Ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen

SM008:00/2012 Säädösvalmistelu

Sisäasiainministeriö muuttaa tällä päätöksellä 27.1.2012 tekemäänsä erityisen ihmiskauppalain koordinoimiseksi asetetun hankkeen asettamispäätöstä. Samalla hankkeen nimi muutetaan vastaamaan paremmin hankkeen tavoitteita ja tehtäviä. ks muutettu asettamispäätös 7.3.2013 asiakirjat välilehdeltä.

Lainsäädäntöhankkeen keskeisimpänä osana tulee laatia ehdotukset ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän tarkemmaksi säätelyksi. Hankkeessa tulee laatia tarvittavilta osin ehdotukset myös ihmiskaupan uhrien tunnistamista koskevasta säätelystä ja ihmiskauppatapauksiin liittyvien tietojen välittämisestä viranomaisten kesken sekä viranomaisten ja muiden auttamistyöhön osallistuvien toimijoiden välillä. Hankkeessa tulee selvittää erityisen ihmiskauppalain laatimisen taloudelliset vaikutukset sekä tarve nimetä ihmiskaupan vastaisen työn kansallinen koordinaattori ja tämän tarvitsemat resurssit.

Hankkeessa tulee tarkastella soveltuvin osin muitakin ihmiskaupan vastaisen tarkennetun ...

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM008:00/2012

Asettaja sisäasiainministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.2.2012 – 31.12.2014

Asettamispäivä 27.1.2012

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys 266/2014 vp

Eduskunnan vastaus 352/2014 vp

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on laatia sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmän 11.11.2011 tekemän päätöksen mukaisesti ehdotus ihmiskauppaa koskevan erityislain säätämiseksi.

Tiivistelmä

Sisäasiainministeriö muuttaa tällä päätöksellä 27.1.2012 tekemäänsä erityisen ihmiskauppalain koordinoimiseksi asetetun hankkeen asettamispäätöstä. Samalla hankkeen nimi muutetaan vastaamaan paremmin hankkeen tavoitteita ja tehtäviä. ks muutettu asettamispäätös 7.3.2013 asiakirjat välilehdeltä.

Lainsäädäntöhankkeen keskeisimpänä osana tulee laatia ehdotukset ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän tarkemmaksi säätelyksi. Hankkeessa tulee laatia tarvittavilta osin ehdotukset myös ihmiskaupan uhrien tunnistamista koskevasta säätelystä ja ihmiskauppatapauksiin liittyvien tietojen välittämisestä viranomaisten kesken sekä viranomaisten ja muiden auttamistyöhön osallistuvien toimijoiden välillä. Hankkeessa tulee selvittää erityisen ihmiskauppalain laatimisen taloudelliset vaikutukset sekä tarve nimetä ihmiskaupan vastaisen työn kansallinen koordinaattori ja tämän tarvitsemat resurssit.

Hankkeessa tulee tarkastella soveltuvin osin muitakin ihmiskaupan vastaisen tarkennetun toimintasuunnitelman toimeenpanoa seuranneen ohjausryhmän 6.4.2011 jättämässä loppuraportissa esitettyjä suosituksia sekä vähemmistövaltuutetun ihmiskauppaa koskevissa kertomuksissa 2010 ja 2011 esitettyjä suosituksia. Hankkeessa tulee ottaa huomioon eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunnan asiaa koskeva mietintö 134/2010 vp. Hankkeessa tulee selvittää ihmiskaupan uhrien oleskelulupakäytäntöjä koskevat asiat ja mahdolliset muutostarpeet sekä laatia ehdotus ulkomaalaislain 77 §:n muuttamiseksi siten, että oleskelulupia ei enää myönnetä työnantajakohtaisesti.

Hankkeessa tulee tarkastella soveltuvin osin Euroopan parlamentin ja neuvoston 15.4.2011 voimaan tulleen direktiivin 2011/36/EU ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2002/629/YOS korvaamisesta aiheutuvia mahdollisia lainsäädännön muutostarpeita uhrien auttamisen osalta. Erityisesti tältä osin valmistelua on koordinoitava oikeusministeriön suuntaan ja katsottava, minkä hankkeen yhteydessä direktiivin mahdollisesti edellyttämät muutokset on aikataulullisesti ja muista syistä tarkoituksenmukaista implementoida.