Följderna av brexit inom inrikesministeriets förvaltningsområde

Från och med att Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland (nedan Storbritannien) lämnade Europeiska unionen den 31 januari 2020 inleddes en övergångsperiod som pågår till utgången av 2020. Under övergångsperioden tillämpas rådande bestämmelser, och den fria rörligheten kvarstår som om Storbritannien fortfarande vore EU-medlem. Under årets lopp förhandlar EU och Storbritannien om sin framtida relation.

EU:s och Storbritanniens utträdesavtal trädde i kraft den 1 februari 2020. Det medför inte omedelbart ändringar för brittiska medborgare bosatta i Finland, utan ändringarna inträder först i slutet av 2020. De brittiska medborgare som befinner sig i Finland då övergångsperioden upphör, dvs. den 31 december 2020, börjar då omfattas av rättigheterna i utträdesavtalet, inklusive uppehållsrätten.

Under övergångsperioden påverkar utträdesavtalet inte rätten att arbeta eller andra rättigheter som fåtts på grund av EU-rörlighet och registrering.

Brittiska medborgare som bosatt sig i Finland före den 1 januari 2021

Brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som är bosatta i Finland får genom utträdesavtalet en livslång ställning och rättigheter som grundar sig på EU-rätten (bl.a. uppehållsrätt, rätt att arbeta och rätt till social trygghet), om de bor i Finland före den 1 januari 2021 och därefter fortsätter att bo här. Deras ställning och rättigheter tryggas sådana som de är enligt den centrala EU-lagstiftningen den 31 december 2020.

Utträdesavtalet ger dessa brittiska medborgare en ställning som möjliggör fortsatt vistelse i Finland. Det gör det också möjligt att vistas högst tre månader i andra länder inom Schengenområdet. Om personen flyttar bort från Finland till en annan EU-stat, kan hen inte längre åberopa sina rättigheter enligt utträdesavtalet utan måste ansöka om uppehållsrätt som tredjelandsmedborgare (i allmänhet uppehållstillstånd). En brittisk medborgare som har permanent uppehållsrätt i Finland enligt utträdesavtalet förlorar den genom att vara borta från Finland i över fem år utan avbrott.

Utträdesavtalet tillämpas inte på brittiska medborgare som vistas i Finland under övergångsperioden (2020) men inte därefter. Om en brittisk medborgare under 2020 vistas i Finland, till exempel utsänd av sin arbetsplats, och arbetet upphör före den 1 januari 2021, kan inte utträdesavtalet tillämpas på hen. Utträdesavtalet tillämpas inte heller på brittiska medborgare som kommer till Finland första gången efter den 31 december 2020.

Registrering av uppehållsrätt

Alla brittiska medborgare som är bosatta i Finland uppmanas att registrera sin vistelse så snart som möjligt, om de inte redan gjort det, om de har för avsikt att stanna i Finland.

Anvisningar och registrering på Migrationsverkets webbplats

Om en brittisk medborgare som är bosatt i Finland har medborgarskap även i ett annat EU- eller EES-land, ska hen registrera sig på basis av detta medborgarskap.

På Migrationsverkets webbplats finns också anvisningar för den som är osäker på om hen har registrerat sin uppehållsrätt eller inte.

Ansökan om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet

De brittiska medborgare som registrerat sin EU-uppehållsrätt i Finland måste ansöka om att EU-uppehållsrätten byts ut mot uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. Avsikten med ansökningsförfarandet är att kontrollera att personen verkligen har rätt till uppehållsrätt enligt utträdesavtalet.

De brittiska medborgare som före den 1 januari 2021 fått permanent EU-uppehållsrätt i Finland och som har ett intyg över den kan avgiftsfritt ansöka om att deras ställning ändras så att de får permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. Det är emellertid inte nödvändigt att göra ansökan eftersom intyget om permanent EU-uppehållsrätt fortsättningsvis är ett tillräckligt bevis på att de har rätt att vistas i Finland.

