Poliisin henkilötietolain voimaantulosäännöksen muuttaminen

SM035:00/2017 Säädösvalmistelu

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM035:00/2017

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 22.11.2017 – 31.12.2017

Asettamispäivä 22.11.2017

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus 174/2017

Hyväksytty säädös 1052/2017

Tavoitteet ja tuotokset

Tehtävänä on valmistella hallituksen esitys henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (761/2003) muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamiseksi. Muutoksella jatkettaisiin voimaantulosäännöksen 3 momentin siirtymäsäännöstä siten, että tietojen poistaminen poliisiasiain tietojärjestelmästä olisi toteutettava lainmuutoksessa 1181/2013 edellytetyllä tavalla 1 päivään tammikuuta 2020 mennessä.

Lähtökohdat

Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettua lakia (761/2003) muutettiin
vuoden 2014 alusta voimaan tulleella lainmuutoksella 1181/2013. Osana muutosta myös tietojen poistamista koskevia säännöksiä selkeytettiin vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä. Poliisiasiain tietojärjestelmää oltiin jo lain säätämishetkellä uudistamassa (VITJA-hanke). Vuoden 2014 alussa voimaan tulleita tietojen poistamisaikojen muutoksia ei suurten kustannusten vuoksi katsottu enää tarkoituksenmukaiseksi toteuttaa vanhassa poliisiasiain tietojärjestelmässä. Tästä syystä lain voimaantulosäännöksen 3 momenttiin sisällytettiin siirtymäsäännös, jonka
mukaan laissa tarkoitettu tietojenkäsittely on toteutettava lainmuutoksen edellyttämällä tavalla neljän vuoden kuluessa lain voimaantulosta. VITJA-hankkeen muuttunut aikataulu ja käynnissä oleva poliisin henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus ovat aiheuttaneet tarpeen arvioida siirtymäsäännöksen pituutta uudelleen.