Ihmiskaupan vastaisella toimintaohjelmalla tehostetaan uhrien tunnistamista ja auttamista

Valtioneuvoston ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma 2016 - 2017 julkistettiin syksyllä 2016. Sisäministeriö on koordinoinut ohjelman valmistelua ja se on tehty laajassa yhteistyössä eri ministeriöiden kesken. Se tähtää muun muassa ihmiskaupan uhrien parempaan tunnistamiseen ja auttamiseen.

Toimintaohjelmaan sisältyy yhdeksän eri toimenpidettä, joihin liittyy 24 konkreettista toimea. Toimenpiteet liittyvät esimerkiksi uhreja etsivän työn, tunnistamisen ja auttamisen tehostamiseen. Toiminnan kehittämiseen on varattu sisäisen turvallisuuden rahastosta noin 280 000 euron rahoitus.

Monen eri viranomaisen yhteistyötä

Sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministerityöryhmä sekä kansliapäällikkökokous ohjaavat valtioneuvoston ihmiskaupan vastaista toimintaa. Kukin ministeriö vastaa omaan hallinnonalaansa kuuluvien toimenpiteiden toteutuksesta ja seurannasta.

Valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaattori työskentelee sisäministeriössä. Hän sovittaa yhteen poikkihallinnollisia ihmiskaupan torjuntaan liittyviä asioita sekä osallistuu ihmiskauppaan liittyvään kansainväliseen yhteistyöhön. Koordinaattorin tukena toimii valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen toiminnan yhteensovittamissihteeristö.

Koordinaattori vastaa myös valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen verkoston toiminnan organisoinnista. Verkoston puitteissa tehdään tiivistä yhteistyötä eri viranomaisten ja järjestöjen (esimerkiksi Poliisihallitus, ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä ja kansalaisjärjestöt) sekä kansainvälisten toimijoiden kanssa. Koordinaattori osallistuu myös kansalaisjärjestöjen ihmiskaupan vastaisen verkoston kokouksiin.

Suomen kansallisena ihmiskaupparaportoijana toimii yhdenvertaisuusvaltuutettu.

Uhreille apua auttamisjärjestelmän kautta

Ihmiskaupan uhreille tarkoitetun auttamisjärjestelmän toimintaa koordinoi Joutsenon vastaanottokeskus. Auttamisjärjestelmä voi tarjota uhreille erilaisia palveluja ja tukitoimia.

Ulkomaalaiselle, jonka voidaan perustellusti epäillä joutuneen ihmiskaupan uhriksi, voidaan tietyin edellytyksin myöntää myös oleskelulupa.

Lisätietoja