Suorituskykyhankkeen työpaketit

Kansallisen toimintaympäristöanalyysiprosessin kehittäminen ja toimintaympäristöanalyysin tuottaminen

Työpaketissa 1 tuotettiin analyysi pelastustoimen kansallisesta toimintaympäristöstä. Analyysi kattaa sekä nykytilan että ennakoivan tiedon siitä, miten kansallisen ja alueellisen tason toimintaympäristössä havaitut ilmiöt, trendit, riskit, uhat ja muut muutokset vaikuttavat pelastustoimen toimintaan lähitulevaisuudessa. Raportissa esitetään PESTEL-kehykseen perustuvan analyysin kautta pelastustoimen ja siviilivalmiuden kannalta keskeisimmäksi todetut muutosilmiöt.

Lisäksi työpaketissa selvitettiin toimintaympäristöanalyysiprosessin kehittämistä. Tuloksena on, että toimintaympäristöanalyysit tarvitsevat enemmän alueellista näkökulmaa. Aiemmin tehdyt pelastusalan toimintaympäristöanalyysit keskittyvät vahvasti kansalliselle tasolle. Niistä puuttuu usein yhteys esimerkiksi pelastuslaitosten palvelutasopäätösten toimintaympäristö- ja riskiarvioihin. Tuloksena on myös, että toimintaympäristöanalyyseissa tulisi jatkossa hyödyntää pelastustoimen oman tilastoinnin lisäksi ulkopuolisia tilastoja. 

Työpaketissa syntyi myös havainto siitä, että toimintaympäristöanalyysin osana voidaan toteuttaa erillisiä, syventäviä selvityksiä ajankohtaisista ilmiöistä ja teemoista. Lisäksi havaittiin, että valtakunnallisessa toimintaympäristöanalyysissa olisi hyödyllistä käyttää useita erilaisia menetelmiä tarkastelemaan muutosilmiöiden vaikutuksia pelastustoimeen. Näin toteutettuna toimintaympäristöanalyysi tuottaa pelastustoimen käyttöön jatkuvaa, ajassa kehittyvää ja ennakoivaa tietoa.

Tulevaisuuden haaste pelastustoimessa on, kuinka liikutaan kansallisen tason strategisista tavoitteista ja tunnistetuista trendeistä laitostason arjen ratkaisuihin. Haasteena on myös varmistaa toimintaympäristöanalyysityön jatkuvuus ja systemaattisuus.

Analyysi pelastustoimen kansallisesta toimintaympäristöstä julkaistaan lähikuukausina.

Riskimallien ja onnettomuusennusteiden uudistaminen

Työpaketin 2 tarkoituksena on uudistaa riskimallit ja onnettomuusennusteet. Pakettiin sisältyy myös paloasemaverkkojen tarkastelu.

Työpaketilla on viisi tavoitetta. Ensinnäkin onnettomuuksille muodostetaan dynaaminen ennustemalli. Malli ottaa huomioon eri onnettomuustyypit, todennäköisyydet ja seuraukset sekä spatiotemporaaliset vaihtelut. Toinen tavoite on suunnitella, miten ennustemallia käytetään osana tiedolla johtamisen järjestelmää.

Kolmas tavoite on muodostaa nykyistä monipuolisempi malli palvelutason mitoittamiseen. Neljäs tavoite on tehdä esitys siitä, miten paloasemaverkoston arvioinnissa ja suunnittelussa hyödynnetään ennustemallia. 

Viides tavoite on tehdä suunnitelma ennustemallin ylläpitämiseen. Suunnitelmassa määritellään ennustemallin päivittämisen menetelmät sekä vastuunjako.

Pelastustoiminnan suorituskyky suhteessa suorituskykyvaatimuksiin

Työpaketti 6 tarkastelee, miten pelastustoimen suorituskyky ja palvelut vastaavat toimintaympäristöä, riskejä ja asiakastarpeita. Samalla työpaketissa luodaan suunnitteluperusteet ja malli suorituskykyvaatimusten määrittelyyn. Paketissa otetaan huomioon sekä valtakunnallinen, alueellinen että paikallinen taso.

Alueellisten ja paikallisten suorituskykyvaatimusten määrittelylle on jo olemassa malli, jonka pohjalta pelastuslaitoksissa määritellään suorituskykyvaatimuksia. Työpaketissa 6 tuotetaan myös valtakunnalliset pelastustoiminnan suorituskykyvaatimukset. Malli suorituskykyvaatimusten määrittelyyn laaditaan siten, että vaatimukset ovat saman tasoisia saman tyyppisessä toimintaympäristössä. Mallissa huomioidaan myös sopimuspalokunnat. Lisäksi työryhmä tuottaa pelastustoiminnan valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten suorituskykyvaatimusten määrittelyä varten suunnittelupohjan.

Työpaketissa selvitetään myös pelastustoiminnan suorituskyvyn ja suorituskykyvaatimusten väliset poikkeamat keskeisissä skenaarioissa ja tehtävissä kansallisella tasolla.