Henkilökorttilain muuttaminen

SM007:00/2020 Säädösvalmistelu

Säädösvalmisteluhankkeen tarkoituksena on valmistella hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilökorttilain, ulkomaalaislain ja mahdollisen muun lainsäädännön muuttamisesta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM007:00/2020

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 17.6.2020 – 30.5.2021

Asettamispäivä 17.6.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Lainvalmistelu

HE laeiksi henkilökorttilain, passilain, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 15 ja 38 §:n sekä ulkomaalaislain 33 a ja 159 §:n muuttamisesta

Eduskunnan vastaus EV 81/2021

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilökorttilakia, passilakia, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettua lakia ja ulkomaalaislakia. Ehdotetut henkilökorttilain ja ulkomaalaislain muutokset täydentäisivät unionin kansalaisten henkilökorttien sekä oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen käyttäville unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen myönnettävien oleskeluasiakirjojen turvallisuuden lisäämisestä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta. Henkilökorttilakiin ehdotetaan lisättäväksi sormenjälkien tallettaminen henkilökorttirekisteriin, mikä kuuluu kansalliseen harkintavaltaan.

VastuuministeriSisäministeri Ohisalo

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Marja-Leena Härkönen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 488 297
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Unionin kansalaisten henkilökorttien sekä oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen käyttäville unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen myönnettävien oleskeluasiakirjojen turvallisuuden lisäämisestä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1157, jäljempänä EU:n ID-asetus, on tullut voimaan elokuun alussa 2019.

Hankkeen tavoitteena on päivittää henkilökorttilaki vastaamaan EU:n ID-asetuksesta johtuvia muutostarpeita. Hankkeen tavoitteena on myös selvittää ja valmistella EU:n ID-asetuksen aiheuttamat mahdolliset muutostarpeet ulkomaalaislakiin ja muuhun lainsäädäntöön.

Tiivistelmä

Säädösvalmisteluhankkeen tarkoituksena on valmistella hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilökorttilain, ulkomaalaislain ja mahdollisen muun lainsäädännön muuttamisesta.