Reform av bestämmelserna om sotning

SM007:00/2016 Lagstiftningsprojekt

Hankkeessa laaditaan ehdotus hallituksen esitykseksi sekä tarvittavaksi
alemmantasoiseksi sääntelyksi.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM007:00/2016

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 15.3.2016 – 31.12.2018

Datum för tillsättande 15.3.2016

sotning sotare räddningsväsen brandsäkerhet räddningsväsen byggnader eldstäder

Förhållande till regeringsprogrammet

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

spetsprojekt Sujuvoitetaan säädöksiä

åtgärder Perataan säädökset, puretaan turhaa sääntelyä ja uudistetaan tarvittavat säädökset

Lagberedning

HE laiksi pelastuslain muuttamisesta
Överlämnad till riksdagen
Planen för sessionsperioden har godkänts  
Uppskattad föredragningsvecka 24/2018  
Uppskattning av ny föredragningsvecka 19/2018 Överlämnad till riksdagen 9.5.2018
  Författningen har antagits

Regeringsproposition HE 64/2018 Uppgifter om behandlingen i riksdagen

Riksdagens svar-

Antagen författning-

Uudistetaan pelastuslain säännökset nuohouspalvelujen järjestämisestä ja kiinteistöjen velvoitteista.

Ansvarig ministerSisäministeri Mykkänen

Ytterligare uppgifter

  • Behandling: Rådet för bedömning av lagstiftningen

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2018

Kontaktperson
Jaana Rajakko, yli-insinööri
tel. 0295 488 435

Mål och resultat

Hankkeessa uudistetaan pelastuslain (379/2011) säännökset nuohouspalveluiden
järjestämisestä. Sääntelyä on tarkoitus uudistaa niin, että alueen pelastustoimen velvoite huolehtia nuohouspalveluiden asianmukaisesta järjestämisestä poistetaan. Käytännössä tämä tarkoittaa luopumista nuohouspalveluiden kilpailua rajoittavasta piirinuohousjärjestelmästä. Samalla poistetaan alueen pelastustoimelta mahdollisuus tuottaa nuohouspalveluita omana työnä. Nuohouspalveluiden tuottaminen jäisi
vapaan kilpailun periaatteen mukaiseksi yritystoiminnaksi, jossa kiinteistön omistaja tai haltija sopii nuohouksesta suoraan haluamansa ammattitaitoisen palveluntuottajan kanssa. Uudistuksessa otetaan huomioon haja-asutusalueiden erityispiirteet.
Uudistus liittyy hallitusohjelman tavoitteisiin karsia kuntien tehtäviä ja velvoitteita sekä parantaa yritystoiminnan edellytyksiä muun muassa purkamalla kilpailua estävää toimialakohtaista sääntelyä.

Sammandrag

Hankkeessa laaditaan ehdotus hallituksen esitykseksi sekä tarvittavaksi
alemmantasoiseksi sääntelyksi.

Utgångspunkter

Esiselvitys nuohousta koskevan lainsäädännön muutostarpeista valmistui sisäministeriössä vuonna 2014 (SM028:00/2012). Esiselvityksessä kartoitettiin nykytilanne nuohouspalveluiden järjestämisessä ja arvioitiin voimassa olevan sääntelyn toimivuutta ja muutostarpeita. Arvioinnissa näkökulmina olivat erityisesti vaikutukset nuohouspalveluiden tarjontaan ja saatavuuteen, valvontaan, sisältöön, hintaan ja laatuun.
Esiselvityshankkeen loppuraportti oli laajalla lausuntokierroksella vuonna 2015. Lausuntokierroksen lisäksi järjestettiin kaikille avoin Otakantaa-kysely. Saaduissa lausunnoissa ei kannatettu nykyisen nuohouspalvelujen sääntelyn säilyttämistä. Lausunnoissa ja kyselyvastauksissa kannatettiin nuohouspalveluiden järjestämisvaihtoehtojen vähentämistä ja sääntelyn kehittämistä selkeämmäksi.