Statsrådet och ministerierna Media

Bestämmelser om Schengens informationssystem uppdateras

Inrikesministeriet 3.10.2019 11.40
Pressmeddelande 78/2019

Bestämmelser om Schengens informationssystem (SIS) uppdateras. Inrikesministeriet har tillsatt ett projekt där polisens, migrationsförvaltningens och Gränsbevakningsväsendets personuppgiftslagstiftning ses över så att den motsvarar de nya förordningarna om användningen av SIS. Syftet med förordningarna är att effektivisera bekämpningen av terrorism och allvarlig brottslighet, säkerställa en hög säkerhetsnivå i hela EU och främja migrationshanteringen.

EU-förordningarna om användningen av SIS trädde i kraft den 28 december 2018. De gäller polissamarbete och straffrättsligt samarbete, gränskontroller samt återsändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i landet. De uppdaterade bestämmelserna effektiviserar informationsutbytet mellan medlemsstaterna och stöder på så sätt EU-ländernas samarbete för att förebygga okontrollerad migration, terrorism och internationell brottslighet.

SIS är ett omfattande centraliserat informationssystem som stöder kontroller vid Schengenområdets yttre gränser och främjar samarbetet mellan de brottsbekämpande och rättsliga myndigheterna i Europa. Systemet inrättades 1995 efter det att kontrollerna vid Schengenområdets inre gränser hade avskaffats. Det nuvarande systemet (SIS II) infördes 2013.

Projektets mandatperiod är 1.10.2019–31.12.2020.

Ytterligare information:
Suvi Pato-Oja
, specialsakkunnig, tfn 0295 488 379, [email protected]