Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM047:00/2015

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.10.2015 – 25.1.2018

Asettamispäivä 1.10.2015

tiedustelu poliisitoimi lainsäädäntö

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Kivijalkahankkeet

Kärkihankkeet Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet

Toimenpiteet Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko.

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Lisätietoa

  • Käsittely: Lainsäädännön arviointineuvosto

Yhteyshenkilö
Marko Meriniemi, lainsäädäntöneuvos
puh. 0295 488 561

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen keskeisin tavoite on kansallisen turvallisuuden parantaminen.

Tiivistelmä

Tehtävänä on laatia ehdotus hallituksen esitykseksi, jolla luotaisiin säädösperusta ulkomaanhenkilötiedustelulle,tietojärjestelmätiedustelulle ja tietoliikennetiedustelulle. Sisäministeriö selvittää ja arvioi suojelupoliisin salaisten tiedonhankintakeinojen toimivuutta ja riittävyyttä sekä erilaisia tedustelutiedon hankintakeinoja vaihtoehtoineen. Samassa yhteydessä valmistellaan muut tarvittavat ehdotukset hankkeeseen liittän lainsäädännön muutoksiksi.

Lähtökohdat

Sisäministeriö asetti suojelupoliisin hallinnollista asemaa ja tulosohjausta sekä valvonnan kehittämistä selvittäneen työryhmän. Sen 24.9.20L4 julkaistussa loppuraportissa (Suojelupoliisin hallinnollista asemaa ja tulosohjausta sekä valvonnan kehittämistä selvittäneen työryhmän loppuraportti, Sisäministeriön julkaisu2S/2Ol4l todetaan,
että jos suojelupoliisin tehtäviä ja toimivaltuuksia kehitetään merkittävästi tiedustelullisempaan suuntaan, syntyy
tarve ulkoisen laillisuusvalvonnan ja parlamentaarisen valvonnan muotojen uudistamiselle. Kyse voisi olla esimerkiksi uusien tuomioistuinlupien edellyttämisestä ja erityisen parlamentaarisen valvontaelimen perustamisesta. Jos
suojelupoliisin toiminnan ulkomaantiedustelullisten elementtien merkitys edelleen kasvaa, tulisi siviilitiedustelun ja sotilastiedustelun tehtävien ja toimivaltuuksien sääntelyn, ohjauksen ja valvonnan kehittämisen olla toisensa huomioon ottavaa. Edelleen työryhmän loppuraportissa todetaan, että jos suojelupoliisin tiedustelullisia toimivaltuuksia lisätään, tulisi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamiseksi harkita suojelupoliisin esitutkintatehtävien
ja -toimivaltuuksien rajoittamista. Suojelupoliisi voisi osallistua edelleenkin tarpeen mukaan esitutkintaan asiantuntijaviranomaisen ominaisuudessa.