Pelastustoimen ja hätäkeskustoimen lainsäädännön tekniset säädösmuutokset

Pelastustoimen ja hätäkeskustoimen lainsäädännön säädösmuutostarpeet yleislainsäädännön muutoksista johtuen

SM012:00/2019 Säädösvalmistelu

Hankkeen tavoitteena on saada pelastustoimen ja hätäkeskustoimen lainsäädännön viittaussäännökset ajantasaiseksi. Hankkeessa tarkistetaan pelastuslain, hätäkeskustoiminnasta annetun lain, Pelastusopistosta annetun lain sekä Palosuojelurahastolain säännökset, joissa viitataan hallintolainkäyttölakiin tai henkilötietolakiin.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM012:00/2019

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 12.6.2019 – 31.12.2019

Asettamispäivä 10.6.2019

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Esityksen tavoitteena on saattaa pelastustoimen ja hätäkeskustoimen lainsäädännössä olevat viittaukset hallintolainkäyttölakiin ja henkilötietolakiin vastaamaan yleislainsäädännössä tapahtuneita muutoksia. Esityksen tavoitteena on lisäksi muuttaa Pelastusopistosta annettua lakia siten, että Pelastusopiston ammatillisessa peruskoulutuksessa olevilla olisi oikeus hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta asiassa, joka koskee opiskelijaksi ottamista, opiskeluoikeuden menettämistä tai keskeyttämistä, opiskelijan erottamista, opiskelijan asumisoikeuden menettämistä asuntolassa tai kirjallista varoitusta.

VastuuministeriSisäministeri Maria Ohisalo

Yhteyshenkilö
Linda-Maria Viitala, Erityisasiantuntija
puh. +358 50 456 4702

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on saada pelastustoimen ja hätäkeskustoimen lainsäädännön viittaussäännökset ajantasaiseksi. Hankkeessa tarkistetaan pelastuslain, hätäkeskustoiminnasta annetun lain, Pelastusopistosta annetun lain sekä Palosuojelurahastolain säännökset, joissa viitataan hallintolainkäyttölakiin tai henkilötietolakiin.

Lähtökohdat

Oikeusministeriö on antanut lainsäädäntöesityksen, jossa ehdotetaan säädettäväksi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (HE 29/2018 vp). Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020 ja se korvaisi hallintolainkäyttölain (586/1996). Lisäksi tietosuojaa koskeva sääntely on uudistunut. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen ja asetusta täydentävä tietosuojalaki tuli voimaan 1.1.2019. Uuden tietosuojalainsäädännön myötä henkilötietolaki (523/1999) on kumottu.

Pelastustoimen ja hätäkeskustoimen lainsäädännössä on viittaussäännöksiä kumoutuvaan hallintolainkäyttölakiin sekä jo kumottuun henkilötietolakiin. Viittaussäännöksiä on pelastuslaissa (379/2011), hätäkeskustoiminnasta annetussa laissa (692/2010), Pelastusopistosta annetussa laissa (607/2006), Palosuojelurahastolaissa (306/2003) sekä laissa pelastustoimen laitteista (10/2007).