Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Maahanmuuttopolitiikkaan tarvitaan johtajuutta, jatkuvuutta ja maahanmuuttajien osallistamista 

Minna Hulkkonen Julkaisupäivä 27.10.2022 11.35 Blogit SM

Sisäministeriö järjesti 29.9. seminaarin Suomesta maahanmuuttomaa – yhdessä tavoitteista tekoihin. Nimensä mukaisesti seminaari kokosi maahanmuuton asiantuntijoita yhteen, ja sen tavoitteena oli pohjustaa tulevaisuuden maahanmuuttopolitiikan ja sitä tukevan lainsäädännön valmistelua. Tilaisuudella haluttiin myös tukea rakentavaa, faktoihin perustuvaa keskustelua maahanmuutosta.

Päivän aikana kuultiin useita ajankohtaisia puheenvuoroja. Puhujina olivat muun muassa valtiosihteeri Akseli Koskela, Helsingin kaupungin erikoistutkija Pasi Saukkonen, OECD:n maahanmuutto-osaston johtaja Jean-Christophe Dumont sekä Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula.

Lisäksi seminaarissa järjestettiin paneelikeskustelut työvoiman maahanmuuton edistämisestä ja turvallisuuden tunteen lisäämisestä moninaisessa yhteiskunnassa. Osana seminaaria toteutettiin myös syksyn ensimmäiset maahanmuuttodialogit, joiden teemana oli kokemukset maahanmuuttajien työllistymisestä.

Vastaanottavainen yhteiskunta edistää työhön johtavaa maahanmuuttoa

Suomi tarvitsee maahanmuuttoa. Tarvitsemme työntekijöitä eri toimialoille, ja tarvetta on kaikenlaisille osaajille. Toisin kuin usein ajattelemme, Suomi ei kuitenkaan itse valitse tänne tulevia osaajia, vaan parhaassa tapauksessa he valitsevat Suomen monien tarjolla olevien vaihtoehtojen joukosta. Seminaarissa pohdittiin keinoja, joilla voisimme parhaiten edistää maahanmuuttoa ja tehdä Suomesta mahdollisimman hyvän maahanmuuttomaan.

Onnistuneen maahanmuuttokokemuksen avain on vastaanottavainen yhteiskunta. Seminaarissa todettiin, että asenneilmapiirin täytyy muuttua: valtiovallan toimet jäävät turhiksi, jos yhteiskunnan asenteet eivät tue tavoitteita. Esimerkiksi työelämässä on vielä paljon maahanmuuttajia syrjiviä käytäntöjä. Rakenteellista syrjintää ja rasismia täytyy tunnistaa ja siihen tulee puuttua.

Työperäisen maahanmuuton sijaan meidän tulisi puhua pikemminkin työhön johtavasta maahanmuutosta: ihmisille pitäisi pystyä luomaan polkuja työelämään riippumatta siitä, millä perusteella he Suomeen tulevat. On myös tärkeää tunnistaa Suomessa jo olevien ihmisten osaaminen. Työyhteisöissä pitäisi kokeilla rohkeasti monimuotoisuutta edistäviä rekrytointikeinoja ja panostaa siihen, että erilaisista kieli- ja kulttuuritaustoista tulevat ihmiset tuntevat olonsa tervetulleiksi.

Maahanmuuttopolitiikan valmistelusta nykyistä osallistavampaa 

Maahanmuutossa on kyse ihmisistä. Politiikan ja siitä käytävän keskustelun tulee olla inhimillistä, ja me–he-ajattelusta pitää pyrkiä eroon. Myös maahanmuuton monimuotoisuuden ymmärtäminen edesauttaisi keskustelua: maahantulon perusteet ja ihmisten tilanteet ovat kovin erilaisia. 

Seminaarin osallistujilta saimme selkeän viestin siitä, että maahanmuuttopolitiikan tärkein kehityskohde on osallisuus. Maahanmuuttopolitiikkaa tulee siksi valmistella yhä avoimemmin ja osallistavammin. Viranomaisten tulee panostaa siihen, että myös maahan muuttaneiden ääni saadaan kuulumaan nykyistä paremmin. Maahanmuuttoon liittyvistä epäkohdista ja haasteista pitää pystyä puhumaan.

Seminaarissa todettiin, että osallisuus yhteiskuntaan on myös tekijä, joka on omiaan kasvattamaan kaikkien Suomessa asuvien turvallisuuden tunnetta. Kun viranomaistoiminta on läpinäkyvää, yhdenvertaista ja erilaisista taustoista tulevat ihmiset huomioivaa, turvallisuuden tunne ja luottamus viranomaisiin vahvistuvat.

Sisäministeriö on tänä syksynä toteuttanut Maahanmuuttodialogit-keskustelusarjan, jonka tavoitteena on antaa mahdollisimman monelle mahdollisuus osallistua maahanmuutosta käytävään keskusteluun ja tuoda esiin itselleen tärkeitä näkökohtia. Keskusteluiden kirjauksista julkaistaan ensi vuoden alussa yhteenveto, jota hyödynnetään muun muassa tulevassa ulkomaalaislain kokonaisuudistuksessa sekä Suomen kokonaisvaltaisen maahanmuuttopolitiikan valmistelussa. Toivomme, että dialogit toimivat yhtenä avauksena kohti osallistavampaa politiikkavalmistelua.

Maahanmuuttopolitiikka tarvitsee johtajuutta ja jatkuvuutta 

Seminaari osoittautui hienoksi tavaksi kokoontua yhteen ja keskustella maahanmuutosta niin vanhojen kuin uusien yhteistyökumppaneiden kanssa. Toivomme, että rakentava keskustelu jatkuu eri foorumeilla. Tarvitsemme mukaan koko yhteiskunnan, jotta voimme yhdessä rakentaa Suomesta maailman parasta maahanmuuttomaata ja luoda pitkäjänteistä, johdonmukaista maahanmuuttopolitiikkaa sekä nyt että tulevaisuudessa. 

Erikoistutkija Pasi Saukkosta lainaten, maahanmuuttopolitiikka tarvitsee kahta J:tä: johtajuutta ja jatkuvuutta. Niitä tarvitaan, kun toivottavasti pian yhdessä muiden ministeriöiden ja sidosryhmien kanssa pääsemme uudistamaan ulkomaalaislakia. Uudistukseen tähtäävä työ on sisäministeriön vedolla jo hyvässä vauhdissa, ja seminaari vahvisti edelleen käsitystämme siitä, että uudistus todellakin on tarpeen.  

Minna Hulkkonen
ylijohtaja, osastopäällikkö
@HulkMi

Yhteenveto: Suomesta maahanmuuttomaa – yhdessä tavoitteista tekoihin
Lisätietoa maahanmuuttodialogeista

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.