FI SV

Kriisinhallintakeskuksen johtajan virkaa haki 24 henkilöä

Sisäministeriö 16.11.2017 16.50
Tiedote 121/2017

Kuopiossa Pelastusopiston yhteydessä toimivan Kriisinhallintakeskuksen (CMC Finland) johtajan virkaa haki 24 henkilöä. Virka täytetään 1.1.2018 alkaen enintään viiden vuoden määräajaksi.

Seuraavat henkilöt hakivat Kriisinhallintakeskuksen johtajan virkaa määräaikaan mennessä:

- Tuomo Eskelinen, filosofian tohtori
- Jarmo Feliks Helppikangas, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari
- Kirsi Henriksson, filosofian maisteri
- Timo Hämäläinen, yleisesikuntaupseeri
- Jani Isometsä, upseerin tutkinto
- Jyrki Kaiponen, yleisesikuntaupseeri
- Antti Karttunen, valtiotieteiden maisteri
- Heikki Kuula, sotatieteiden maisteri
- Tuomo Kärkkäinen, insinööri (ylempi AMK)
- Jouni Laari, yleisesikuntaupseeri
- Isto Mattila, yleisesikuntaupseeri
- Päivi Maarit Nikander, diplomi-insinööri
- Jarmo Puustinen, hallintotieteiden tohtori
- Hannu Rantanen, filosofian lisensiaatti
- Kyösti Rasinmäki, insinööri
- Oke Rouhe, kauppatieteiden kandidaatti
- Marko Petteri Saareks, yleisesikuntaupseeri
- Otto Sunell, filosofian tohtori
- Aaro Ilmari Suonio, Master of Science in International Security
- Juho Särkilä, oikeustieteen maisteri, varatuomari
- Kalle Tilli, upseerin tutkinto
- Esa Vanonen, yleisesikuntaupseeri
- Pekka Viherväs, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari
- Satu Värri, hallintotieteen maisteri

Kriisinhallintakeskuksen johtaja johtaa Kriisinhallintakeskuksen toimintaa ja vastaa sen kehittämisestä, toimintaedellytyksistä sekä tavoitteiden saavuttamisesta. Hän vastaa myös mahdollisten tulevien muutosten valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Tehtävään kuuluu lisäksi osallistuminen Euroopan unionin ja kansainvälisten järjestöjen siviilikriisinhallinnan alan suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen.

Kriisinhallintakeskus on siviilikriisinhallinnan ja kansainvälisen pelastustoimen osaamiskeskus. Sen päätehtäviä ovat asiantuntijoiden koulutus ja rekrytointi kansainvälisiin siviilikriisinhallinta- ja pelastustoimen tehtäviin, logistisista ja materiaalisista valmiuksista vastaaminen sekä alaan liittyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta.

Sisäministeriö vastaa Kriisinhallintakeskuksen tulosohjauksesta. Kriisinhallintakeskuksen hallinnollinen kehittäminen jatkuu sisäministeriössä. Tarkoituksena on vahvistaa ja selkeyttää Kriisinhallintakeskuksen itsenäistä asemaa. Sisäministeriö on asettanut hankkeen selvittämään siviilikriisinhallintalain ja siihen liittyvän muun lainsäädännön muutostarpeita.

Lisätietoja:
kansliapäällikkö Päivi Nerg, p. 050 456 1012, paivi.nerg@intermin.fi