Deradikalisoitumiseen tähtäävä Exit-toiminta ja valtionavustukset

Sisäministeriö avaa täydennyshaun deradikalisoitumiseen tähtäävälle Exit-toiminnalle.

Deradikalisoitumiseen tähtäävällä Exit-toiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jonka tavoitteena on tukea irtautumista aatteilla perustellusta väkivaltaisesta toiminnasta tai väkivaltaisen toiminnan hyväksymisestä. Exit-toiminnassa kohdennetaan räätälöityä tukipalvelua henkilöille, jotka ovat jo radikalisoituneet tai vaarassa radikalisoitua. 

Exit-toiminnan ja sen kehittämisen tavoitteena on pysyvä palvelu, jota järjestävät sekä viranomaiset että järjestöt. Tälläkin hetkellä Suomessa Exit-toimintaa toteuttavat viranomaiset ja erilaiset järjestöt. 

Sisäministeriö sai vuoden 2022 täydentävässä talousarviossa 0,3 miljoonaa euroa Exit-toimintaan ja sen kehittämiseen yhteistyössä julkisen sektorin ja järjestöjen kanssa. Sisäministeriö jakoi osan varoista valtionavustuksena kesällä 2022 ja nyt avattavassa täydennyshaussa summa on yhteensä 120 000 euroa.

Valtionavustusten hakeminen, käyttö ja valvonta

Valtionavustukset ovat valtion varoista myönnettävää harkinnanvaraista rahoitusta, jolla tuetaan jotakin yhteiskunnallisesti tarpeellista toimintaa tai hanketta. Valtionavustusta haetaan kirjallisella hakemuksella. Exit-toiminnan hakemukset käsitellään sisäministeriön asettamassa ohjausryhmässä. 

Valtion talousarviossa on esitetty, mihin käyttötarkoituksiin valtionavustuksia voidaan myöntää. Sisäministeriön myöntämiin avustuksiin voidaan käyttää yhteensä 300 000 euroa vuonna 2022. Vuoden 2022 määrärahalla rahoitettu hanke voi jatkua vuoden 2023 loppuun, kuitenkin siten, että avustus tulee voida maksaa hyväksytyn loppuraportin ja kustannusten perusteella vuoden 2023 puolella. 

Avustusta voi käyttää vain avustuspäätöksessä määriteltyihin käyttötarkoituksen mukaisiin hyväksyttyihin kustannuksiin. Sisäministeriö valvoo avustuksen käyttöä.

Sisäministeriössä päätetään harkinnanvaraisesti, mille toimijalle ja kuinka paljon avustuksia myönnetään.

Valtionavustuksen myöntämiseen, maksamiseen, käyttämiseen, käytön valvontaan ja takaisinperintään sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001), joihinkin avustuksiin myös tarkentavia lakeja ja asetuksia. 

Valtionavustuslaki

Lähtökohtana on, että valtionavustuksen määrä ei kata kaikkia toiminnasta tai investoinnista aiheutuvia kustannuksia vaan vain osan niistä. Hakijalla tulee siis pääsääntöisesti olla muutakin rahoitusta (omavastuu 10%), ja toisinaan arvioitavaksi tulee myös se, millaiset toimintaedellytykset hakijalla on ylläpitää avustettua toimintaa avustuksen päättymisen jälkeen.

Aikataulu ja hakulomake

Valtionavustusten hakuaika: 28.10.-12.12.202, haku on päättynyt.

Avustushakemus-, päätös- ja selvitysasiakirjoja koskevat tietopyynnöt: [email protected]