktuureihin kohdistuvia tuhotöitä sekä sotilaallisia toimia. Vaikutukset voivat näkyä tai jäädä piiloon. Hybridiuhkien taustalla voivat olla valtiolliset toimijat taikka ulkomailla tai Suomessa toimivat ryhmät. Hybridiuhilla pyritään vaikuttamaan valtion johtamis-, päätöksenteko- ja tilanteenseurantajärjestelmien toimivuuteen.

Hybridiuhat ovat käytännön toiminnaksi konkretisoituessaan sellaisia sisäisen tai ulkoisen turvallisuuden häiriötilanteita, joiden torjunta edellyttää usean viranomaisen yhteistyötä. Turvallisuusviranomaisilla tulee olla sekä kyky havaita uhat että riittävät voimavarat pitkäkestoisenkin tilanteen hallitsemiseksi. Hybridiuhkiin tulee pystyä vastaamaan pääsääntöisesti viranomaisten normaaliolojen toimivaltuuksilla.

Rajavartiolaitos on keskeinen toimija Suomen sisäisen turvallisuuden ylläpitämisessä. Rajavartiolaitoksella on aluevalvonta- ja sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäviensä vuoksi osaaminen ja toimivalta vastata myös ulkoisen turvallisuuden uhkiin. Valtakunnan rajalla toimivana turvallisuusviranomaisena Rajavartiolaitos varautuu toimimaan sekä normaaliolojen häiriötilanteissa että poikkeusoloissa, sotilaallinen maanpuolustustilanne mukaan lukien. Rajavartiolaitos varautuu hybridiuhkiin osana rajaturvallisuus-, aluevalvonta- ja meripelastustehtäviään, muuta varautumista sekä henkilökunnan ja asevelvollisten koulutusta. Toimintaympäristön muutoksen myötä vaatimukset myös muiden viranomaisten tukemiseksi ovat lisääntyneet. Hybridiuhkatilanteita varten olisi varmistettava virka-apusäännösten lisäksi myös tarkoituksenmukaiset viranomaisten päällekkäiset toimivaltuudet, jotta uhkaan voidaan vastata nopeasti ja tehokkaasti myös tilanteissa, joissa viranomaisia kuormitetaan useilla samanaikaisilla tehtävillä. Päällekkäisten toimivaltuuksien tarkoituksena ei ole muuttaa tehtävän ensisijaista johtovastuuta, vaan varmistaa tilanteen nopea haltuunotto.

Kustannukset ja rahoitus

Työ tehdään virkatyönä. Kukin organisaatio vastaa osallistujansa kustannuksista. Muut mahdolliset kustannukset maksetaan RVLE:n toimintamenomomentilta 26.20.01.Hankkeeseen käytettävä työaika sisäministeriön rajavartio-osaston osalta kirjataan toimintaseurantakohteelle 9999 520 000.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Hankkeen vastuuvalmistelijana toimii ylitarkastaja Anne Ihanus sisäministeriön rajavartio-osastolta. Säädösvalmisteluavustajana toimii Sari Mustila.

Lainvalmistelun tueksi perustetaan työryhmä sisäministeriön rajavartio-osastolta. Työryhmän puheenjohtajana toimii ylitarkastaja Anne Ihanus. Työryhmän muut jäsenet ovat rajavartioylitarkastaja Pertti Normia, rikostarkastaja Jari Nyström, yksikönpäällikkö, everstiluutnantti Jarkko Alén ja rajaturvallisuusasiantuntija, majuri Tero Hirvonen.

Hankkeen toteutumista seuraamaan ja ohjaamaan asetetaan ohjausryhmä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, kenraalimajuri Ilkka Laitinen.

Ohjausryhmän jäseniksi nimitetään suostumuksensa perusteella:

Poliisijohtaja Sanna Heikinheimo, varajäsenenään lainsäädäntöneuvos Tiina Ferm, sisäministeriön poliisiosasto
Neuvotteleva virkamies Harri Sivula, sisäministeriön maahanmuutto-osasto
Neuvotteleva virkamies Ilpo Helismaa, sisäministeriön pelastusosasto
Erityisasiantuntija Tapio Puurunen, sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö
Vanhempi osastoesiupseeri, yksikön johtaja Heikki Välivehmas, puolustusministeriö
Poliisijohtaja Tomi Vuori, varajäsenenään poliisitarkastaja Niina Koiviston viranhoitaja, Poliisihallitus
Apulaispäällikkö Petri Knape, varajäsenenään apulaispäällikkö Olli Kolstela, suojelupoliisi
Johtaja Sami Rakshit, varajäsenenään valvontajohtaja Samy Gardemeister, Tulli
Sektorijohtaja Mika Lundelin, Pääesikunta
Upseeriliiton rajaupseeriosaston puheenjohtaja ja JUKO ry:n luottamusmies, komentaja Matti Kropsu, Rajavartiolaitoksen henkilöstöjärjestöjen yhteinen edustaja

