Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Yhtenäinen tilastointi auttaa seuraamaan ankkuritoiminnan vaikuttavuutta

Emilia Hämäläinen Julkaisupäivä 26.1.2022 11.04 Blogit SM

Ankkuritoiminta on moniammatillista työtä nuorten rikoskierteen katkaisemiseksi, päihdekäyttöön puuttumiseksi tai muun huolen selvittämiseksi ja tilanteen ratkaisemiseksi. Osa ankkuritiimeistä hoitaa myös lähisuhdeväkivaltaa ja siihen liittyviä perheiden haasteita. Työtä tehdään kaikkien poliisilaitosten alueella 43 tiimin voimin.

Toiminta on aina koettu kannattavaksi ja vaikuttavaksi, mutta tilastointi on ollut vaihtelevaa eivätkä käytännöt ole olleet kaikkialla yhteneviä. Toive yhtenäisestä tilastoinnista nousi esiin mm. sisäministeriön alkuvuonna 2020 teettämässä kyselyssä, jossa ankkuritoimijoilta pyydettiin näkemyksiä toiminnan tietopohjan parantamiseksi.

Ankkuritoiminta on työtä nuoren hyväksi

Ankkuritiimissä työskentelevät asiantuntijat poliisista, sosiaalitoimesta, terveystoimesta sekä nuorisotoimesta. Tiimi tapaa nuoren ja hänen perheensä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta nuorta voidaan tukea ja tarvittaessa ohjata avun tai tuen piiriin. 

Ankkuritoimintaa ohjaa valtakunnallisesti sisäministeriön johtama Ankkuritoiminnan kehittämisryhmä. Kehittämisryhmään kuuluu toimintaan osallistuvien ministeriöiden edustajia sekä ankkuritoiminnan ja sidosryhmien edustajia. 

Sisäministeriö on toteuttanut ankkuritoimijoille uuden verkkoalustan, jossa ankkuritoimintaa voidaan seurata ajantasaisen tilastoinnin avulla. Verkkoalusta julkaistiin vuoden 2021 alussa, ja sen raportoinnin osio valmistui nyt vuodenvaihteessa.

Tilastoinnille selkeät raamit

Ankkuritoiminnan kehittämisryhmän toimijoista muodostetussa tilastointiryhmässä luotiin kehykset sille, mitä tietoa järjestelmään tulisi kerätä ja millainen alustan tulisi toiminnallisuuksiltaan olla. Selvää oli, että tietosuojan nojalla kerättävän tiedon tulisi olla täysin anonyymia. Tietoa tulisi kerätä sillä tasolla, että siitä voidaan vetää johtopäätöksiä toiminnan laajuudesta, sen asiakkaista ja väylistä, joiden kautta asiakkaita tulee ja joihin heitä ohjataan. Yhteistyössä kerättiin reilun 30 muuttujan lista tilastoitavista tiedoista. 

Vuoden 2021 alussa otettiin käyttöön kaikille ankkuritoimijoille yhteinen extranet, jonka alle tilastointi järjestettiin. Jokainen toimija voi järjestelmässä käydä täyttämässä tiedot tapaamisista helposti ja sujuvasti. Tärkeä ohjenuora kehittämistyössä oli, että järjestelmä on selkeä ja helppokäyttöinen, jotta se tulee osaksi toimijoiden jokapäiväistä työtä eikä toisaalta lisää työmäärää kohtuuttomasti. 

Tilastot auttavat kehittämään ja analysoimaan toimintaa

Nyt valmistuneesta järjestelmästä nähdään tarkkaa mutta anonyymia dataa ankkuritoiminnan asiakkaista. Yleisimmät tulosyyt toiminnan asiakkaaksi olivat näpistys, lievä ja perusmuotoinen pahoinpitely, päihteet sekä mielenterveyden haasteet. Suurin osa toimintaan osallistuvista nuorista on ensikertalaisia. Tämä itsessään kertoo jo jotain toiminnan vaikuttavuudesta. Vielä tarkempaa tietoa vaikuttavuuden arvioinnin tueksi saamme keväällä 2022 valmistuvasta valtioneuvoston yhteisestä selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeesta. 

Suurin osa järjestelmään kirjatuista asiakkaista tuli ankkuritoiminnan piiriin poliisin kautta, opetustoimi oli listalla seuraavana. Yhteistyö ja avoin tiedonvaihto on siis tässäkin toiminnassa keskeistä. Koulut ovat ensiarvoisen tärkeässä asemassa nuorten elämässä, ja siellä on mahdollisuus havainnoida muutokset jo varhain. Tällöin mahdollisuus vaikuttavalle puuttumiselle on paras mahdollinen.

Vaikka ankkuritoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, vain harva kieltäytyy siitä. Reilusta 5500 toimintaan vuonna 2021 kutsutusta asiakkaasta vain 46:n kirjattiin kieltäytyneen toiminnasta. Lukemaan vaikuttaa toiminnan hyvä maine myös nuorten keskuudessa. 

Nuoret luottavat ankkuriin ja siihen, että heidät aidosti kohdataan ja tavoitteena on auttaa ja tukea rankaisun sijaan. Ankkuritoiminnan tärkeimpiä tavoitteita onkin rikoskierteen katkaiseminen jo alkuunsa ja tätä kautta uuden suunnan löytäminen elämälle.

Lue lisää ankkuritoiminnasta: Ankkuritiimi apunasi | Ankkuritoiminta

Emilia Hämäläinen
asiantuntija
@EmHamalainen

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.