Ansökan om medel ur EU-fonden för inre säkerhet inleds

Inrikesministeriet 26.4.2018 15.32 | Publicerad på svenska 27.4.2018 kl. 12.20
Pressmeddelande 44/2018

Ansökan om medel ur EU-fonden för inre säkerhet (ISF) pågår 27.4–25.5.2018. Medel som kan sökas är i synnerhet tilläggsfinansiering för utveckling av det europeiska passagerardatasystemet (PNR) och datasystemens kompatibilitet samt tilläggsfinansiering för s.k. Frontex-båtar. Båtarna kan användas i insatser som samordnas av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån.

Fonden indelas i instrumentet för yttre gränser och visering (ISF-B) och instrumentet för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet och krishantering (ISF-P). Stöd kan beviljas offentligrättsliga och privaträttsliga juridiska personer som registrerat sig i en medlemsstat i Europeiska unionen. Stöd beviljas inte privatpersoner. På grund av fondens verksamhetsområde är stödmottagarna i huvudsak myndigheter. Beloppet av stöd som kan sökas i denna ansökningsomgång uppgår till sammanlagt cirka 13,7 miljoner euro.

Tilläggsfinansiering för Finlands nationella program från Europeiska kommissionen

Statsrådet godkände en uppdatering av genomförandeprogrammet för fonden den 26 april 2018. Fondens genomförandeprogram utökades med den nämnda tilläggsfinansiering som Europeiska kommissionen beviljat Finlands nationella program. Kommissionen har beviljat Finland tilläggsfinansiering motsvarande ett belopp av cirka 2,18 miljoner euro inom instrumentet för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet och krishantering. I en specialåtgärdsansökan inom instrumentet för gränser och visering beviljades Finland dessutom 8,1 miljoner euro för anskaffning av tre havsgående båtar.

http://eusa-rahastot.fi/sv/framsida

Ytterligare information:
Sanna Virtanen
, specialsakkunnig, tfn 0295 488 300, [email protected] (ISF-B)
Ville Similä, överinspektör, tfn 0295 488 279, [email protected] (ISF-P)
Pauliina Eskola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 263, [email protected] (ändringen av genomförandeprogrammet)