EU:s inrikesministrar diskuterar reformen av det gemensamma asylsystemet

Inrikesministeriet 4.6.2018 14.05 | Publicerad på svenska 4.6.2018 kl. 16.27
Pressmeddelande 64/2018

EU:s inrikesministrar sammanträder till ett möte i rådet för rättsliga och inrikes frågor i Luxemburg den 4 - 5 juni 2018. Inrikesminister Kai Mykkänen företräder Finland vid mötet. Rådet får höra en lägesöversikt över ett lagpaket som gäller reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet (Common European Asylum System, CEAS) och som innehåller sju förslag till rättsakter.

Förhandlingarna om reformen av det gemensamma asylsystemet har framskridit. Fem av de sju förslagen till rättsakter har gått vidare till trepartsförhandlingarna med Europaparlamentet och kommissionen. Man håller ännu på att formulera rådets ståndpunkt om förfarandeförordningen, dvs. förordningen som gäller upprättande av ett gemensamt förfarande för internationellt skydd i unionen samt om Dublinförordningen, dvs. förordningen som gäller avgörande av vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en asylsökandes ansökan. Efter bildandet av rådets ståndpunkt kan man inleda förhandlingarna med Europaparlamentet också om dessa förordningar.

Ett centralt mål med reformen av asylsystemet är att systemet bättre ska tåla kriser. Genom ändringarna effektiviseras asylförfarandet i syfte att man enklare och snabbare än för närvarande ska kunna bedöma behovet av internationellt skydd. Dessutom föreskrivs det om redskap med vilka man kan effektivisera sökandenas skyldighet att söka asyl i det medlemsland dit de först anländer eller där de har uppehållsrätt.

- Sådana gemensamma spelregler inom EU är viktiga för att förebygga missbruk av asylsystemet och för att minska okontrollerade sekundära förflyttningar av asylsökande inom EU, konstaterar minister Mykkänen.

Bestämmelserna om säkra länder måste förtydligas

Ministrarna diskuterar dessutom bl.a. begreppen för säkra länder och förteckningarna som gäller dem. Målet är att om en asylsökande kommer från ett säkert ursprungsland kan han eller hon återsändas snabbt efter att ansökan avslagits. Om en asylsökande kommer från ett land utanför EU, där han eller hon har fått eller kunde ha fått skydd, kan ansökningen avvisas utan prövning och personen återsändas till landet i fråga. Förutom de förteckningar som det har kommits överens om på EU-nivå kan man i fortsättningen enligt förslaget även utarbeta kompletterande nationella förteckningar.

- Jag hoppas att vi snabbt kan ta oss framåt när det gäller bestämmelserna om säkra länder. Vi måste sträva efter så enhetliga förfaranden som möjligt inom EU, säger minister Mykkänen.

Under våren och sommaren 2016 gav kommissionen totalt sju förslag om hur EU:s gemensamma asylpolitik kunde reformeras. Genom förslagen försöker man bemöta migrationskrisen som tillspetsades under år 2015 och behovet av bättre kontroll av den invandring som riktar sig mot unionens område. Gällande reglering har inte fungerat under det tryck som det stora antalet sökande har medfört.

Ytterligare information:

Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, tfn 040 720 2216, [email protected]
Titta Andersson-Bohren, specialmedarbetare, tfn 050 513 15 39, [email protected] (begäran om intervjuer med minister Mykkänen)

Kai Mykkänen