Hallituksen esitys postilain (415/2011) muuttamisesta

LVM003:00/2019 Säädösvalmistelu

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 18.4.2018 asetuksen rajatylittävistä pakettipalveluista (asetus (EU) 2018/644). Asetus koskee kansallisia sääntelyviranomaisia ja niitä pakettipalveluja tarjoavia yrityksiä, joilla on yli 50 työntekijää, ja jotka ovat sijoittuneet useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon. Asetuksella lisätään hintojen avoimuutta

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM003:00/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 21.1.2019 – 30.11.2019

Asettamispäivä 21.1.2019

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksen tavoitteena on varmistaa asetuksen rajatylittävistä pakettipalveluista tehokas soveltaminen Suomessa.

Tiivistelmä

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 18.4.2018 asetuksen rajatylittävistä pakettipalveluista (asetus (EU) 2018/644). Asetus koskee kansallisia sääntelyviranomaisia ja niitä pakettipalveluja tarjoavia yrityksiä, joilla on yli 50 työntekijää, ja jotka ovat sijoittuneet useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon. Asetuksella lisätään hintojen avoimuutta

Lähtökohdat

EU:n asetus rajatylittävistä pakettipalveluista velvoittaa jäsenvaltiot nimeämään asetuksessa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen käsittelemään asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Asetusta on sovellettu 22.5.2018 lähtien, lukuun ottamatta asetuksen 8 artiklaa, jossa säädetään seuraamuksista. 8 artiklaa sovelletaan 23 päivästä marraskuuta 2019, johon mennessä jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön edellä mainitut velvoitteet sekä ilmoitettava niistä komissiolle.