Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää koskevat lakimuutokset voimaan 1.7.

Sisäministeriö 9.4.2015 14.05
Tiedote

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää kehitetään. Valtioneuvosto esitti tänään kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muutosten vahvistamista. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait huomenna 10. huhtikuuta.

Lakimuutoksilla parannetaan nykyistä auttamisjärjestelmää tekemällä siitä läpinäkyvämpi ja selkeämpi kokonaisuus. Laista käy entistä selkeämmin ilmi muun muassa se, mitä auttamistoimilla käytännössä tarkoitetaan ja millä edellytyksillä ihmiskaupan uhrien auttaminen voidaan aloittaa ja lopettaa. Muutoksilla turvataan lisäksi uhrien yhdenvertainen kohtelu ja selkiytetään viranomaisten välistä työnjakoa.

Nyt toteutetaan ne säädösmuutokset, jotka on todettu tällä hetkellä tärkeimmiksi auttamisjärjestelmän käytännön työn ja sen jatkokehittämisen kannalta. Laissa täsmennetään lainsäädännössä tällä hetkellä vallitsevaa epäselvyyttä siitä, voivatko auttamisjärjestelmään päästä myös ihmiskaupan uhrit, joilla on kotikunta Suomessa. Jatkossa laissa ilmaistaan selkeästi, että myös he ovat oikeutettuja apuun.

Lakiin tulee lisäksi 1-3 kuukaudeksi annettava toipumisaika. Toipumisaikana esitutkintaviranomainen tai syyttäjä ei vielä ota uhreihin yhteyttä ihmiskaupparikoksen selvittämiseksi. Uhria kuitenkin autetaan heti, vaikka hän ei olisi valmis osallistumaan rikoksen selvittämiseen.

Lakimuutokset tulevat voimaan 1. heinäkuuta.

Lisätietoja hankkeesta: www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/ihmiskauppalaki

Lisätietoja
erityisasiantuntija Elina Immonen, 0295 488 593