Utveckling av penninginsamlingsverksamheten

Förstudieprojektet har till uppgift att kartlägga penninginsamlingsverksamhetens nuläge och utvecklingsobjekt. Målet är att utreda alternativa genomförandemodeller för att göra penninginsamlingsverksamheten smidigare. Avsikten är dock att samtidigt hålla fast vid målet i den gällande lagen om penninginsamlingar att förhindra oredlig verksamhet i samband med penninginsamlingar.

I projektet bedöms också ställningen för offentliga samfund som penninginsamlare. När det gäller alternativa genomförandemodeller bedöms bl.a. samhälleliga effekter samt effekter på allmännyttiga frivilligorganisationers finansiering och verksamhetsförutsättningar. Man bedömer också ekonomiska konsekvenser för myndigheternas verksamhet samt vad de medel som samlas in används till i samhället.

Under den föregående regeringsperioden inleddes ett projekt som syftar till en totalreform av lagen om penninginsamlingar. Flera övergripande frågor som berör reformens innehåll uppstod under beredningen. Förstudien går på djupet med dessa frågor som gäller bl.a. allmännyttighet och tillståndsförfaranden i samband med penninginsamlingar. Under projektet utreds behovet av att inleda ett eventuellt lagstiftningsprojekt.

Beredningsfas

Projektets mandatperiod 18.8.2016-31.12.2017. Lagförslaget på remiss 17.1.-14.3.2018.

Begäran om utlåtande 17.1.2018 | fi
Förslag som har sänts för utlåtande | fi

Presentation av arbetsgruppens betänkande 14.2.2018 | fi

Intervjuer av medborgaraktörer i juni 2017
Som en del av förstudien intervjuade inrikesministeriet medborgaraktörer om arbetsgruppens preliminära syn på översynen av lagen om penninginsamlingar.
Sammandrag av intervjuerna | på finska

Diskussionsmöte och workshop 2.6.2017
Ett diskussionsmöte samt workshop om förnyelsen av penninginsamlingslagen ordnades 2.6.2017 på Ständerhuset i Helsingfors. På diskussionsmötet presenterades arbetsgruppens preliminära syn på hur penninginsamlingar borde arrangeras i fortsättningen. Därefter ordnades en workshop för intressegrupper.
Sammandrag av diskussionsmötet och workshoppen 2.6.2017 | på finska
Inbjudan och program | på finska
Diskussionsdokument 2.6.2017 | på finska
Förnyelse av penningsinsamlingslagen på inrikesministeriet | pp-presentation 2.6.2017, på finska

Mer information

Jukka Tukia, konsultativ tjänsteman 
Inrikesministeriet, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488573   förnamn.efternamn@intermin.fi


Sini Lahdenperä, överinspektör 
Inrikesministeriet, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488312   förnamn.efternamn@intermin.fi