Syyriasta palaavat lapset ja aikuiset

Euroopasta on lähtenyt noin 4000 ihmistä Syyrian ja Irakin konfliktialueelle. Eri maat pohtivat, miten tulisi toimia niiden lasten ja naisten kanssa, jotka ovat Syyrian leirillä. Suomi pitää erittäin tärkeänä, että lapsen oikeuksia kunnioitetaan ja lapsia autetaan kaikin käytettävissä olevin keinoin.

Suomesta on matkustettu Syyrian ja Irakin konfliktialueelle jo vuodesta 2012 lähtien ja sieltä on palannut tähän mennessä yli 30 henkilöä. Suomen viranomaiset ovat hakeneet al-Holin leiriltä kotiin kaksi orpolasta. Lisäksi leiriltä on lähtenyt omatoimisesti kolme perhettä, jotka on sen jälkeen konsulilain nojalla autettu takaisin Suomeen. Al-Holin leirillä on edelleen alle kymmenkunta suomalaista aikuista ja arviolta parikymmentä lasta.

Leirillä olevien tilannetta on selvitetty ulkoministeriön johdolla. Sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, poliisi ja useat muut viranomaiset ovat osallistuneet valmisteluun. Tilanteen ratkaisemisessa hallituksen ja viranomaisten toiminnan lähtökohtana on:

 • Oikeuskanslerin 10.10.2019 ratkaisun mukaan lapsia tulisi auttaa mahdollisuuksien mukaan. Myös Suomen ratifioimat kansainväliset sopimukset velvoittavat viranomaiset avustamaan lapsia.
 • Hallitus antoi 16.12.2019 linjauksen suomalaisten kotiuttamisesta al-Holin leiriltä. Linjauksen pohjalta annettiin valtioneuvoston periaatepäätös 19.12.2019.
 • Suomalaisten avustamiseen ulkomailla ja mahdolliseen kotiuttamiseen liittyvissä asioissa toimivaltainen viranomainen on ulkoministeriö. Al-Holin leirillä olevien suomalaisten tilannetta hoitaa ulkoministerin asettama erityisedustaja.
 • Suomi ei voi saada lapsia leiriltä toisen valtion alueelta ilman kyseisen maan viranomaisten myötävaikutusta. Ulkoministeriö neuvottelee leiriä ylläpitävän kurdihallinnon kanssa.
 • EU-jäsenvaltiot toimivat itsenäisesti, sillä näköpiirissä ei ole yhteisiä EU-tason linjauksia.
 • Mahdolliset yksittäisiä lapsia koskevat ratkaisut tehdään virkatyönä. Ulkoministeriö pyrkii konsulipalvelulain mukaisten toimivaltuuksiensa puitteissa mahdollisuuksien mukaan kotiuttamaan lapset tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Jos lapsen erottaminen vanhemmastaan tai huoltajastaan ei ole oikeudellisesti tai tosiasiallisesti mahdollista, lapsen etu on ratkaiseva.
 • Lastensuojelun lainsäädännöstä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.
 • Al-Holin leirin tilanne on epävakaa. Suomeen on palannut ja voi palata henkilöitä myös omatoimisesti sillä Suomen lain mukaan Suomen kansalaista tai oleskeluluvan haltijaa ei voida estää palaamasta Suomeen. Suomen kansalaisilla on aina oikeus palata kotimaahansa.

Sisäministeriö ohjaa palaajien tukitoimia kotimaassa

 • Sisäministeriö koordinoi mahdollisiin palaajiin liittyvää viranomaisten varautumista ja turvallisuustoimia Suomessa. Asiassa tehdään tiivistä moniammatillista viranomaisyhteistyötä, mutta suunnitelmia ei voi avata tarkemmin turvallisuussyistä.
 • Etusijalla on se, että vaikeissa oloissa olleita lapsia suojataan kaikin keinoin ja lapset saavat tarvitsemansa välittömän avun ja pitempiaikaisen tuen. Sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa tehtävää yhteistyötä.
 • Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että viranomaisten suunnitelmat pohjautuvat  palaajatoimintamalliin, joka hyväksyttiin sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministeriryhmässä vuonna 2017.  Sen mukaan viranomaiset, kunnat ja järjestöt toimivat yhteistyössä varmistaen palaajille riittävän tuen suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumiseksi.

Ehdotus viranomaisten yhteistyön järjestämiseksi toiminnassa taistelualueilta palaajien kanssa (SM 11/2017)

Miten palaajia voidaan tukea irtautumaan väkivaltaisesta ideologiasta?

 • Alueelta palaajat ovat nähneet, kokeneet ja jossain tapauksissa myös itse tehneet väkivaltaa. He tarvitsevat väkivallasta irti auttavia palveluja samalla tavalla kuin muutkin väkivaltaisessa ympäristössä kasvaneet tai siellä oleskelleet.
 • Myös islamilaisilla yhteisöillä on tärkeä rooli. Ne voivat tukea palaajia irrottautumisessa väkivaltaisesta uskonnontulkinnasta ja tuoda tilalle valtavirran islamintulkinnan, johon ei kuulu väkivalta.
 • Suomeen saapuvien lasten tilanne harkitaan tapauskohtaisesti ja yksilöllisesti. Tavoitteena on tukea jokaista lasta suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti viranomaisten yhteistyönä ja edistää hänen mahdollisuuksiaan palata takaisin normaaliin arkeen.

  Väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisy ja torjunta

Millainen on palaajien rikosoikeudellinen vastuu?

 • Syyriasta Isilin alueelta palaavat aikuiset ovat rikosoikeudellisesti vastuussa toiminnastaan sukupuolesta riippumatta. He ovat matkustaneet alueelle vapaaehtoisesti ja on mahdollista, että he ovat olleet mukana terroristisessa toiminnassa tai tukeneet sitä muuten. Suomen lainsäädäntöä liittyen terroristisiin rikoksiin on viime vuosien aikana tarkistettu, ja se kattaa laajasti erilaiset terroristiset teot sekä terrorismia tukevat toimet.
 • Suomi tekee kaiken mahdollisen sen hyväksi, että rikoksiin syyllistyneet saadaan vastuuseen teoistaan.
 • Lapset voivat olla rikosten todistajia tai uhreja. Alle 15-vuotiaiden henkilöiden mahdollisten tekojen käsittelystä vastaa sosiaalitoimi.

Terrorismia torjutaan viranomaisten yhteistyöllä