Virka-apulakihanke

Lainsäädäntöhanke puolustusvoimien poliisille antamaa virka-apua koskevien säännösten tarkistamiseksi

SM004:00/2018 Säädösvalmistelu

Hankkeen keskeisin tavoite on ajantasaistaa toimivaltuussääntelyä, joka koskee puolustusvoimien voimankäyttöä sisältävän virka-avun antamista poliisille.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM004:00/2018

Asianumerot SMDno-2018-365 , VN/6220/2021

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 19.3.2018 – 31.5.2022

Asettamispäivä 16.3.2018

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Tavoite Turvallisuuden tunne vahvistuu ja turvallisuusviranomaisten toimintakyky varmistetaan

Lainvalmistelu

HE laiksi puolustusvoimien virka-avusta poliisille ja eräiksi muiksi virka-apua koskeviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 45/2022

Esityksessä ehdotettaisiin säädettäväksi uusi laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille. Samalla kumottaisiin voimassaoleva samanniminen laki. Rajavartiolaitoksen poliisille antamaa virka-apua koskeviin rajavartiolain säännöksiin tehtäisiin vastaavat muutokset. Tavoitteena on selkeyttää ja ajantasaistaa sääntelyä niin, että sillä voidaan vastata paremmin turvallisuusympäristön muuttuneisiin vaatimuksiin. Lisäksi esityksessä ehdotettaisiin muutettaviksi poliisilakia ja puolustusvoimista annettua lakia.

VastuuministeriSisäministeri Ohisalo

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen keskeisin tavoite on ajantasaistaa toimivaltuussääntelyä, joka koskee puolustusvoimien voimankäyttöä sisältävän virka-avun antamista poliisille. Säännökset arvioidaan ja varmistetaan, että ne turvaavat poliisin toimintaedellytykset, kun kyse on puolustusvoimien virka-avusta poliisille. Työssä tarkastellaan erityisesti puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain (781/1980) 4 ja 4 a §:n säännöksiä. Hankkeessa tulee selvittää myös puolustusvoimien virka-avusta poliisille annettuun lakiin tehtävien muutosten muuhun lainsäädäntöön edellyttämät mahdolliset muutostarpeet, erityisesti suhteessa puolustusvoimista annettuun lakiin. Tehtävänä on arvioida vaihtoehtoisia ratkaisumalleja sääntelytarpeista. Siltä osin kuin kyse on lainsäädäntömuutoksia koskevista ehdotuksista, työryhmän tulee laatia ehdotus hallituksen esityksen muotoon.

Tiivistelmä

Hankkeen keskeisin tavoite on ajantasaistaa toimivaltuussääntelyä, joka koskee puolustusvoimien voimankäyttöä sisältävän virka-avun antamista poliisille.

Lähtökohdat

Puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain (781/1980) 4 §:ssä säädetään poliisin oikeudesta saada puolustusvoimilta voimakeinojen käyttöä edellyttävää virka-apua tilanteissa, joissa eräiden terrorismirikosten estäminen tai keskeyttäminen ei ole mahdollista poliisin omalla välineistöllä tai henkilöstöllä. Tällöin voidaan käyttää voimakeinoina virkamiehen henkilökohtaista asetta ja sitä lievempiä keinoja.

Poliisilla on oikeus saada terrorismirikosten estämiseksi tai keskeyttämiseksi puolustusvoimilta myös sellaista virka-apua, joka sisältää virkamiehen henkilökohtaisen aseen käyttöä voimakkaampaa sotavarustein tapahtuvaa asevoiman käyttöä. Uhkatilanteen on tällöin oltava sellainen, että kyseisten voimakeinojen käyttö on välttämätöntä suuren ihmismäärän henkeä tai terveyttä välittömästi uhkaavan vakavan vaaran torjumiseksi eikä vaaraa ole mahdollista torjua lievemmillä keinoilla. Voimakeinojen on myös oltava soveltuvia poliisitehtävän suorittamiseen. Lain 4 a §:n mukaan sisäministeriö pyytää virka-apua puolustusministeriöltä ja avun antamisesta päättää valtioneuvoston yleisistunto. Kiireellisessä tapauksessa avunantopäätöksen tekee puolustusministeriö.

Puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 2 §:n 2 kohdan mukaan muiden viranomaisten tukeminen on puolustusvoimien tehtävä. Säännöksen a-kohdassa mainitaan nimenomaisesti virka-apu yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, terrorismirikosten estämiseksi ja keskeyttämiseksi sekä muuksi yhteiskunnan turvaamiseksi.

Turvallisuusympäristön muutoksen johdosta on ilmennyt tarve tarkastella uudelleen vuonna 2005 voimaan tulleita säännöksiä puolustusvoimien virka-avusta poliisille ja niiden soveltuvuutta mahdollisten uhkaavien tilanteiden torjumiseksi.