Bestämmelser om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen ska i fortsättningen finnas enbart i en lag

Inrikesministeriet 17.5.2018 10.13
Pressmeddelande 54/2018

Inrikesministeriet föreslår en ny lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen. Avsikten är att den nya lagen ska ersätta den över 20 år gamla lagen om utlänningsregistret. Ett lagförslag om detta sändes på remiss den 17 maj.

Även annan reglering om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen ska koncentreras till den nya lagen. I lagförslaget ingår reglering om behandling av personuppgifter bland annat i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel, lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter samt lagen om främjande av integration. Också förslag till ändring av lagen om främjande av integration och av vissa andra lagar hänför sig till lagförslaget.

I lagförslaget föreslås också att lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet ändras så att bestämmelserna om sekretess i fråga om handlingar som gäller migrationsförvaltningen ska koncentreras till den allmänna lagen.

Lagen ska komplettera EU:s dataskyddsförordning och dataskyddslagen

Målet är att bestämmelserna om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen ska i fortsättningen finnas i en lag som uppfyller kraven enligt en modern personuppgiftslag och som kompletterar Europeiska unionens dataskyddsförordning och dataskyddslagen. I beredningen har man beaktat också den övriga nationella lagberedning som gäller dataskyddsreformen.

Avsikten är att de föreslagna lagarna ska träda i kraft så snart som möjligt.

Mer information om projektet (på finska)

Ytterligare information:

Tuuli Tuunanen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 658, [email protected]

Pressmeddelandets andra stycke har preciserats 17.5 kl. 10.13.