EU:s inrikesministrar diskuterar informationsutbyte och informationssystemens interoperabilitet

Inrikesministeriet 7.3.2018 14.09
Pressmeddelande 24/2018

EU-ländernas inrikesministrar diskuterar interoperabiliteten mellan EU:s informationssystem vid rådet för rättsliga och inrikes frågor den 8 mars. Den nya inrikesministern Kai Mykkänen representerar Finland vid mötet. Frågan om informationssystemens interoperabilitet är viktig för Finland för att förbättra den inre säkerheten både nationellt och inom EU.

- Vi behöver en bättre kommunikation mellan EU:s informationssystem. Detta förbättrar såväl kontrollen av Schengens yttre gränser som unionens inre säkerhet. Med hjälp av uppgifter i informationssystem kan man exempelvis lättare kontrollera och utreda identiteten hos medborgare i länder utanför EU samt bekämpa användningen av falsk identitet, säger Mykkänen.

Det ena av författningsförslagen om informationssystem gäller informationssystemen för polisiärt och rättsligt samarbete samt asyl- och migrationsärenden och det andra informationssystemen för gräns- och viseringsärenden. De har behandlats aktivt i rådets arbetsgrupp och ordförandelandet Bulgarien har ställt som mål att det under dess ordförandeskap uppnås en gemensam uppfattning om ärendet.

Samarbetet mellan EU-byråerna vid bekämpningen av terrorism måste utvecklas ytterligare

Inrikesministrarna diskuterar också samarbetet och informationsutbytet mellan de EU-byråer som sköter ärenden som gäller inrikes och rättsliga frågor. Var och en av EU:s byråer för rättsliga och inrikes frågor, dvs. Europol, Eurojust, Frontex, Cepol och byrån för grundläggande rättigheter, arbetar inom sin egen sektor mot terrorism. Finland anser att det är viktigt att det ömsesidiga samarbetet mellan EU-byråerna vidareutvecklas.

De kanaler för utbyte av information och analyseringsmöjligheter som Europeiska polisbyrån Europol erbjuder spelar en viktig roll vid bekämpningen av gränsöverskridande brottslighet. Enligt förordningen om en europeisk gräns- och kustbevakning har också Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex roll utökats vid bekämpningen av gränsöverskridande brottslighet och terrorism.

Lägesrapport om migration

När det gäller migration diskuterar inrikesministrarna hur genomförandet av de tidigare fastställda åtgärderna framskrider och vilka steg som tas sedan. Ministrarna diskuterar bl.a. en effektiv och omfattande kontroll av EU:s yttre gränser med beaktande av förändringar i migrationsrutter samt utveckling och förstärkande av samarbetet i synnerhet med transitländerna.

Ett diskussionstema är EU:s återvändandepolitik. Finland anser att det är viktigt att förfarandet för att återsända dem som vistas olagligt inom området effektiviseras. Finland stöder att Frontex kapacitet i återsändandeverksamheten utnyttjas fullt ut och att olika politiksektorer utnyttjas i samarbetet kring återtagande.

Ytterligare information:
Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, tfn 040 720 22 16, [email protected]