Lägesöversikt över migration: Betydelsen av arbetsrelaterad inresa ökar

Inrikesministeriet 22.5.2018 10.25 | Publicerad på svenska 22.5.2018 kl. 16.00
Pressmeddelande 56/2018
Kuva: Riku Isohella

En färsk lägesöversikt över migration har publicerats. I översikten granskas utvecklingen av arbetskraftsinvandringen utgående från statistiken, de lagstiftningsändringar som gjorts under den senaste tiden och som underlättat arbetstillståndsprocesserna, framskridandet av reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet i EU och den senaste utvecklingen av läget i fråga om asylsökande.

Fokus inom regeringens migrationspolitik har förflyttats till att främja arbetskraftsinvandringen. Regeringen drog upp riktlinjerna för främjande åtgärder i fråga om arbetskraftsinvandring i sitt nya migrationspolitiska program som publicerades i januari 2018. Samtidigt har antalet nya asylsökande minskat i fjol och i år så att antalet nya asylsökande nu är en bråkdel av antalet åren 2015–2016.

Under de senaste fyra åren har antalet uppehållstillstånd för arbetstagare ökat, och det verkar fortsätta att öka i och med att ekonomin återhämtar sig. Antalet uppehållstillstånd på grund av arbete ökade i fjol i accelererande takt, dvs. med en tredjedel jämfört med nivån åren 2013–2014. Smidiga tillståndsförfaranden är en viktig faktor när det gäller att locka internationella experter och arbetskraft till Finland.

Migrationsverkets mål är att göra beslutsfattandet smidigare och att bättre nå de målsatta behandlingstiderna. Avsikten är att användningsgraden för e-tjänster ska öka till 50 procent. Målet är att under 2018 ta i bruk ett förfarande som gör det avsevärt smidigare att ansöka om fortsatt tillstånd, och där sökanden efter att ha identifierat sig får en förhandsifylld blankett med tidigare uppgifter.

– Samtidigt görs förberedelser för att integrera sådana tillståndsförfaranden som grundar sig på enkla registerkontroller i en helt och hållet maskinell beslutsprocess. Så har exempelvis Skatteförvaltningen redan i många år gjort när det gäller skattebeslut, berättar inrikesminister Kai Mykkänen.

Det nya uppehållstillståndet för uppstartsföretagare, som är avsett för tillväxtföretagare, trädde i kraft i april 2018. Också de lagändringar som gäller ICT-lagen och säsongsanställning trädde i kraft vid ingången av året. Genom ett lagförslag som gäller studerande och forskare förlängs giltighetstiden för uppehållstillstånd för forskare och studerande, och jobbsökning och företagande uppmuntras. Även översynen av blåkortsdirektivet som gäller högkvalificerad personal framskrider på EU-nivå.

– Vi ska satsa mera på att göra arbetstillståndsprocessen smidigare – då klarar vi oss bättre i konkurrensen om internationella experter och arbetstagare. Migrationsverkets e-tjänster är ett bra exempel på ett innovativt grepp som effektiviserar verksamheten, konstaterar minister Mykkänen.

Reformen av det gemensamma asylsystemet prioriteras högt i EU

Flyktingkrisen 2015 visade att EU-ländernas asylsystem ligger alltför långt från varandra. Förhandlingarna om det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS) framskrider, men man måste ännu avgöra vissa centrala frågor, t.ex. Dublinförordningens frågor om solidaritet och ansvarstagande. Avsikten är att hela rättsaktspaketet ska godkännas före Europaparlamentsvalet våren 2019.

Återsändande av personer som fått avslag på sin asylansökan har blivit ett mycket centralt tema inom hela EU. För närvarande kan endast en bråkdel av sådana personer som inte har tillstånd att uppehålla sig inom EU:s område återsändas till utreselandet. EU försöker öka antalet genomförda återsändanden genom många olika åtgärder.

En ny trend i fråga om asylsökande i Finland blev i fjol den att sökanden lämnar in en ny asylansökan efter att redan ha fått ett lagakraftvunnet beslut om en tidigare ansökan. I början av 2018 var redan över hälften av alla inlämnade asylansökningar sådana förnyade ansökningar.

Lägesöversikten över migration samlar ihop aktuella migrationsfrågor med tanke på beredningen av politik och lagstiftningen. Översikten publiceras 1-2 gånger om året och den bereds vid inrikesministeriets migrationsavdelning.

Migration lägesöversikt 1/2018 (på finska)

Ytterligare information:

Jorma Vuorio, överdirektör, tfn 0295 488 600, [email protected]

Anna Rundgren, specialsakkunnig, tfn 0295 488 210, [email protected]