Interoperabiliteten mellan EU:s informationssystem ska förbättras

Inrikesministeriet 22.2.2018 14.26 | Publicerad på svenska 23.2.2018 kl. 10.21
Pressmeddelande 19/2017

Statsrådet har lämnat till riksdagen en skrivelse om två förordningsförslag som gäller interoperabiliteten mellan EU:s informationssystem. Förslagen syftar till att förbättra såväl kontrollen av Schengens yttre gränser som unionens interna säkerhet.

Ett av förslagen gäller informationssystemen för polisiärt och rättsligt samarbete samt asyl- och migrationsärenden och det andra informationssystemen för gräns- och viseringsärenden. En politisk diskussion om förslagen förs vid rådet för rättsliga och inrikes frågor den 8 mars. De har behandlats aktivt i rådets arbetsgrupp och ordförandelandet Bulgarien har ställt som mål att det under dess ordförandeskap uppnås en allmän riktlinje om ärendet.

Förslagen är en fortsättning på det hittills utförda arbetet kring informationssystemen. De är i stor utsträckning baserade på rekommendationerna i den slutrapport som en av kommissionen ledd, kvalificerad arbetsgrupp för informationsutbyte bestående av företrädare för medlemsstaterna, EU-institutioner och vissa EU-byråer har gett.

Målet är att underlätta kontrollen av tredjelandsmedborgares identitet

Målet med förslagen är att med hjälp av data som registrerats i EU:s informationssystem underlätta kontrollen och utredningen av identiteten av tredjelandsmedborgare. Dessutom syftar förslagen till att förhindra och avslöja användningen av falska identiteter, effektivera bevakningen av de yttre gränserna och förbättra unionens interna säkerhet.

Finland anser att målen kan understödas och förhåller sig huvudsakligen positivt till förordningsförslagen. Problemet för ögonblicket är att informationssystemen på EU-nivå inte kommunicerar med varandra och därför det kan finnas upplysningar om samma person i olika informationssystem utan att medlemsstaternas myndigheter har möjlighet att få dem eller upptäcka om samma person finns registrerad med flera identiteter.

Förslagen skulle snabba upp möjligheterna för medlemsstaternas myndigheter att för att förebygga, avslöja och undersöka terroristbrott eller andra allvarliga brott få uppgifter om huruvida det om en viss person finns upplysningar i EU:s informationssystem.

Mer information:
Hannele Taavila, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 568, [email protected]