Ohjausryhmään määrätään Rajavartiolaitoksen esikunnan raja- ja meriosaston osastopäällikkö, prikaatikenraali Pasi Kostamovaara, oikeudellisen osaston osastopäällikkö, hallitusneuvos Ari-Pekka Koivisto sekä ohjausryhmän sihteeriksi ylitarkastaja Anne Ihanus.

Ohjausryhmä kutsuu tarpeen mukaan kuultavaksi asiantuntijoita ja sidosryhmäedustajia.

Ohjausryhmän kokoonpanossa on pyritty ottamaan huomioon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n mukainen vaatimus siitä, että jäseninä on kumpaakin sukupuolta vähintään 40 %. Ohjausryhmässä vaaditun asiantuntemuksen vuoksi tätä vaatimusta ei ole voitu täysin täyttää.

Hankkeelle laaditaan erillinen viestintäsuunnitelma.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Kyllä

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Ajankohta, jolloin HE tullee VN:oon

3/2017

Istuntokausi, jolloin HE annetaan eduskunnalle

Kevät 2017

Aihealueet

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Kans. väl. suht.

Asiasanat

Rajavartiolaitos, Sisäinen turvallisuus, Terrorismi, Turvallisuus, Virka-apu, Yleinen järjestys

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Pasi Kostamovaara, Ari-Pekka Koivisto

Asettamispäätöksen liitteet

Aikataulusuunnitelma

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Ferm Tiina lainsäädäntöneuvos sisäministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Eränen Mikko poliisitarkastaja Poliisihallitus Henkilökohtainen varajäsen
Gardemeister Samy valvontajohtaja Tulli Henkilökohtainen varajäsen
Ihanus Anne rajavartioylitarkastaja sisäministeriö Vastuuhenkilö
Ihanus Anne rajavartioylitarkastaja sisäministeriö Hankkeen yhteyshenkilö
Koivisto Ari-Pekka hallitusneuvos sisäministeriö Hankkeen yhteyshenkilö

Valmisteluryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Normia Pertti rajavartioylitarkastaja sisäministeriö Jäsen
Hirvonen Tero rajaturvallisuusasiantuntija sisäministeriö Jäsen
Alen Jarkko yksikön päällikkö sisäministeriö Jäsen
Nyström Jari rikostarkastaja sisäministeriö Jäsen
Ihanus Anne rajavartioylitarkastaja sisäministeriö Puheenjohtaja

Ohjausryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Vuori Tomi poliisijohtaja Poliisihallitus Jäsen
Kostamovaara Pasi osastopäällikkö, kenraalimajuri sisäministeriö Jäsen
Laitinen Ilkka Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö sisäministeriö Puheenjohtaja
Heikinheimo Sanna poliisijohtaja sisäministeriö Jäsen
Kropsu Matti komentaja Rajavartiolaitos Jäsen
Lundelin Mika sotilaslakimies Pääesikunta Jäsen
Helismaa Ilpo neuvotteleva virkamies sisäministeriö Jäsen
Harri Sivula neuvotteleva virkamies sisäministeriö Jäsen
Puurunen Tapio erityisasiantuntija sisäministeriö Jäsen
Kolstela Olli apulaispäällikkö Suojelupoliisi Jäsen
Välivehmas Heikki yksikön johtaja puolustusministeriö Jäsen
Rakshit Sami johtaja Tulli Jäsen
Ihanus Anne rajavartioylitarkastaja sisäministeriö Sihteeri
Koivisto Ari-Pekka hallitusneuvos sisäministeriö Jäsen
Tilannekuvaus

Lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2018.

Arkisto luovutettu

Ei

Arkistotiedot

Hankkeen asiakirjat arkistoidaan sisäministeriön asianhallintajärjestelmässä numerolla SMDno-2016-472.

