Anslag för inrättande av ett reservpolissystem i den kompletterande budgetpropositionen

Inrikesministeriet 15.11.2018 14.30 | Publicerad på svenska 16.11.2018 kl. 12.32
Pressmeddelande 130/2018

Regeringen föreslår ett anslag på cirka 2,2 miljoner euro för inrättandet av ett reservpolissystem. Detta ingår i den kompletterande budgetpropositionen för 2019 som regeringen överlämnade till riksdagen den 15 november.

- Genom att göra ett separat anslagstillägg försäkrar vi oss om att kostnaderna för inrättandet av reservpolissystemet inte tas från finansieringen av den egentliga polisverksamheten. Detta har varit en viktig utgångspunkt under hela lagberedningen, säger inrikesminister Kai Mykkänen.

Det föreslagna anslaget är avsett för anskaffning av utrustning och för utbildning under det första året av reservpolisverksamheten så att en reserv av 1 000 reservpoliser kan inrättas. Avsikten är att statsrådet separat i varje situation ska besluta om själva införandet av systemet.

För projektet för ett fältledningssystem (KEJO), som leds av polisen, föreslås ett tilläggsanslag på 3,33 miljoner euro 2019. Med hjälp av detta kan ibruktagandet av den elektroniska patientjournalen för prehospital akutsjukvård som ska ingå i systemet tidigareläggas. Förutom av polisen och social- och hälsovårdsväsendet kommer KEJO-systemet att användas av räddningsväsendet, Gränsbevakningsväsendet, Försvarsmakten och Tullen.

För utgifter inom Skyddspolisens lokalprojekt föreslås sammanlagt 1,6 miljoner euro.

Ökad övervakning av penningtvätt

För kostnader som polisen orsakas av övervakningssystemet för bank- och betalkonton föreslås 800 000 euro. Detta hänför sig till den lagstiftning som ska intensifiera övervakningen av penningtvätt och som föreslås träda i kraft vid ingången av nästa år. Dessutom föreslås 833 000 euro för informationssystemen och förbättring av verksamhetsförutsättningarna vid centralen för utredning av penningtvätt vid Centralkriminalpolisen.

Antalet penningspelsaktörers och betalningsförmedlares anmälningar om misstänkt penningtvätt har ökat. Anmälningsplikten utvidgas nästa år så att den också omfattar leverantörer av tjänster för virtuella valutor och nya leverantörer av betalningsförmedlingstjänster. I en internationell ländergranskning konstaterades det att centralen för utredning av penningtvätt har för knappa resurser jämfört med mängden information som ska utredas.

Ytterligare information:
Kati Korpi
, ekonomi- och planeringsdirektör, tfn 0295 488 513