FI SV EN

EU:n ulkopuolelta tulevia opiskelijoita, tutkijoita ja harjoittelijoita koskeva lakiluonnos lausuntokierrokselle

Sisäministeriö 12.12.2017 13.35
Tiedote 133/2017
EU:n ulkopuolelta tulevia opiskelijoita, tutkijoita ja harjoittelijoita koskeva lakiluonnos lausuntokierrokselle

Sisäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esitykseksi liittyen Euroopan unionin direktiiviin, joka koskee kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa ja oleskelua, kun kyseessä on opiskelu, tutkimus, harjoittelu ja vapaaehtoistyö. Tutkijoiden ja opiskelijoiden oleskelulupia pidennettäisiin ja työnhakua ja yrittäjyyttä kannustettaisiin siihen myönnettävällä oleskeluluvalla.

Direktiivin toimeenpanemiseksi säädettäisiin uusi laki ja ulkomaalaislaista kumottaisiin direktiivin kanssa oleva päällekkäinen sääntely.

Tutkijoille oleskelulupa jatkuvana ja opiskelijoille tilapäisenä kahdeksi vuodeksi yhden sijaan

Jatkossa kaikki tutkijat saisivat tutkijan oleskeluluvan, riippumatta siitä onko kyseessä työsuhde tai esimerkiksi apuraha. Oleskelulupa myönnettäisiin jatkuvana kahdeksi vuodeksi. Tällä hetkellä lupa voi olla tilapäinen tai jatkuva ja lähtökohtaisesti se myönnetään yhdeksi vuodeksi.

Kaikille opiskelijoille myönnettäisiin jatkossakin tilapäinen oleskelulupa, mutta se myönnettäisiin yhden vuoden sijasta kahdeksi vuodeksi. Direktiivi koskee korkeakouluopiskelijoita, mutta selvyyden vuoksi uuteen lakiin siirrettäisiin kaikkia opiskelijoita koskeva sääntely. Lupaedellytykset säilyvät pääosin ennallaan, mutta lukukausimaksut tulisivat nyt lakiin luvan myöntämisen edellytykseksi, jos hakijaa koskee lukukausimaksuvelvollisuus.

Opiskelijoiden ja tutkijoiden työntekoa ja yrittäjyyttä kannustetaan

Tällä hetkellä vain valmistuneilla opiskelijoilla on mahdollisuus saada työnhakulupa yhdeksi vuodeksi. Direktiivin myötä sekä opiskelijat että tutkijat voivat saada opintojen/tutkimuksen suorittamisen jälkeen oleskeluluvan työnhakua ja yritystoiminnan aloittamista varten. Tämä oleskelulupa myönnettäisiin jatkossakin yhdeksi vuodeksi.

Uuteen lakiin siirretään voimassa olevan ulkomaalaislain mukainen opiskelijoiden työnteko-oikeus, joka on keskimäärin 25 tuntia viikossa.

EU:n sisäinen liikkuvuus otettaisiin uudessa laissa huomioon

Uudessa laissa säädettäisiin myös, millä edellytyksillä toisen EU:n jäsenvaltion myöntämällä oleskeluluvalla voi tulla Suomeen suorittamaan tutkimusta tai opiskelemaan.

Maahanmuuttovirastolle tehtäisiin ilmoitus ja sillä olisi 30 päivää aikaa selvittää, onko liikkumiselle esimerkiksi turvallisuussyihin liittyviä esteitä. EU:n sisäistä liikkuvuutta hyödyntävän tutkijan tai opiskelijan tulisi täyttää Suomen asettamat edellytykset, mukaan lukien riittävä toimeentulo.

Uusi laki koskisi myös työharjoittelua ja vapaaehtoistyötä

Direktiivin täytäntöönpano koskee vain työsuhteessa tapahtuvaa harjoittelua, mutta kaikki työharjoittelua koskeva sääntely keskitetään uuteen lakiin. Direktiivi koskee hakijaa, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon enintään kaksi vuotta aiemmin, tai osallistuu opinto-ohjelmaan, joka johtaa korkeakoulututkintoon. Harjoittelijalla ei saa korvata työpaikkaa.

Esitettävä sääntely koskisi ainoastaan Euroopan unionin vapaaehtoisohjelmien puitteissa tehtävää vapaaehtoistoimintaa eikä mitä tahansa vapaaehtoistyötä.

Lisäksi ehdotetaan direktiivin täytäntöönpanoon liittymättä, että ulkomaalaislaissa säädettäisiin au pair -sijoituksen perusteella myönnettävästä oleskeluluvasta.

Lausuntoaika päättyy 19.1.2018.

Lisätietoa hankkeesta

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Jarmo Tiukkanen, p. 0295 488 606, jarmo.tiukkanen@intermin.fi