Rahanpesulakihanke, hallituksen esityksen valmistelu

SM001:00/2016 Säädösvalmistelu

Tavoite ja tehtävä:

Hankkeen tavoite ja tehtävä on viimeistellä tarvittava kansallinen lainsäädäntö ja siitä johtuvat tarvittavat asetukset
neljännen rahanpesudirektiivin ja maksajan tiedot -asetuksen voimaan saattamiseksi sekä FATF:n rahanpesun
ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevien suositusten huomioimiseksi. Jatkovalmistelun yhteydessä tarkistetaan
rahanpesulain uudistamistyöryhmän luovutuskirjelmän mukaisesti eräitä yksityiskohtia erityisesti poikkihallinnollisten
asiakokonaisuuksien osalta, ottaen huomioon Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön uudistuksen
mahdollisesti aiheuttamat muutostarpeet ja hallituksen esityksen luonnoksesta annetut lausunnot.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM001:00/2016

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 19.1.2016 – 31.8.2016

Asettamispäivä 19.1.2016

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys 228/2016 Käsittelytiedot eduskunnassa

Eduskunnan vastaus 57/2017

Hyväksytty säädös 444
Hyväksytty säädös 445
Hyväksytty säädös 446
Hyväksytty säädös 447
Hyväksytty säädös 448
Hyväksytty säädös 449
Hyväksytty säädös 450
Hyväksytty säädös 451
Hyväksytty säädös 452
Hyväksytty säädös 453
Hyväksytty säädös 454
Hyväksytty säädös 455
Hyväksytty säädös 456
Hyväksytty säädös 457
Hyväksytty säädös 458
Hyväksytty säädös 459
Hyväksytty säädös 460
Hyväksytty säädös 461
Hyväksytty säädös 462
Hyväksytty säädös 463
Hyväksytty säädös 464
Hyväksytty säädös 465
Hyväksytty säädös 466
Hyväksytty säädös 467
Hyväksytty säädös 468
Hyväksytty säädös 469
Hyväksytty säädös 470
Hyväksytty säädös 471

Tiivistelmä

Tavoite ja tehtävä:

Hankkeen tavoite ja tehtävä on viimeistellä tarvittava kansallinen lainsäädäntö ja siitä johtuvat tarvittavat asetukset
neljännen rahanpesudirektiivin ja maksajan tiedot -asetuksen voimaan saattamiseksi sekä FATF:n rahanpesun
ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevien suositusten huomioimiseksi. Jatkovalmistelun yhteydessä tarkistetaan
rahanpesulain uudistamistyöryhmän luovutuskirjelmän mukaisesti eräitä yksityiskohtia erityisesti poikkihallinnollisten
asiakokonaisuuksien osalta, ottaen huomioon Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön uudistuksen
mahdollisesti aiheuttamat muutostarpeet ja hallituksen esityksen luonnoksesta annetut lausunnot.

Lähtökohdat

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EUl2Ol5/849) rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun
tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta
sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2OO5/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/Ey kumoamisesta,
jäljempänä neljäs rahanpesudirektiivi, annettiin 20 päivänä toukokuuta 2015. Samalla annettiin Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/847, jäljempänä maksajan tiedot -asetus. Jäsenvaltioiden on
pantava neljäs rahanpesudirektiivija maksajan tiedot -asetus kansallisestitäytäntöön viimeistään 26 päivänä kesäkuuta
20L7.
Valtionvarainministeriön asettama rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmä, joka päättityönsä 30.10.2015,
ehdottaa muistiossaan (Valtionvarainministeriön julkaisuja 4t/2OL5l uutta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen
estämisen ja selvittämisen lainsäädäntöä, jolla pannaan täytäntöön neljäs rahanpesudirektiivi. Lainsäädännön
tavoitteena on säätää aiempaa kattavammin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan sovellettavasta
riskiperusteisesta lähestymistavasta ilmoitusvelvollisten ja viranomaisten toiminnassa. Työryhmän keskeiset ehdotukset
koskevat lain soveltamisalaa, riskiperusteista lähestymistapaa ja asiakkaan tuntemista, aluehallintoviraston
rahanpesun valvontarekisteriä, uutta edunsaajarekisteriä, rahanpesun selvittelykeskuksen tiedonvaihtoa,
energiavirastoa, tietosuojaa, viranomaisten toimivaltuuksia, seuraamuksia ja muutoksenhakua. Rahanpesulain
uudistamistyöryhmä ehdottaa myös rahanpesun selvittelykeskuksen käytössä olevaan rekisteriin ja henkilötietojen
käsittelyyn liittyviä säännöksiä tarkennettavaksi.