Rikoslain 20 luvun kokonaisuudistus

OM007:00/2019 Säädösvalmistelu

Oikeusministeriö asetti 11.4.2019 työryhmän valmistelemaan rikoslain 20 luvun kokonaisuudistusta

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM007:00/2019

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 11.4.2019 – 31.5.2020

Asettamispäivä 11.4.2019

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Katariina Paakkanen, erityisasiantuntija
puh. 02951 50101

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on valmistella säännökset, joilla vahvistetaan suostumuksen asemaa raiskauksen tunnusmerkistössä. Säännösten tulee asiallisesti sisältää rangaistussäännös sukupuoliyhteydestä vastoin toisen ilmaisemaa tahtoa. Työryhmän tulee myös selvittää ja arvioida, voidaanko suostumuksen asemaa vahvistaa muilla muutoksilla, kuten puhtaasti suostumuksen puutteeseen tai suostumuksen ja nykyisen tunnusmerkistön yhdistelmään perustuvalla rikossäännöksellä sekä valmistella muutokset, joilla nuoriin lapsiin kohdistuneet sukupuoliyh-teydet säädetään rangaistaviksi raiskausrikoksina ja tehdä ehdotus rangaistusten kiristämiseksi. Lisäksi työryhmän tulee arvioida avutonta tilaa koskevan sääntelyn kattavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta ottaen huomioon edellä mainitut muutokset, sekä tehdä tarvittavat muutokset perusteluihin tai sääntelyyn sekä arvioida rikoslain muihin lukuihin sisältyvien seksuaalirikoksia koskevien rangaistussäännösten kehittämistarpeet.

Tiivistelmä

Oikeusministeriö asetti 11.4.2019 työryhmän valmistelemaan rikoslain 20 luvun kokonaisuudistusta

Lähtökohdat

Seksuaalirikoksia koskeva rikoslain 20 luku uudistettiin kokonaan vuonna 1999 ja on sen jälkeen tällä vuosituhannella uudistettu osittaisuudistuksin siten, että mikään säännöksistä ei enää ole alkuperäisessä muodossaan. Sääntely ja sen perustelut ovat osittain vanhentuneet. Oikeusministeriö järjesti kesällä 2018 viranomais- ja järjestötoimijoille sekä tutkijoille asiantuntijafoorumin raiskaussäännöksen tunnusmerkistöstä ja suostumuksesta. Keskustelun perusteella oikeusministeriössä laadittiin arviomuistio, jossa tarkastellaan tarvetta suostumusta koskevan lainvalmistelun käynnistämiseksi. Lisäksi eduskunta hyväksyi 12.3.2019 hallituksen esityksen 212/2018 vp, joka koski törkeimpien lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia. Tässä yhteydessä eduskunta hyväksyi kolme lausumaa, joissa edellytetään mm. rikoslain 20 luvun raiskausrikosten ja lapsiin kohdistuvien hyväksikäyttörikosten uudistamista.