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

44 asiakirjaa


 1. Lausuntotiivistelmä

  Wed Nov 08 00:00:01 EET 2017  Sisäministeriö; rajavartio-osasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/420150/YHTEENVETO_20171110101644_420150.pdf


 2. Ahvenanmaan maakunnan hallitus; lausunto

  Mon Oct 02 00:00:01 EEST 2017  Ahvenanmaan maakunnan hallitus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/418336/LAUSUNTO_20171002085048_418336.pdf


 3. VM; lausunto

  Tue Sep 26 00:00:01 EEST 2017  Valtiovarainministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/418220/LAUSUNTO_20170926125731_418220.pdf


 4. OM; lausunto

  Wed Aug 30 00:00:01 EEST 2017  Oikeusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/417115/LAUSUNTO_20170901131541_417115.pdf


 5. PLM; lausunto

  Fri Aug 25 00:00:01 EEST 2017  Puolustusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/416801/LAUSUNTO_20170828083603_416801.pdf


 6. SM; Poliisiosaston lausunto

  Fri Aug 25 00:00:01 EEST 2017  Sisäministeriö; poliisiosasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/416802/LAUSUNTO_20170828083756_416802.pdf


 7. Viestintävirasto; lausunto

  Fri Aug 18 00:00:01 EEST 2017  Viestintävirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/416528/LAUSUNTO_20170822073335_416528.pdf


 8. SUPO; lausunto

  Fri Aug 18 00:00:01 EEST 2017  Suojelupoliisi
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/416531/LAUSUNTO_20170822073728_416531.pdf


 9. JUKO; lausunto

  Fri Aug 18 00:00:01 EEST 2017  Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/416533/LAUSUNTO_20170822074104_416533.pdf


 10. POHA; lausunto

  Fri Aug 18 00:00:01 EEST 2017  Poliisihallitus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/416558/LAUSUNTO_20170822082825_416558.pdf


 11. Tulli; lausunto

  Fri Aug 18 00:00:01 EEST 2017  Tulli
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 12. Raja- ja merivartiokoulu; lausunto

  Fri Aug 18 00:00:01 EEST 2017  Rajavartiolaitos; Raja- ja merivartiokoulu
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/416577/LAUSUNTO_20170822100538_416577.pdf


 13. Asianajajaliitto; lausunto

  Thu Aug 17 00:00:01 EEST 2017  Suomen Asianajajaliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/416506/LAUSUNTO_20170821132058_416506.docx


 14. Kaakkois-Suomen rajavartiosto; lausunto

  Thu Aug 17 00:00:01 EEST 2017  Rajavartiolaitos; Kaakkois-Suomen rajavartiosto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/416508/LAUSUNTO_20170821133931_416508.pdf


 15. Kuntaliitto; lausunto

  Thu Aug 17 00:00:01 EEST 2017  Suomen Kuntaliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/416509/LAUSUNTO_20170821134441_416509.pdf


 16. LVM; lausunto

  Thu Aug 17 00:00:01 EEST 2017  Liikenne- ja viestintäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/416523/LAUSUNTO_20170822072817_416523.pdf


 17. Liikennevirasto; lausunto

  Wed Aug 16 00:00:01 EEST 2017  Liikennevirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/416505/LAUSUNTO_20170821131614_416505.pdf


 18. Maanomistajain liitto; lausunto

  Wed Aug 16 00:00:01 EEST 2017  Maanomistajain liitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/416507/LAUSUNTO_20170821132557_416507.pdf


 19. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto; lausunto

  Wed Aug 16 00:00:01 EEST 2017  Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/416510/LAUSUNTO_20170821134832_416510.pdf


 20. VNK; lausunto

  Wed Aug 16 00:00:01 EEST 2017  Valtioneuvoston kanslia
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/416560/LAUSUNTO_20170822083451_416560.pdf


 21. Päällystöliitto; lausunto

  Mon Aug 14 00:00:01 EEST 2017  Päällystöliitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/416009/LAUSUNTO_20170814120013_416009.pdf


 22. Maahanmuuttovirasto; lausunto

  Wed Aug 09 00:00:01 EEST 2017  Maahanmuuttovirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/415730/LAUSUNTO_20170809125254_415730.pdf


 23. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto; lausunto

  Tue Aug 08 00:00:01 EEST 2017  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/415729/LAUSUNTO_20170809125037_415729.pdf


 24. UM; lausunto

  Mon Jul 31 00:00:01 EEST 2017  Ulkoasiainministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/415678/LAUSUNTO_20170808134303_415678.doc


