Befolkningen varnas genom varningsmeddelanden

Ett varningsmeddelande är ett effektivt sätt att på en gång varna en stor del av befolkningen.

En myndighet får utfärda ett varningsmeddelande i situationer där det är nödvändigt att varna allmänheten om en händelse som kan innebära fara för människors liv eller hälsa eller omfattande skada eller förstörelse av egendom. Ett varningsmeddelande utfärdas vanligen också när den farliga situationen är över.

Varningsmeddelanden får utfärdas av

 • räddningsmyndigheterna
 • polisen
 • gränsbevakningsmyndigheterna
 • Nödcentralsverket
 • Strålsäkerhetscentralen
 • Meteorologiska institutet
 • Trafikverket
 • Trafiksäkerhetsverket
 • Livsmedelssäkerhetsverket
 • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
 • Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
 • alla ministerier

Varningsmeddelanden förmedlas i radio och television på finska och svenska

Ett varningsmeddelande förmedlas till allmänheten i radio och dessutom i television om den myndighet som utfärdar meddelandet så beslutar. Alla varningsmeddelanden publiceras på Yles text-tv sidan 112.

I radio kan varningsmeddelanden förmedlas regionalt. I television sänds ett varningsmeddelande alltid rikstäckande.

Varningsmeddelanden utfärdas alltid på finska och svenska. I sådana fall där den farliga händelsen eller dess följder berör samernas hembygdsområde ska varningsmeddelandet utfärdas även på samiska.

Rundradion och de kommersiella radiobolagen och TV-bolagen har skyldighet att förmedla varningsmeddelanden.

Handboken om varningsmeddelanden innehåller anvisningar om hur varningsmeddelanden utfärdas

Handboken om varningsmeddelanden innehåller anvisningar till myndigheterna om hur varningsmeddelanden utfärdas och sänds. Om varningsmeddelande föreskrivs i lagen om varningsmeddelanden.

Handbok om varningsmeddelanden | IM publikation 2/2013

 

Janne Koivukoski, valmiusjohtaja 
Sisäministeriö, Pelastusosasto, Pelastustoimi ja varautuminen 0295488420   förnamn.efternamn@intermin.fi