Laki poliisilain 2 luvun muuttamisesta, hallituksen esityksen valmistelu

SM055:00/2015 Säädösvalmistelu

Tehtävänä on laatia ehdotus hallituksen esitykseksi, joka sisältää tilaisuuksiin ja tiloihin liittyviä turvallisuustarkastuksia koskevien poliisilain säännösten muutokset, huomioiden tarpeellisessa laajuudessa myös muiden lakien ja alemmanasteisten säädösten mahdolliset muutostarpeet.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM055:00/2015

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 13.1.2016 – 31.12.2016

Asettamispäivä 13.1.2016

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys 37/2017 Käsittelytiedot eduskunnassa

Eduskunnan vastaus 109/2017

Hyväksytty säädös 753/2017

Yhteyshenkilö
Jarkko Nieminen, ylitarkastaja
puh. 0295 488 599

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa turvallisuustarkastusten kattavampi suorittaminen yleisötilaisuuksissa.
Tavoitteena on yleisötilaisuuksien yleisen järjestyksen ja turvallisuuden lisääminen muun muassa siten, että poliisi voi tarkastuksin tehokkaasti ennalta estää huumausaineiden kulkeutumista tilaisuuksien järjestämisalueille.
Tavoitteena on myös mahdollistaa tehokkaampi huumausainerikostorjunta yleisötilaisuuksissa menettelyllä, josta aiheutuu tilaisuuteen osallistuville vain vähäistä haittaa.

Tiivistelmä

Tehtävänä on laatia ehdotus hallituksen esitykseksi, joka sisältää tilaisuuksiin ja tiloihin liittyviä turvallisuustarkastuksia koskevien poliisilain säännösten muutokset, huomioiden tarpeellisessa laajuudessa myös muiden lakien ja alemmanasteisten säädösten mahdolliset muutostarpeet.

Lähtökohdat

Eri hallinnonaloille on säädetty lakeja, joiden perusteella viranomaiset voivat rajoitetusti käyttää esimerkiksi huumausaineiden etsimiseen koulutettua koiraa apuna ilman konkreettista rikosepäilyä tehtävissä tarkastuksissa. Poliisilain 2 luvun 12 §:ssä säädetään muun muassa yleisötilaisuuksiin liittyvistä poliisimiehen tarkastustoimivaltuuksista, joiden tarkoituksena on varmistaa, ettei esimerkiksi tilaisuuteen osallistuvalla henkilöllä ole hallussaan sellaisia esineitä tai aineita, joilla voidaan aiheuttaa vaaraa tilaisuuteen osallistuvien henkilöiden turvallisuudelle. Luvun 13 §:n mukaan tarkastuksen toimittamisessa voidaan käyttää koulutettua koiraa. Poliisilain säännöksissä on havaittu täsmennys- ja täydennystarpeita sekä lakiteknisesti että käytännön huumausainerikostorjunnan näkökulmasta.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on poliisin huumekoirien käyttöä koskevassa päätöksessään 29.11.2013 (Dnrot 1870/4/13, 2061/4/13, 2186/4/13, 2187/4/13 ja 2189/4/13) huomauttanut, että jos poliisi puuttuu henkilön oikeuspiiriin, tulee tätä koskevan toimivaltaperusteen löytyä laista. Perustuslain 7 §:n 3 momentin mukaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Omaisuudensuojasta säädetään lain 15 §:ssä. Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen.