FI SV

Ikääntyneiden turvallisuusohjelman päivitystyö on käynnissä

Sisäministeriö 24.11.2017 10.11
Tiedote 124/2017
Ikääntyneiden turvallisuusohjelman päivitystyö on käynnissä

Valtioneuvosto päätti sisäisen turvallisuuden strategiasta tehdyssä periaatepäätöksessä, että vuonna 2011 julkaistu ikääntyneiden turvallisuusohjelma päivitetään. Ohjelma on edelleen ajantasainen mutta yhteiskunnassa tapahtuvien muutoksien huomioiminen edellyttää sen päivittämistä. Väestön vanhenemisen seurauksena ikääntyneiden turvallisuus on pian useamman kuin joka neljännen suomalaisen turvallisuutta. Ohjelma lähetettiin 24.marraskuuta lausuntokierrokselle.

Ikääntyneiden turvallisuusohjelma huomioi väestön vanhenemisen ja turvallisuuden tunteen

Toimintaohjelmassa kuvataan ikääntymiseen ja ikääntyneisiin kohdistuvia turvallisuushaasteita sekä annetaan suositukset ikääntyneiden asumisen turvallisuuden parantamiseksi, tapaturmien määrän vähentämiseksi, liikkumisen turvallisuuden parantamiseksi sekä kaltoinkohtelun, väkivallan ja rikosten ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

Monet Turvallinen elämä ikääntyneille – toimintaohjelma ikääntyneiden turvallisuuden parantamiseksi -ohjelmassa vuonna 2011 esitetyt ikääntyneiden turvallisuushaasteet sekä niiden ratkaisemiseksi esitetyt toimenpidesuositukset ovat edelleen ajantasaisia. Yhteiskunnassa ja ikääntyneiden turvallisuustilanteessa on kuitenkin tapahtunut joitakin merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat ikääntyneiden turvallisuuteen jos niihin ei puututa ajoissa.

Suomi on Euroopan nopeimmin vanheneva maa. Väestörakenteen muutos asettaa uudenlaisia vaatimuksia ikääntyneiden turvallisuudelle, sillä onnettomuuksien, tapaturmien, rikosten sekä muiden turvallisuusongelmien seuraukset ovat usein huomattavasti vakavampia ikääntyneille kuin nuoremmalle väestölle. Myös turvattomuuden tunne saattaa lisääntyä iän myötä.

Ikääntyneiden turvallisuus ei parane ainoastaan viranomaisten toimin

Toimintaohjelma on kohdistettu ikääntyneiden parissa työskenteleville viranomaisille ja järjestöille. Valtionhallinnon resurssien rajallisuudesta ja ikääntyneiden määrän jatkuvasta noususta johtuen ohjelman toimenpiteet kohdennetaan erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ikääntyneiden turvallisuuden parantamiseen. Tällä tarkoitetaan ihmisiä, jotka eivät jostain syystä pääse palveluiden piiriin tai joiden turvallisuudessa on puutteita, joita he eivät itse kykene esimerkiksi sairauden takia poistamaan.

Ikääntyneen turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen vaikuttavat perinteisen viranomaistoiminnan ulkopuolelle jäävät asiat kuten toimintakyky, sosiaaliset suhteet ja yksinäisyyden tunne. Ikääntyneiden turvallisuus ei parane ainoastaan viranomaisten toimin, vaan ennemminkin tiiviissä ja laajapohjaisessa yhteistyössä eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

Tavoitteena varmistaa jokaiselle ikääntyneelle turvallinen arki

Toimintaohjelmassa tarkastellaan ikääntyneiden turvallisuutta turvallisuuden eri näkökulmista ja sen on tarkoitus toimia ikääntyneiden turvallisuuden kehittämisen innostajana, verkostojen muodostajana sekä tulosten ja vaikutusten vahvistajana. Toimintaohjelman tavoite on, että jokainen ikääntynyt voisi elää turvallista arkea. Ikääntyvien turvallisuusohjelman päivittäminen on osa sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanoa.

Ohjelman päivittäminen tehdään kiinteässä yhteistyössä eri hallinnonalojen ja ikääntyneiden turvallisuuden parissa työskentelevien toimijoiden ja järjestöjen kanssa. Lausunnot ohjelmasta pyydetään toimittamaan sähköisesti lausuntopalvelussa tai sähköpostitse osoitteeseen sisainenturvallisuus@intermin.fi 8.12.2017 mennessä.

Linkki lausuntopalveluun ja ikääntyneiden turvallisuusohjelmaan

Lisätietoja:

ylitarkastaja Leena Seitovirta, p. 0295 488 244, leena.seitovirta@intermin.fi

strategiapäällikkö Ari Evwaraye, p, 0295 488 373, ari.evwaraye@intermin.fi