 25. Länsi-Suomen merivartiosto; lausunto

  Fri Jul 21 00:00:01 EEST 2017  Rajavartiolaitos; Länsi-Suomen merivartiosto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/415677/LAUSUNTO_20170808134020_415677.pdf


 26. Utkast till regeringsproposition med förslag till lagar om ändring av gränsbevakningslagen och utlänningslagen och av vissa lagar som har samband med dem; begäran om utlåtande

  Tue Jul 11 00:00:01 EEST 2017  Sisäministeriö; rajavartio-osasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/415295/LAUSUNTOPYYNTO_20170711120628_415295.pdf


 27. Utkast till regeringsproposition med förslag till lagar om ändring av gränsbevakningslagen och utlänningslagen och av vissa lagar som har samband med dem

  Tue Jul 11 00:00:01 EEST 2017  Sisäministeriö; rajavartio-osasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/415297/LAUSUNTOPYYNTO_20170711121336_415297.pdf


 28. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies; lausunto

  Thu Jun 29 00:00:01 EEST 2017  Eduskunnan apulaisoikeusasiamies
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/415676/LAUSUNTO_20170808133444_415676.docx


 29. Tietosuojavaltuutetun toimisto; lausunto

  Fri Jun 09 00:00:01 EEST 2017  Tietosuojavaltuutetun toimisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/415675/LAUSUNTO_20170808133212_415675.pdf


 30. Hallituksen esitysluonnos laeiksi rajavartiolain ja ulkomaalaislain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta; lausuntopyyntö

  Wed Jun 07 00:00:01 EEST 2017  Sisäministeriö; rajavartio-osasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/412257/LAUSUNTOPYYNTO_20170607105021_412257.pdf


 31. Hallituksen esitysluonnos laeiksi rajavartiolain ja ulkomaalaislain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

  Wed Jun 07 00:00:01 EEST 2017  Sisäministeriö; rajavartio-osasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/412258/LAUSUNTOPYYNTO_20170607105030_412258.pdf


 32. Asettamispäätös

  Thu Apr 28 00:00:01 EEST 2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/252456/ASETTAMISPAATOS_20160428085905_252456.pdf


 33. Aikataulusuunnitelma

  Thu Apr 28 00:00:01 EEST 2016  Sisäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/252462/KIRJE_20160428101355_252462.pdf


 34. Edustajan nimeäminen; Juko Henkilöstöjärjestöt

  Tue Apr 19 00:00:01 EEST 2016  Sisäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/254299/KIRJE_20160617100213_254299.pdf


 35. Edustajan nimeäminen; Tulli

  Fri Apr 15 00:00:01 EEST 2016  Sisäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/254298/KIRJE_20160617095812_254298.pdf


 36. Edustajan nimeäminen; Sisäministeriö/Poliisiosasto

  Thu Apr 14 00:00:01 EEST 2016  Sisäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/254307/KIRJE_20160617102009_254307.pdf


 37. Edustajan nimeäminen; Poliisihallitus

  Tue Apr 05 00:00:01 EEST 2016  Sisäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/254305/KIRJE_20160617100853_254305.pdf


 38. Edustajan nimeäminen; Sisäministeriö/Kansainvälisten asioiden yksikkö

  Tue Apr 05 00:00:01 EEST 2016  Sisäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/254306/KIRJE_20160617100955_254306.pdf


 39. Edustajan nimeäminen; Sisäministeriö/Maahanmuutto-osasto

  Tue Apr 05 00:00:01 EEST 2016  Sisäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/254310/KIRJE_20160617111140_254310.pdf


 40. Edustajan nimeäminen; Pääesikunta

  Mon Apr 04 00:00:01 EEST 2016  Sisäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/254304/KIRJE_20160617100740_254304.pdf


 41. Edustajan nimeäminen; Puolustusministeriö

  Thu Mar 31 00:00:01 EEST 2016  Sisäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/254303/KIRJE_20160617100641_254303.pdf


 42. Edustajan nimeäminen; Oikeusministeriö

  Wed Mar 30 00:00:01 EEST 2016  Sisäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/254300/KIRJE_20160617100411_254300.pdf


 43. Edustajan nimeäminen; Sisäministeriö/Pelastusosasto

  Wed Mar 30 00:00:01 EEST 2016  Sisäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/254302/KIRJE_20160617100535_254302.pdf


 44. Nimeämispyyntö ohjausryhmään

  Tue Mar 22 00:00:01 EET 2016  Sisäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21735/254297/KIRJE_20160617095642_254297.pdf

Ei julkaisuja