Poliisin ennalta estävä työ tukee kaikkia poliisin muita toimintoja

Sisäministeriö 31.8.2018 13.57
Tiedote 98/2018

Poliisin ennalta estävä toiminta on muun muassa nuorten kohtaamista, työtä lähiöissä ja syrjäseuduilla ja paikallisten ongelmien ratkaisemista yhdessä muiden viranomaisten, järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Nämä asiat ovat keskiössä poliisin ennalta estävän työn strategiassa, joka lähti lausunnolle 31.8.

- Sen lisäksi, että poliisin ennalta estävä työ on tärkeää ihmisille, sillä voidaan tukea myös kaikkia poliisin muita toimintoja osaamisen, tiedon ja yhteistyökanavien avulla. On tärkeää, että ennalta estävä toiminta nähdään kustannustehokkaana ja tärkeänä osana poliisin toiminnan kokonaisuutta, sanoo strategiaa valmistelleen työryhmän puheenjohtaja Tarja Mankkinen.

Poliisin ennalta estävällä toiminnalla tarkoitetaan suunnitelmallisia ja johdettuja toimia, joilla estetään rikoksia, järjestyshäiriöitä, onnettomuuksia ja muita ihmisten turvallisuuden ja turvallisuuden tunteeseen vaikuttavia ei-toivottuja tapahtumia. Poliisi toimii yhteistyössä eri viranomaisten, järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Ennalta estävä toiminta on työtä lähellä ihmisiä ja sen merkitys on entistä suurempi nyt, kun poliisin alueet ovat suuria.

Hallitus päätti 29.8. lisätä 2,5 miljoonan euron määrärahan poliisin ennalta estävään toimintaan vuodelle 2019. Lisärahalla puututaan lähiöiden turvallisuuskehitykseen ennen kuin ongelmat kärjistyvät.

Positiiviset kohtaamiset vahvistavat nuorten luottamusta poliisiin

Poliisin ennalta estävässä toiminnassa huolehditaan siitä, että poliisi kohtaa nuoria ja heille syntyy positiivisia kohtaamisia, jotka vahvistavat nuorten luottamusta poliisiin. Toiminta vanhempien kanssa on tärkeää, sillä vanhempien asenne poliisia kohtaan vaikuttaa nuorten asenteisiin. Poliisin toiminta sosiaalisessa mediassa tukee poliisin läsnäoloa ja lähestyttävyyttä. Poliisi menee sinne, missä nuoret ovat.

Väkivalta oppilaitoksissa on edelleen ongelma. Koulukiusaaminen tulee vakavammaksi jatkuessaan pidempään. Poliisi pyydetään paikalle usein silloin, kun kriisi on jo kehittynyt. Poliisin ennalta estävän työn strategian tavoitteena on kehittää toimintaa väkivaltaan puuttumiseksi nykyistä aiemmin ja hoitaa tapauksia viranomaisyhteistyön avulla.

Poliisi on läsnä niin lähiöissä kuin harvaan asutuilla alueilla

Strategiassa linjataan, että poliisi lisää turvallisuutta lähiöissä ja ennalta ehkäisee alueellista ja paikallista eriarvoistumista. Poliisi toimii suunnitelmallisesti strategian tavoitteiden saavuttamiseksi yhteistyössä kunnan viranomaisten kanssa, jotta erityisesti tukea tarvitsevien lähiöiden ongelmat tunnistetaan varhain, ennen ongelmien kärjistymistä.

Tukea tarvitsevien lähiöiden turvallisuuden parantamiseksi toteutetaan suunniteltuja väkivaltaa ja muita rikoksia ennalta estäviä toimia, jotka edistävät poliisin positiivista läsnäoloa päivisin ja joilla lisätään turvallisuutta yöllä yhteistyössä keskeisten toimijoiden, kuten ravintoloiden ja anniskelupaikkojen kanssa.

Harvaan asutuilla alueilla poliisi tekee jatkossa tiiviimpää yhteistyötä kylätoimijoiden ja -yhdistysten kanssa, ja yhteistyön tavoitteena on parantaa kylillä asuvien ihmisten turvallisuutta. Poliisin ennalta estävässä toiminnassa luodaan yhteistyörakenteet kylätoimijoiden ja poliisin välille. Yhteistyön avulla poliisilla on suorat kanavat kylille, ja näiden kautta voidaan välittää tietoa turvallisuutta uhkaavista asioista ja antaa neuvoja. Yhteistyön avulla on mahdollisuus lisätä poliisin läsnäoloa kyläläisten elämässä ja välittää näin viestiä siitä, että poliisi ei ole hylännyt harvaan asuttuja alueita.

Viranomaisten välinen yhteistyö on suomalainen vahvuus

Viranomaisten välinen, sektorirajat ylittävä ja järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö on suomalainen vahvuus ja voimavara. Hyvä yhteistyö on yksi syy siihen, että Suomi on yksi maailman turvallisimmasta maista. Poliisin ennalta estävässä työssä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on keskeistä.

Ankkuritoiminnassa on kehitetty poliisin, sosiaalityön ja terveydenhuollon voimavaroja yhdistämällä nykyistä tehokkaampia menetelmiä rikoksilla oireilevien nuorten auttamiseksi. Ankkuritiimit toimivat ennaltaehkäisevästi niin, että lasten ja nuorten elämän tilannetta pystytään kokonaisvaltaisesti parantamaan yhdessä poliisin, nuoriso- ja sosiaalityön sekä koulujen kanssa.

Poliisin ennalta estävän työn strategia on valmisteltu yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Valmistelun aikana järjestettiin työpajoja, joissa poliisitoimi, eri väestöryhmät, keskeiset yhteistyötahot ja sidosryhmät esittivät keskeisiä asioita, kokemuksia ja odotuksia joita tulisi liittää strategian valmisteluun. Strategia tukee ennalta ehkäisevää työtä tekeviä poliiseja jotta he, yhdessä muiden yhteistyötahojen ja sidosryhmien kanssa, pystyvät toimimaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lisätietoa hankkeesta

Lisätietoja:
kehittämispäällikkö, työryhmän puheenjohtaja Tarja Mankkinen, p. 0295 488 370, [email protected]

SM023:00/2017