FI SV

Säsongarbete som är viktigt för turism och jordbruk underlättas

Inrikesministeriet 28.6.2017 13.30 | Publicerad på svenska 28.6.2017 kl. 14.03
Pressmeddelande 70/2017
Säsongarbete som är viktigt för turism och jordbruk underlättas

Säsongarbetet och rörligheten för arbetstagare som förflyttas internt inom ett företag från ett EU-land till ett annat underlättas genom ny lagstiftning.

Statsrådet överlämnade den 28 juni regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om säsongsanställning och till ICT-lag som gäller chefer, specialister och praktikanter som är föremål för företagsintern förflyttning från en stat till en annan. Genom lagarna genomförs EU:s direktiv om säsongsanställning och ICT-direktiv.

Med säsongarbetare avses arbetstagare som kommer från tredjeländer för att vistas tillfälligt högst nio månader och återvänder till sitt hemland efter säsongen. Med säsongarbete avses t.ex. arbete inom jordbruk och turism där behovet av arbetskraft varierar enligt årstiderna. Direktivet gäller endast arbetstagare i anställningsförhållande. Med säsongsarbetare avses sålunda inte t.ex. personer som plockar vilda bär.

Under 15 000 säsongarbetare anländer till Finland årligen, största delen arbetar inom jordbruket under tre månaders tid. Antalet motsvarar ca en tredjedel av alla arbetsplatser inom jordbruket. Tillgången på säsongsarbetskraft är viktig med tanke på bevarandet av många fasta arbetsplatser på landsbygden.

Antalet säsongarbetare i turismbranschen är betydligt mindre än inom jordbruket men till följd av den snabbt växande turismen från Asien har behovet av personal som behärskar områdets språk ökat snabbt. Inhemsk arbetskraft räcker inte till för att täcka denna brist. Till exempel kinesiska turisters övernattningar har ökat med över 80 procent jämfört med början av förra året.

Rörligheten för arbetstagare som är föremål för företagsintern förflyttning görs smidigare

Det s.k. ICT-direktivet (intra corporate transferees directive) gäller överföring av anställda inom multinationella företag från länder utanför Europeiska unionen till EU-området och från en medlemsstat i unionen till en annan hos samma arbetsgivare.

Arbetstagare som avses i ICT-lagen är sådana chefer, specialister och vissa praktikanter hos företag i tredjeländer som är föremål för koncernintern förflyttning till ett dotterbolag som är beläget i Finland. Tillståndet gäller högst tre år. För företag som är placerade i Finland har de utstationerade arbetstagarna en nyckelposition och det är därför viktigt att tillståndsförfarandet fungerar i fråga om dem.

Lagarna är nya. Hittills har alla de viktigaste bestämmelserna om migration varit samlade i utlänningslagen. Lagarna avses träda i kraft i november 2017.

Mer om projektet (på finska)

Ytterligare information

Harri Sivula, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 623, harri.sivula@intermin.fi