FI SV

Siviilitiedustelun ohjaus, koordinaatio ja valvonta tulee toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti

Sisäministeriö 7.6.2017 10.30
Tiedote 57/2017
Siviilitiedustelun ohjaus, koordinaatio ja valvonta tulee toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti

Siviilitiedustelun ja suojelupoliisin ohjausta sisäministeriössä ja sen hallinnonalalla miettinyt työryhmä luovutti tänään raporttinsa sisäministeri Paula Risikolle. Tavoitteena on toteuttaa siviilitiedustelun ohjaus, koordinaatio ja valvonta mahdollisimman tehokkaalla tavalla.

Koska suojelupoliisin toiminta on jo nyt keskeisiltä osiltaan tiedustelullista, tulee sen ja siviilitiedustelun ohjausta tarkistaa riippumatta tiedustelulakien voimaantulosta. Kansallisen turvallisuuden suojaamiselle ja siviilitiedustelun ohjaukselle on luotava selvät puitteet sisäministeriössä. Suojelupoliisin ohjauksessa tulee keskittyä tiedusteluun ja sen sisältöihin.

Työryhmä on arvioinut erilaisia ohjausvaihtoehtoja ja hahmottanut jatkotoimenpiteitä varten kaksi vaihtoehtoista mallia, joilla voidaan luoda edellytykset toiminnallisten johtopäätösten toteuttamiselle. Mallien mukaan siviilitiedustelun ja suojelupoliisin ohjaus voitaisiin keskittää sisäministeriössä omaan yksikköönsä tai osastoonsa.

Valmistaudutaan tulevaan tiedustelulainsäädäntöön

Siviilitiedustelun ja suojelupoliisin ohjauksen tarkastelussa on pidetty tärkeänä sen mukauttamista niihin uusiin tehtäviin ja toimivaltuuksiin, joita valmisteilla olevan siviili- ja sotilastiedustelulainsäädännön hyväksymisestä seuraisi. Siviilitiedustelussa olisi uutta muun muassa suojelupoliisille osoitettu tehtävä suojata kansallista turvallisuutta ja toimivaltuus hankkia tietoa myös ulkomailla. Lakiehdotukset ovat tällä hetkellä lausuntokierroksella.

Kansallisen turvallisuuden suojaamista tai siviilitiedustelua ei aiemmin ole sisäasiainhallinnossa nähty omana toiminnallisena kokonaisuutena vaan valtakunnallisen poliisiyksikön, eli suojelupoliisin, toimialaan kuuluvana erityistoimintana. Siviilitiedustelun tarkoituksena on tuottaa tietoa kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi. Koska kansallisen turvallisuuden suojaaminen on uhkien torjuntaa laajempi käsite ja siihen osallistuu useita toimijoita, edellyttää se yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Tarkistamalla ohjausta ja sen rakenteita pystytään nykyistä tehokkaammin turvaamaan, että tarvittava tiedustelutieto on oikea-aikaisesti sitä tarvitsevien käytettävissä.

Siviilitiedustelun ja suojelupoliisin ohjauksen kehittäminen sisäministeriön hallinnonalalla - työryhmän raportti

Lisätietoja:
kansliapäällikkö Päivi Nerg, p. 050 456 10 12
poliisijohtaja Petri Knape, p. 0295 488 235