Poliisin reservin toteutettavuutta koskeva esiselvitys

SM016:00/2022 Kehittäminen

Esiselvityshankkeen tarkoituksena on arvioida poliisin reserviä koskevaa lainsäädännöllistä ja toiminnallista toteutettavuutta.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM016:00/2022

Asianumerot VN/8093/2022

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 14.4.2022 – 30.11.2022

Asettamispäivä 14.4.2022

Yhteyshenkilö
Heidi Aliranta, Erityisasiantuntija
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tehtävänä on arvioida poliisin reservin käyttöön ja perustamiseen liittyviä toiminnallisia seikkoja sekä mahdollisen uudistuksen lainsäädännöllisiä reunaehtoja ja toteuttamiskelpoisuutta. Arvioinnissa tulee hyödyntää aiemmin tehtyä selvitystyötä. Lainsäädännöllisessä tarkastelussa on otettava huomioon rauenneen hallituksen esityksen eduskuntakäsittelyn vaiheet, erityisesti perustuslakivaliokunnan lausunnossaan antamat valtiosääntöoikeudellisen huomautukset.
Esiselvityksen perusteella arvioidaan tarve jatkovalmistelun käynnistämiselle.

Tiivistelmä

Esiselvityshankkeen tarkoituksena on arvioida poliisin reserviä koskevaa lainsäädännöllistä ja toiminnallista toteutettavuutta.

Lähtökohdat

Poliisilla oli monia vuosia muodollisesti käytössään täydennyspoliisijärjestelmä. Sen osoittauduttua käyttötarkoitukseensa sopimattomaksi käynnistettiin sisäministeriössä vuonna 2016 hanke reservipoliisista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien säätämisestä. Hankkeen taustalla olivat jo tuolloin käsillä olleet Euroopan turvallisuutta uhanneet tekijät, kuten uudenmuotoinen terrorismi ja valtiolliset hybridioperaatiot. Sisäministeriön asettamaa säädösvalmistelua edelsi reservipoliisia koskeva toteutettavuuskartoitus yhteistyössä Poliisihallituksen ja Pääesikunnan kanssa.

Hallituksen esitys (HE 137/2018 vp) valmistui syyskuussa 2018. Lakien oli tarkoitus tulla voimaan 1.6.2019. Eduskunnan perustuslakivaliokunta esitti kuitenkin lausunnossaan (PeVL 72/2018 vp) esityksestä useita huomautuksia, joiden huomioiminen asetettiin edellytykseksi lakiehdotusten säätämiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Sisäministeriössä todettiin perustuslakivaliokunnan huomautusten asianmukaisen huomioinnin edellyttävän niin perusteellista uudelleen arviointia, ettei siihen aikataulullisista syistä ollut tuolloin mahdollisuutta. Hallituksen esitys raukesi, ja se jäi näin ollen käsittelemättä eduskunnassa.

Poliisin reservin tarve on kuitenkin ollut myös viime vuosina ajoittain esillä. Poliisihallitus on korostanut reservin olevan tarpeellinen yllättävissä turvallisuustilanteissa. Reserviä olisi muun muassa tarvittu Covid19 -pandemiaan liittyneessä Uudenmaan sulkuoperaatiossa. Maamme turvallisuusympäristö on edelleen epävakaa ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut turvallisuusympäristöä perustavanlaatuisesti. Viimeksi poliisin reservin puute on havaittu selvityksessä (Sisäministeriön julkaisuja 2022:20), jossa arvioitiin muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen varautumista.

Ulkoisen toimintaympäristön muutokset heijastuvat nykyisin helposti sisäisen turvallisuuden alueelle. Turvallisuusympäristön kehityksen ollessa epävakaa on tarpeen arvioida mahdollisuudet kehittää poliisin reserviä toiminnallisesta ja lainsäädännöllisestä näkökulmasta.

Lisää aiheesta