Permanent EU-uppehållsrätt går inte förlorad för att personen har varit borta från Finland i mer än fem år innan utgången av övergångsperioden. Om den oavbrutna vistelse på fem år som krävs för permanent uppehållsrätt inte har uppnåtts före utgången av 2020, har personen ännu rätt att samla in tid efter det, och hen kan få permanent uppehållsrätt senare. När en person får permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet, kan hen endast förlora den genom att vara borta från Finland utan avbrott i över fem år.

Utträdesavtalet innehåller också bestämmelser om vilka utredningar som kan krävas av en person i samband med ansökan om uppehållsrätt. Tillståndsförfarandena ska vara snabba och användarvänliga och behandlingsavgifterna rimliga. Av tillståndet ska framgå att det har beviljats på basis av utträdesavtalet.

Noggrannare bestämmelser om förfarandet och om tidsramen fastställs i Finland genom en lag som är under beredning. Målet är att ansökningar om uppehållsrätt ska kunna lämnas in 1.10.2020–30.6.2021. Närmare information om tidtabellen och förfarandet ges senare på inrikesministeriets och Migrationsverkets webbplatser.

Brittiska medborgare som flyttar eller reser till Finland efter den 31 december 2020

Det kommer att införas begränsningar för brittiska medborgare som flyttar till Finland efter den 31 december 2020 jämfört med deras tidigare ställning som EU-medborgare. Efter det tillämpas de inresebestämmelser som gäller andra tredjelandsmedborgare och de omfattas inte av EU-direktivet om fri rörlighet. EU och Storbritannien förhandlar om detaljerna under 2020. Närmare information ges när situationen har klarnat.

Enligt aktuella uppgifter kan brittiska medborgare från och med den 1 januari 2021 resa till EU:s medlemsstater utan visum 90 dagar under en 180-dagarsperiod.

Gränskontroller

Under övergångsperioden år 2020

Genom utträdesavtalet tillämpas en övergångsperiod till den 31 december 2020 under vilken den fria rörligheten kvarstår och EU-rätten tillämpas. Brittiska medborgare omfattas fortfarande av den fria rörligheten och på dem tillämpas de kontroller som enligt unionslagstiftningen ingår i den fria rörligheten. Vid gränserna utförs samma kontroller och iakttas samma förfaranden som i nuläget.

Med andra ord förändras i praktiken ingenting vad gäller gränskontroll under övergångsperioden.¨

Efter övergångsperioden från och med den 1.1.2021

I de gränskontroller av personer som görs vid EU:s yttre gränser skiljer man på kontrollen av EU-medborgare och kontrollen av tredjelandsmedborgare. Efter övergångsperioden tillämpas de bestämmelser som gäller tredjelandsmedborgare vid kontrollen av brittiska medborgare vid inresa till Schengenområdet och utresa därifrån. Detta innebär att de förenklade förfaranden för gränstrafik vad gäller den fria rörligheten som tillämpas på EU-medborgare, medborgare i de stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och schweiziska medborgare inte längre gäller brittiska medborgare.

Efter övergångsperioden har brittiska medborgare inte rätt att vid gränsövergångsställena använda de separata filer för gränskontroll som är avsedda för medborgare i EU, EES eller Schweiz, utan de omfattas av alla de ingående kontroller av inresevillkor som gäller tredjelandsmedborgare.

Resenärer uppmanas att före en resa till EU-området kontrollera att alla deras resehandlingar är giltiga och att säkerställa att de uppfyller inresevillkoren. Om något av inresevillkoren inte uppfylls, kan det leda till att personen vägras inresa i EU.

Europaparlamentet och rådet har utfärdat en förordning enligt vilken brittiska medborgare efter Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen inte ska behöva visum för kortare vistelser i Schengenområdet. På gränskontroller tillämpas kodexen om Schengengränserna, enligt vilken resehandlingarna ska gälla i minst 3 månader efter den planerade utresan från Schengenområdet.

Schengenländerna, till vilka också Finland hör, kommer tillsammans överens om bestämmelserna för inresa och utresa.