Kansallinen toimenpideohjelma ohjaa viranomaisten ja järjestöjen työtä

Kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma  2019 ohjaa ennaltaehkäisevää työtä kansallisesti ja paikallisesti. Se on valmisteltu laajassa yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen ja yhteisöjen edustajien kesken. Sitä myös toimeenpannaan yhdessä eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa. 

Toimeenpanoa ohjaa ja koordinoi sisäministeriön asettama kansallinen yhteistyöryhmä. Vuosittain laaditaan ohjelman täytäntöönpanosuunnitelma, ja jokainen hallinnonala vastaa omalta osaltaan sen toteuttamisesta yhteistyössä ja erikseen.

Toimenpideohjelman yleiset tavoitteet 

 • vähennetään ekstremististä, aatemaailmalla perusteltua väkivaltaa ja sen uhkaa
 • edistetään yhdenvertaisuuden, sananvapauden ja muiden perustuslaillisten oikeuksien toteutumista
 • varmistetaan, että valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset rakenteet ja menettelyt toimintamallit ennalta ehkäisevälle työlle ovat olemassa ja että viranomaiset, järjestöt ja yhteisöt osallistuvat yhteistyöhön
 • tutkitaan ja paljastetaan tehokkaasti viharikoksia ml. rangaistava vihapuhe ja torjutaan yhdenvertaisuuslaissa kiellettyä ihmisarvoa loukkaavaa puhetta ja tasa-arvolain perusteella kiellettyä häirintää. Tuetaan viharikosten uhreja ja tunnistetaan viharikoksen sekä lainvastaisen puheen ja häirinnän vaikutukset uhrin viiteryhmään.
 • vähennetään väkivaltaisten ekstremististen ryhmien ja näiden kannattajien vaikutuksia paikallisiin yhteisöihin ja elinympäristöihin 
 • edistetään sitä, että Suomessa elävät ihmiset, erityisesti nuoret, kokevat yhteiskuntaan ja päätöksentekoon laillisin keinoin vaikuttamisen tehokkaaksi ja mielekkääksi eikä väkivaltaisten ääriliikkeiden maailmankuva ja toiminta ole houkutteleva vaihtoehto. 
 • toteutetaan toimia, joilla viranomaisten ja järjestöjen tieto ja osaaminen väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisystä lisääntyy.

Paikallista työtä tehdään yhteistyöverkostoissa

Toimenpideohjelma sisältää tavoitteet ja toimenpiteet paikallisen ennaltaehkäisyn kehittämiseksi. Paikallista työtä tehdään yhteistyöverkostoissa, jotka toimivat Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Oulussa ja Helsingissä yhteistyötä koordinoi poliisi, Turussa ja Tampereella kaupungin edustaja.

Tavoitteena on, että yhteistyöverkostojen määrä lisääntyy. Paikallista yhteistyötä järjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen kanssa kehitetään siten, kuin raportissa Havaintoja palveluun ohjauksen rajapinnasta ja suosituksia toiminnan kehittämiseksi (SM julkaisu 2019:17).

Ankkuriryhmät tekevät työtä radikalisoituneiden henkilöiden kanssa ja tätä työtä ohjaa Ankkuritoiminnan käsikirja. Ankkuritoimintaa on kaikkien poliisilaitosten alueella. 

Paikallisen toiminnan kehittämisen lisäksi ohjelmassa on päätetty toimenpiteistä seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi: 

 • Vahvistetaan nuorten osallistumista väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyyn
 • Tunnistetaan ja torjutaan väkivaltaisten ekstremististen ryhmien toimintaan rekrytointia
 • Torjutaan terroristista propagandaa ja rangaistavaa vihapuhetta
 • Edistetään uskonnollisten yhteisöjen turvallisuutta ja osallistumista väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyyn
 • Huomioidaan sukupuolinäkökulma väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyssä
 • Ehkäistään vankiloissa tapahtuvaa radikalisoitumista ja vähennetään vapautuviin vankeihin liittyviä uhkia sekä
 • Kehitetään koulutusta ja osaamista. 

Lisäksi ohjelmassa on asetettu tavoitteet ennalta ehkäisevän toiminnan kehittämiseksi poliisissa, vastaanottokeskuksissa, opetustoimessa ja sosiaali- ja terveystoimessa. 

Ohjelman toimeenpanon toteutumista seurataan vuosittain ja tuloksista raportoidaan oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmälle.