Pelastustoimen uudistuksen hankeorganisaatio

Pelastustoimen uudistusta valmistelee iso joukko asiantuntijoita. Valtakunnallinen uudistushanke on sisäministeriön ja pelastuslaitosten yhteinen.

Ohjausryhmä ohjaa ja valvoo hankkeen etenemistä

Hankkeen etenemistä ohjaa ja valvoo ohjausryhmä, jonka puheenjohtaja on pelastusylijohtaja Esko Koskinen.

Ohjausryhmä

 • seuraa, edistää ja varmistaa hankkeen etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista
 • käsittelee hankkeen työsuunnitelman ja strategisen tason ratkaisut
 • huolehtii hankkeen asianmukaisesta resursoinnista ja priorisoinnista
 • huolehtii hankkeen edellyttämän ja muun valmistelutyön yhteensovittamisesta
 • sovittaa yhteen lainvalmistelun laadun varmistamiseen liittyvät toimenpiteet hankkeen tehtäväalaan liittyvässä valmistelussa

Valmistelu tapahtuu 15 työryhmässä

Uudistuksen eri kokonaisuuksia valmistellaan 15 työryhmässä, joissa esimerkiksi sopimuspalokunnat ja henkilöstöjärjestöt ovat mukana. Työryhmät ovat:

 1. Pelastuslain uudistaminen
 2. Talousryhmä
 3. Tietohallintoryhmä
 4. Alueellinen yhteistoiminta pelastustoiminnassa ja poikkeusoloissa
 5. Riskianalyysi ja sen alatyöryhmänä poikkeusolojen riskianalyysi
 6. Kansainvälinen pelastustoiminta
 7. Pelastustoiminnan johtamisen kehittäminen
 8. Viestintä
   
 9. Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen
 10. Sopimuspalokuntatoiminnan edistäminen
 11. Pelastuslaitoksen prosessit
 12. Palveluiden tuottavuuden kehittäminen
 13. Pelastuslaitokset ensihoidon palveluntuottajana
 14. Henkilöstöryhmä
 15. Työhyvinvointiryhmä

Työryhmien ohjaus ja seuranta jakautuu sisäministeriön ja pelastuslaitosten kesken. Sisäministeriö ohjaa työryhmiä 1-8 ja pelastuslaitokset työryhmiä 9-15.

Kaikki työryhmät raportoivat pelastustoimen uudistushankkeelle. Ohjausryhmä päättää kaikkien työryhmien työtä koskevista linjauksista ja esityksistä.

Hankeryhmä koordinoi kokonaisuutta

Osahankkeiden koordinointi ja yhteensovitus tehdään hankeryhmässä, jonka puheenjohtaja on hankejohtaja Taito Vainio.

Hankeryhmä

 • vastaa pelastustoimen uudistuksen valmistelun ja toimeenpanoprosessien toteuttamisesta, kunnes uudistetut toiminnot ja ohjausmallit on saatu siirretyiksi osaksi sisäministeriön ja paikallishallinnon linjaorganisaatioiden toimintaa
 • kokoaa ja sovittaa yhteen valmistelijoiden työn sekä laatii ehdotukset hallituksen esityksiksi ja muiksi toimenpiteiksi sekä määrittelee uudistukseen kuuluvien lakiehdotusten sisällön keskinäiset suhteet
 • kokoaa ja laatii ehdotukset uudistuksen valmistelun ja tuloksellisen toimeenpanon edellyttämiksi toimenpiteiksi sisäministeriön päätettäviksi
 • valmistelee pelastustoimen järjestämiseen, aluejakoon, pelastustoimen palveluiden tuottajien tehtäviin, järjestämistä koskevaan päätöksentekoon sekä tuottamisen oikeudellisiin periaatteisiin liittyviä asioita
 • valmistelee siirtymisen uuteen rakenteeseen, mukaan lukien vaiheistus, siirtymäkauden järjestelyt sekä tarpeellisilta osin nykyisen toiminnan lakkauttaminen
 • huolehtii hankkeen viestinnästä ja yhteydenpidosta keskeisiin sidosryhmiin ja muihin tahoihin