Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ulkomaalaisrekisterilainsäädännön uudistaminen sekä saattaminen vastaamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, hallituksen esityksen valmistelu

SM055:00/2016 Säädösvalmistelu

Ehdotuksella toteutettaisiin henkilötietojen käsittelyä maahanmuuttohallinnossa koskevan sääntelyn keskittäminen nykyaikaisen henkilötietolain vaatimukset täyttävään lakiin, joka täydentää Euroopan unionin tietosuoja-asetusta, tietosuojalakia ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen
turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annettavaa lakia.

Ehdotuksella on vaikutuksia sekä sääntelytekniikkaan että henkilötietojen käsittelyä koskeviin käsittelysääntöihin. Ehdotuksella selkeytettäisiin henkilötietojen käsittelyä sekä lainsoveltajan että rekisteröidyn oikeuksien turvaamisen näkökulmasta. Muutoksilla mahdollistetaan uudet, nykyaikaiset toimintatavat.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM055:00/2016

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 24.10.2016 – 31.12.2018

Asettamispäivä 24.10.2016

Lainvalmistelu

HE laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 10.9.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  42/2018
  45/2018
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  8.11.2018
 • 4

  Säädös hyväksytty

Ehdotetaan säädettäväksi laki henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa, joka korvaisi lain ulkomaalaisrekisteristä, joka esitetään kumottavaksi. Lisäksi lakiin keskitettäisiin henkilötietojen käsittelyä koskeva sääntely maahanmuuton hallinnonalan muista laeista. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta siten, että yleislakiin keskitettäisiin maahanmuuttohallinnon asiakirjojen salassapitoa koskeva sääntely.

VastuuministeriSisäministeri Mykkänen

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Tuuli Tuunanen, Johtava asiantuntija
puh. 0295 488658
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on selvittää, arvioida ja toteuttaa ne lainsäädäntömuutokset, jotka ovat tarpeen maahanmuuton hallinnonalan rekisterilainsäädännön saattamiseksi vastaamaan paremmin toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia ja nykyaikaisen henkilötietolainsäädännön vaatimuksia. Lisäksi on tehtävä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantulon johdosta tarpeelliset lainsäädäntömuutokset.

Hankkeen tavoitteena on laatia hallituksen esitys laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa. Ehdotettavaan lakiin keskitettäisiin henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset myös maahanmuuton hallinnonalan muusta lainsäädännöstä eli laista kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta (746/2011) ja laista säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä (116/2002). Tämän lisäksi ehdotettavaan lakiin sisällytettäisiin työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle kuuluvassa laissa kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) olevat rekisterisäännökset.

Tavoitteena on, että henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa säädettäisiin yhdessä, nykyaikaisen henkilötietolain vaatimukset täyttävässä laissa,joka täydentää Euroopan unionin tietosuoja-asetusta, tietosuojalakia ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annettavaa lakia. Tavoitteena on varmistaa, että perustuslain 10 §:n mukainen vaatimus säätää henkilötietojen suojasta lailla täyttyy asianmukaisesti maahanmuuttohallinnossa sekä henkilötietojen käsittelyn yhdenmukaisuus kaikissa niissä tilanteissa, joissa henkilötietoja maahanmuuttohallinnossa käsitellään.

Hankkeen yhteydessä selvitetään myös ehdotettavien muutosten kustannukset ja niiden vaikutukset valtiontalousarvioon.

Lähtökohdat

Laki ulkomaalaisrekisteristä (1270/1997) tuli voimaan vuonna 1998. Laki on säädetty ennen henkilötietolakia (523/1999), julkisuuslakia (621/1999) sekä perustuslakia (731/1999). Maahanmuuttohallinnon toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia, joiden johdosta lainsäädäntö on tietyiltä osin vanhentunut eikä kaikilta osin vastaa enää tarkoitustaan. Ulkomaalaisrekisterilaki ja muut rekisterisääntelyä sisältävät maahanmuuton hallinnonalan lait tulee uudistaa vastaamaan paremmin nykyaikaisia rekisterilainsäädännön vaatimuksia.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelystä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta) tuli voimaan 24.5.2016. Asetusta on sovellettu 25.5.2018 lukien. Maahanmuuttohallinnon henkilötietolakia koskeva hallituksen esityksen antamisen edellytyksenä olevan kansallisen yleislainsäädännön eli tietosuojalain (HE 9/2018) ja rikosasioiden tietosuojalain (HE 31/2018) käsittely eduskunnassa on saatu päätökseen.

Lisää aiheesta