Olaglig inresa till landet förebyggs genom myndighetssamarbete

Målet med bekämpningen av olaglig invandring är att genom myndighetssamarbete förebygga och avslöja olaglig inresa till Finland och ordnande av den, olaglig vistelse i landet, människohandel och annan gränsöverskridande brottslighet.

Antalet fall av olaglig inresa vid EU:s yttre gränser var exceptionellt stort år 2015. Enligt den europeiska gränsförvaltningsbyrån Frontex upptäcktes ca 1,8 miljoner olagliga gränsövergångar. Antalet fall av olaglig inresa till Europa har mångdubblats på fem år, och det är allt svårare att förutspå den kommande utvecklingen. I de nordiska länderna har olaglig inresa hållits på en måttfull nivå närmast på grund av kontroller vid de inre gränserna.

Gränskontrollen vid EU:s yttre gränser har en stor roll i bekämpningen av olaglig invandring. Också det som händer då man överskrider unionens yttre gräns första gången är väsentligt. Fastställandet av den stat som ansvarar för asylansökan ska vara tydligt: det land dit den sökande först anländer är ansvarigt för registreringen av sökanden. Asylprocessen ska vara enhetlig och effektiv oberoende av medlemsstat.

Svårt att leva som papperslös i Finland

Mängden olaglig vistelse i landet förväntas öka också i Finland.  Alla de som fått avslag på sin asylansökan avlägsnar sig inte ur landet även om de har möjlighet att göra det. Då stannar de i Finland olagligt. Ofta kallas de också papperslösa, även om alla s.k. papperslösa inte vistas olagligt i Finland.

Med papperslösa avses vanligtvis människor vars förutsättningar för laglig vistelse har upphört eftersom de har fått avslag på sin asylansökan eller t.ex. visumet har gått ut. Då måste man återvända hem. Vissa människor vill dock inte återvända, utan de planerar att stanna i Finland trots myndigheters och domstolens beslut.

Enligt finsk lagstiftning bör varje människa ha en tydlig ställning i samhället och ingen bör vistas i landet olagligt.

Finland har traditionellt inte varit ett attraktivt land med tanke på olaglig vistelse i landet eftersom det i praktiken är mycket svårt att leva som papperslös i Finland.

Den som vistas i landet olagligt har t.ex. inte möjlighet att få arbete. Detta för sin del leder till att den som vistas i landet olagligt löper stor risk för utslagning eller för att hamna i brottslighet för att överleva, och framför allt är risken stor för att bli utnyttjad av kriminella personer eller sammanslutningar.

Ett av de viktigaste sätten att förebygga fenomenet är att erbjuda stöd för frivillig återresa för dem som fått avslag på sin asylansökan. Frivillig återresa för vilken betalas bidrag ger den som återvänder möjlighet att börja om i hemlandet med hjälp av t.ex. ekonomiskt eller materiellt understöd.

Papperslös eller person som vistas olagligt i landet?

Olaglig vistelse i landet

I 40 § i utlänningslagen finns det bestämmelser om laglig vistelse. Med laglig vistelse avses en utlännings vistelse i landet med behövliga och gällande tillstånd. Vistelse i ett land är laglig när en utlänning vistas i landet med gällande visum eller uppehållstillstånd eller med stöd av visumfrihet. En utlänning får lagligt vistas i landet också under den tid som ansökan om uppehållstillstånd eller asyl behandlas. En asylsökande anses således vistas i landet lagligt under den tid som ansökan om asyl behandlas.

Med olaglig vistelse avses att en utlänning vistas i landet utan behövliga gällande tillstånd. När beslutet om avslag på ansökan om asyl vinner laga kraft eller beslutet om avvisning blir verkställbart, anses asylsökanden vistas i landet olagligt.

Papperslösa

Begreppet papperslös har inte definierats entydigt och det kan ha olika betydelser i olika sammanhang. Det finns ingen särskild lagstiftning som gäller papperslösa.

Med papperslösa avses i praktiken t.ex. de personer som inte har laglig uppehållsrätt. Med papperslösa hänvisas det ofta också till den mobila befolkning vars vistelse i Finland är laglig. Ofta avser man med papperslösa sådana asylsökande som fått avslag på asylansökan och som av olika orsaker stannat i Finland olagligt. Att använda termen papperslös är dock inte önskvärt när man tänker på laglighetsövervakningen. Däremot ska man tala om laglig och olaglig vistelse.