Nordiskt samarbete: Finland är ordförandeland i Nordiska ministerrådet 2021

Finland är ordförande i Nordiska ministerrådet 2021. Finlands huvudsakliga uppgift under ordförandeskapet är att främja den vision som de nordiska statsministrarna har godkänt: Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030. För att förverkliga visionen prioriteras tre områden:

•    ett grönt Norden
•    ett konkurrenskraftigt Norden
•    ett socialt hållbart Norden.

Nordiska ministerrådet består egentligen av tolv olika ministerråd, det vill säga konstellationer. Frågorna inom inrikesministeriets förvaltningsområde omfattas inte direkt av ministerrådets mandat, men ministeriet deltar dock aktivt bland annat i möten som ordnas av justitieministeriet, där många teman också har ett starkt samband med inrikesministeriets förvaltningsområde. Under ordförandeskapet främjar justitieministeriet i synnerhet digitaliseringen inom rättsområdet samt bekämpningen av korruption, penningtvätt och människohandel.

En av Finlands prioriteringar under ordförandeskapet i ministerrådet är att stärka samarbetet kring försörjningsberedskap och annan beredskap i de nordiska länderna. Inrikesministeriet deltar i att förankra prioriteringen genom sina egna nordiska samarbetsnätverk.

Genom sina ordförandeskapsprojekt stöder Finland bland annat cirkulär ekonomi inom byggbranschen och gränsöverskridande digitalisering. På grund av coronapandemin är också främjandet av fri rörlighet mellan de nordiska länderna samt försörjningsberedskap och allmän beredskap inför framtida kriser aktuella samarbetsområden.

Vid utrikesministeriet finns ett sekretariat för nordiskt samarbete som för sin del samordnar Finlands deltagande i det nordiska samarbetet.

Nordiskt samarbete bland annat i frågor som gäller räddningsväsendet och migrationen

Inrikesministeriet bedriver mycket nordiskt samarbete utanför Nordiska ministerrådet. Bland annat ministrarna med ansvar för områdena krisberedskap, civilt försvar och räddningstjänst sammanträder regelbundet inom ramen för det så kallade Haga-samarbetet, där Finland också är ordförande 2021. Även de nordiska ministrar som ansvarar för migrationen träffas regelbundet kring aktuella frågor.

Finland och Sverige stärker samarbetet inom civil beredskap. I februari 2021 undertecknade ländernas inrikesministrar en avsiktsförklaring om fördjupat samarbete inom krisberedskap, civilt försvar och räddningstjänst. I år inleds också det så kallade Hanaholmen-initiativet, som är ett nytt krisberedskapsprogram mellan Finland och Sverige. Syftet med programmet är att stärka båda ländernas beredskap att bemöta olika kriser. För 2021 planeras också fördjupat polissamarbete mellan länderna.