FI SV

Europeisk gräns- och kustbevakning effektiviserar EU:s gemensamma kontroll av de yttre gränserna

Inrikesministeriet 27.4.2017 14.50
Pressmeddelande 39/2017

Statsrådet har till riksdagen överlämnat en regeringsproposition genom vilken behövliga bestämmelser för genomförandet av EU-förordningen om en europeisk gräns- och kustbevakning i Finland utfärdas. Målet med europeiska gräns- och kustbevakningen är att effektivisera EU:s gemensamma kontroll av de yttre gränserna.

Europeiska gräns- och kustbevakningen utgörs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) och de olika medlemsstaternas myndigheter som ansvarar för gränssäkerheten. Målet är att man för att garantera säkerheten i Schengenområdet effektivare än hittills kan upptäcka sårbarheter vid de yttre gränserna samt öka samarbetet mellan EU-länderna och ansvarstagandet för kontrollen av de yttre gränserna.

I samband med genomförandet preciseras de bestämmelser i gränsbevakningslagen som gäller att bidra med stöd och begära stöd från Frontex i fråga om bl.a. snabba gränsinsatser och återvändandeåtgärder.

Genom propositionen ändras bestämmelserna om avgångsåldern för tjänster vid Gränsbevakningsväsendet så att de motsvarar vad som i pensionslagen för den offentliga sektorn föreskrivs om senareläggningen av pensionering. I pensionslagen för den offentliga sektorn föreskrivs när en tjänstemans eller arbetstagares rätt till pension börjar. Avgångsåldern i sin tur fastställer den tidpunkt då en tjänsteman eller arbetstagare ska avgå från sin tjänst.

Enligt pensionsreformen senareläggs pensioneringarna från och med 2018 med tre månader per år till dess att två års senareläggning av pensioneringarna har uppnåtts 2025. Avsikten är att höja avgångsåldrarna i tjänster vid Gränsbevakningsväsendet så att de motsvarar pensionsreformen, dvs. med tre månader per år till dess att två års senareläggning har uppnåtts.

Bestämmelserna om Gränsbevakningsväsendets tjänstgöringsförbindelser ska dessutom preciseras när det gäller såväl definitionen av avgång från tjänst som den flygande personalen.

Lagändringarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

Mer information på projektsidan (på finska)

Ytterligare information:

Jaana Heikkinen, lagstiftningsråd, tfn 0295 421 603, [email protected]