AFRO - Asenneilmapiiriin ja kolmansien maiden kansalaisten aliedustukseen vaikuttaminen positiivisen erityiskohtelun avulla

SM012:00/2010 Kehittäminen

Ohjausryhmä tukee ja ohjaa hankkeen toteuttamista, arvioi sen tuloksia sekä toimii
kontakti- ja levittämisverkostona suhteessa valtakunnalliseen ja paikalliseen
hanketoimintaan. Ohjausryhmä käsittelee ja hyväksyy hankkeen toteutusta kuvaavan
loppuraportin ja antaa suositukset hankkeen jatkokehittämiseksi.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM012:00/2010

Asettaja sisäasiainministeriö

Toimikausi/aikataulu 2.3.2010 – 30.6.2010

Asettamispäivä 2.3.2010

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen yleisenä tavoitteena on lieventää syrjinnästä aiheutuvia haittoja näkyviin vähemmistöihin kuuluvien kolmansien maiden kansalaisten kotoutumisessa testaamalla ja mallintamalla heihin kohdistuvaa positiivista erityiskohtelua. Tämä tapahtuu valmentamalla sopivan koulutuksen omaavia henkilöitä hallinnon palvelukseen ja julkishallinnon palveluihin tähtäävään koulutukseen. Samalla asenneilmapiiriin pyritään vaikuttamaan myönteisten esimerkkien, stereotypioiden purkamisen ja mielipidevaikuttajien kautta.

Tarkoituksena on herättää tietoisuutta näkyviin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden kokemasta syrjinnästä keskeisten toimijoiden kuten yritysten, työelämän osapuolten ja ministeriöiden keskuudessa. Keskustelujen pohjalta suunnitellaan jatkotoimenpiteitä kansallisen ja EU-rahoitteisen toiminnan piiriin toteutettaviksi. Hankkeen tavoitteena on myös koota lisätietoa syrjinnän kohdentumisesta jatkotoimenpiteiden suunnittelua varten. Syrjinnän näkyväksi tekeminen mahdollistaa määräaikaisen positiivisen erityiskohtelun toteuttamisen myös tulevaisuudessa.

Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kolmansien maiden kansalaisia edustavien järjestöjen kanssa. Järjestöjen voimavaraistamisen kautta lisätään em. ryhmien omaa panosta sekä myönteisen julkisuuskuvan luomisessa että kotoutumista tukevien palveluiden ja muiden tukimuotojen tuottamisessa. Kotoutumista edistävää sekä syrjäytymistä ehkäisevää toimintaa kohdennetaan erityisesti haavoittuviin ryhmiin, lapsiin, nuoriin ja perheisiin. Toiminnan lähtökohtia ovat kulttuurien välisen vuorovaikutuksen kasvattaminen ja monimuotoisuuden hyväksyminen sekä kantaväestön että kolmasien maiden kansalaisten keskuudessa.

Ensimmäisen hankekauden aikana toimintamuotoja ovat:
- Hallinnon koulutusta maahanmuuttajille - koulutus
- Keskustelutilaisuudet ministeriöiden, yritysten, työmarkkinajärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa
- Järjestöjen voimavaraistamisohjelma, joka antaa valmiuksia toimia lasten, nuorten ja perheiden kotoutumisen tukena sekä tiedottaa syrjityistä (näkyvistä) vähemmistöistä myönteisellä tavalla.

Tiivistelmä

Ohjausryhmä tukee ja ohjaa hankkeen toteuttamista, arvioi sen tuloksia sekä toimii
kontakti- ja levittämisverkostona suhteessa valtakunnalliseen ja paikalliseen
hanketoimintaan. Ohjausryhmä käsittelee ja hyväksyy hankkeen toteutusta kuvaavan
loppuraportin ja antaa suositukset hankkeen jatkokehittämiseksi.

Lähtökohdat

Sisäasiainministeriön maahanmuutto-osastolle on myönnetty Euroopan kotouttamisrahaston määrärahoja ajanjaksolle 1.1.2010-31.6.2010 yhteensä 44 000 €. Määrärahat on myönnetty hankkeelle AFRO - Asenneilmapiiriin ja kolmansien maiden aliedustukseen vaikuttaminen positiivisen erityiskohtelun avulla. Hankkeen toteuttamiseksi Uudenmaan ELY-keskus on varannut kansallista määrärahaa 40 000 € ja sisäasiainministeriön maahanmuutto-osasto 8611,3 €. Hanke on suunniteltu kolmevuotiseksi. Kansallisesta rahoituksesta ja hankkeiden tuloksista riippuu, että hakeeko maahanmuutto-osasto hankkeille lisärahoitusta kotouttamisrahaston vuotta 2010 koskevan rahoitushaun kautta.